מכרז מספרשם המכרזתחוםתאריך פרסוםמועד עדכון אחרוןמועד אחרון להגשת הצעה
41/15מכרז פומבי ממוכן לאספקת שירותי הקלטה ותמלולנושאים כלליים ואחרים18/11/201524/11/2015
בשעה 08:56
10/12/2015
בשעה 12:00
מכרז פומבי ממוכן מס' 41/15 לאספקת שירותי הקלטה ותמלול
 
בנק ישראל מזמין בזה הצעות למתן שירותי הקלטה ותמלול של ישיבות, הכל על פי האיפיון המפורט במסמך הגדרת השירותים המצ"ב כחלק ד' למסמכי המכרז.
רשאי להשתתף במכרז כל גורם אשר עומד, במועד הגשת ההצעה, בכל הדרישות המפורטות להלן (כ"מציע" ייחשב כל מי הגיש הצעה בהתאם לתנאי המכרז). המציע יגיש במסגרת הצעתו את כל החומר הרלבנטי, כשהוא מלווה במסמכים המתאימים, המעידים על עמידתו בדרישות אלו:
1. המציע הוא אזרח ישראל או תאגיד המאוגד כדין בישראל, וברשותו כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
2. המציע סיפק שירותי הקלטה ותמלול, במהלך כל אחת מהשנים 2013 ו- 2014, לפחות לשני לקוחות בהיקף כספי של לפחות 100,000 ₪ כולל מע"מ לכל אחד מהם.
3. המציע מעסיק לפחות שני מקליטים, שכל אחד מהם בעל ניסיון של לפחות 20 שעות הקלטה, וכן מעסיק לפחות שני מתמללים, שכל אחד מהם בעל ניסיון בתמלול של לפחות 40,000 מילים.
לעניין סעיף זה, הניסיון הוא במהלך 12 החודשים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
4. ברשות המציע ציוד הקלטה, העומד בכל הדרישות הטכניות המפורטות במיפרט, המצורף כחלק ד' למסמכי המכרז.
5. המציע, או מי מטעמו, שילם עבור השתתפות במכרז, כמפורט בסעיף 1.10 לחלק א' למסמכי המכרז.
את מסמכי המכרז במלואם ניתן לראות באתר האינטרנט של בנק ישראל שכתובתו:
www.bankisrael.org.il, וניתן להוריד אותם משם.
ההשתתפות במכרז מותנית בתשלום של 500 ₪, שלא יוחזרו, כאמור במסמכי המכרז.
ההצעות למכרז יוגשו לתיבת מכרזים אלקטרונית, כמפורט בנספח א'7 למסמכי המכרז. את ההצעה ואת כל המסמכים הנלווים אליה, כשהם חתומים ע"י בעל סמכות לחייב את המציע, יש לסרוק לתוך תיבת המכרזים האלקטרונית, עד ולא יאוחר מיום חמישי, 10 בדצמבר 2015, בשעה 12:00.
לתשומת ליבכם: ההזדהות במערכת תיבת המכרזים האלקטרונית היא באמצעות טוקן או כרטיס חכם, שהונפקו ע"י גוף שהוסמך לכך על ידי משרד המשפטים בישראל, מומלץ להקדים ולהצטייד בכרטיס חכם כאמור על מנת שלא לאחר בהגשת ההצעה.
הבנק אינו חייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או הצעה כלשהי.
במקרה של סתירה או אי התאמה בין מודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגברו הוראות מסמכי המכרז.

 
פרטי קשר
המועד האחרון להעברת שאלות ובקשות להבהרות, הינו:
26/11/2015
בשעה 12:00
למידע בדבר מכרז זה סגור
33/15מכרז פומבי ממוכן לרכישה ותחזוקה של מוצרי ETL מתוצרת חברת IBMחומרה ותוכנה12/11/201526/11/2015
בשעה 14:28
06/12/2015
בשעה 12:00
מכרז פומבי ממוכן מס' 33/15 לרכישה ותחזוקה של מוצרי ETL מתוצרת חברת
IBM
 
25/11/2015 - בנק ישראל מודיע בזאת על פרסום קובץ מעודכן של מסמכי המכרז וכמו כן על פרסום קובץ שאלות הבהרה
 
בנק ישראל מזמין בזה הצעות לרכישה של מוצרי ETL מתוצרת חברת IBM, וכן שירותי תמיכה ותחזוקה למוצרים אשר יירכשו במסגרת מכרז זה, ולמוצרים מתוצרת היצרן המותקנים כיום בבנק. הכל כמפורט במסמך הגדרת השירותים, המצ"ב כחלק ד' למסמכי המכרז.
רשאי להשתתף במכרז כל גורם אשר שילם עבור השתתפות במכרז, והוא עומד, במועד הגשת ההצעה, בכל הדרישות המפורטות להלן (כ"מציע" ייחשב כל מי ששילם עבור השתתפות במכרז והגיש הצעה בהתאם לתנאי המכרז). המציע יגיש במסגרת הצעתו את כל החומר הרלבנטי, כשהוא מלווה במסמכים המתאימים, המעידים על עמידתו בדרישות אלו:
1. המציע הוא אזרח ישראלי או תאגיד המאוגד כדין בישראל, וברשותו כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
2. המציע הינו שותף עסקי של חברת IBM בתחום ETL.
3. המציע הינו Support Provider של IBM למוצר DataStage.
4. המציע מחזיק מוקד תמיכה הפועל במשך כל שעות היממה ובמהלך כל ימי השבוע, למעט שבתות ומועדי ישראל, כהגדרתם במיפרט.
5. המציע היה קשור בהסכמי תמיכה ותחזוקה למוצרי חברת IBM בתחום ETL, עם ארבעה לקוחות לפחות בישראל, באחת מ-3 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות לפחות.
6. המציע שילם עבור ההשתתפות במכרז באחת הדרכים המפורטות בסעיף 1.6 לחלק א' למסמכי המכרז.
את מסמכי המכרז במלואם ניתן לראות באתר האינטרנט של בנק ישראל שכתובתו:
www.bankisrael.org.il, וניתן להוריד אותם משם.
ההשתתפות במכרז מותנית בתשלום של 500 ₪, שלא יוחזרו, כאמור במסמכי המכרז.
ההצעות למכרז יוגשו לתיבת מכרזים אלקטרונית, כמפורט בנספח א'9 למסמכי המכרז.
 
את ההצעה ואת כל המסמכים הנלווים אליה, כשהם חתומים ע"י בעל סמכות לחייב את המציע, יש לסרוק לתוך תיבת המכרזים האלקטרונית, עד ולא יאוחר מיום שלישי, 6 בדצמבר 2015, בשעה 12:00.
 
הבנק אינו חייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או הצעה כלשהי.
במקרה של סתירה או אי התאמה בין מודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגברו הוראות מסמכי המכרז.

 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
המועד האחרון להעברת שאלות ובקשות להבהרות, הינו:
19/11/2015
בשעה 12:00
למידע בדבר מכרז זה סגור
32/15 מכרז פומבי ממוכן לרכישה ותחזוקה של מוצרי BI מתוצרת חברת IBM חומרה ותוכנה16/11/201525/11/2015
בשעה 15:04
06/12/2015
בשעה 12:00
מכרז פומבי ממוכן מס' 32/15 לרכישה ותחזוקה של מוצרי BI מתוצרת חברת IBM
 
25/11/2015 - בנק ישראל מודיע בזאת על פרסום קובץ מעודכן של מסמכי המכרז וכמו כן על פרסום קובץ שאלות הבהרה 
 
בנק ישראל מזמין בזה הצעות לרכישה של מוצרי BI מתוצרת חברת IBM, וכן שירותי תמיכה ותחזוקה למוצרים אשר יירכשו במסגרת מכרז זה, ולמוצרים מתוצרת היצרן המותקנים כיום בבנק. הכל כמפורט במסמך הגדרת השירותים, המצ"ב כחלק ד' למסמכי המכרז.
רשאי להשתתף במכרז כל גורם אשר שילם עבור השתתפות במכרז, והוא עומד, במועד הגשת ההצעה, בכל הדרישות המפורטות להלן (כ"מציע" ייחשב כל מי ששילם עבור השתתפות במכרז והגיש הצעה בהתאם לתנאי המכרז). המציע יגיש במסגרת הצעתו את כל החומר הרלבנטי, כשהוא מלווה במסמכים המתאימים, המעידים על עמידתו בדרישות אלו:
1. המציע הוא אזרח ישראלי או תאגיד המאוגד כדין בישראל, וברשותו כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
2. המציע הינו שותף עסקי של חברת IBM בתחום BI.
3. המציע הינו Support Provider של IBM למוצר Cognos.
4. המציע מחזיק מוקד תמיכה הפועל במשך כל שעות היממה ובמהלך כל ימי השבוע, למעט שבתות ומועדי ישראל, כהגדרתם במיפרט.
5. המציע היה קשור בהסכמי תמיכה ותחזוקה למוצרי חברת IBM בתחום BI, עם ארבעה לקוחות לפחות בישראל, באחת מ-3 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות לפחות.
6. המציע שילם עבור ההשתתפות במכרז באחת הדרכים המפורטות בסעיף 1.6 לחלק א' למסמכי המכרז.
את מסמכי המכרז במלואם ניתן לראות באתר האינטרנט של בנק ישראל שכתובתו:
www.bankisrael.org.il, וניתן להוריד אותם משם.
ההשתתפות במכרז מותנית בתשלום של 500 ₪, שלא יוחזרו, כאמור במסמכי המכרז.
ההצעות למכרז יוגשו לתיבת מכרזים אלקטרונית, כמפורט בנספח א'9 למסמכי המכרז. את ההצעה ואת כל המסמכים הנלווים אליה, כשהם חתומים ע"י בעל סמכות לחייב את המציע, יש לסרוק לתוך תיבת המכרזים האלקטרונית, עד ולא יאוחר מיום ראשון, 6 בדצמבר 2015, בשעה 12:00.
הבנק אינו חייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או הצעה כלשהי.
במקרה של סתירה או אי התאמה בין מודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגברו הוראות מסמכי המכרז.

 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
המועד האחרון להעברת שאלות ובקשות להבהרות, הינו:
22/11/2015
בשעה 12:00
למידע בדבר מכרז זה סגור
מספר הודעהמהות ההתקשרותשם הספקתחוםתאריך פרסוםמועד אחרון להגשת הסתייגויות
30-15התקשרות עם החברה, כספק חוץ, לצורך רכישת מנויים למגזין The ECONOMIST בגרסת דפוס ובגרסה אלקטרוניתThe Economist Subscription Centreנושאים כלליים ואחרים26/11/201515/12/2015
בשעה 15:00

​התקשרות עם החברה, כספק חוץ, לצורך התקשרות עם החברה, כספק חוץ, לצורך רכישת מנויים למגזין The ECONOMIST בגרסת דפוס ובגרסה אלקטרונית.

הטעמים בגינם קבעה המחלקה המקצועית כי אין בישראל ספק שבאפשרותו לספק את השירות המבוקש מפורטים בחוות הדעת המצ"ב.

פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:דנה כהן
 • טלפון:02-6552162
 • דוא"ל:dana.cohen@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר התקשרות זו סגור
29-15התקשרות עם החברה, כספק חוץ, לצורך רכישת מנוי לעיתון Financial TimesThe Financial Times Limitedנושאים כלליים ואחרים26/11/201515/12/2015
בשעה 15:00
​התקשרות עם החברה, כספק חוץ, לצורך רכישת מנוי לעיתון Financial Times.
הטעמים בגינם קבעה המחלקה המקצועית כי אין בישראל ספק שבאפשרותו לספק את השירות המבוקש מפורטים בחוות הדעת המצ"ב.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:דנה כהן
 • טלפון:02-6552162
 • דוא"ל:dana.cohen@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר התקשרות זו סגור
28-15התקשרות עם החברה, כספק חוץ, לצורך רכישת מנוי למאגר Business source completeEBSCO INFORMATION SERVICES SRLנושאים כלליים ואחרים26/11/201515/12/2015
בשעה 15:00

​התקשרות עם החברה, כספק חוץ, לצורך  רכישת מנוי למאגר Business source complete.

הטעמים בגינם קבעה המחלקה המקצועית כי אין בישראל ספק שבאפשרותו לספק את השירות המבוקש מפורטים בחוות הדעת המצ"ב.

פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:דנה כהן
 • טלפון:02-6552162
 • דוא"ל:dana.cohen@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר התקשרות זו סגור
27-15התקשרות עם החברה, כספק יחיד לצורך רכישת רישיונות, שירות, תמיכה וציוד קצה למערכת קורויז'ן קורויז'ן טכנולוגיות בע"מחומרה ותוכנה11/11/201501/12/2015
בשעה 15:30

התקשרות עם החברה, כספק יחיד לצורך רכישת רישיונות, שירות, תמיכה וציוד קצה למערכת קורויז'ן

הטעמים בגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדובר בספק היחיד שבאפשרותו לספק את השירות המבוקש מפורטים בחוות הדעת המצ"ב.

פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:דנה כהן
 • טלפון:02-6552162
 • דוא"ל:dana.cohen@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר התקשרות זו סגור
26-15התקשרות עם החברה, כספק יחיד לצורך יישום ותחזוקה של מערכת Nakisa - להצגה וניתוח נתונים במבנה הארגונייוליוס מערכות מחשוב בע"מ חומרה ותוכנה11/11/201501/12/2015
בשעה 15:30

התקשרות עם החברה, כספק יחיד לצורך יישום ותחזוקה של מערכת Nakisa - להצגה וניתוח נתונים במבנה הארגוני

הטעמים בגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדובר בספק היחיד שבאפשרותו לספק את השירות המבוקש מפורטים בחוות הדעת המצ"ב.

פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:דנה כהן
 • טלפון:02-6552162
 • דוא"ל:dana.cohen@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר התקשרות זו סגור
מספר הליךנושאתחוםתאריך פרסוםמועד עדכון אחרוןמועד אחרון להגשת הצעה
002/15קול קורא לאספקת מידע בנוגע להקמת מאגר נתוני אשראי בישראל נושאים כלליים ואחרים29/10/201501/11/2015
בשעה 09:36
15/12/2015
בשעה 17:00
קול קורא לאספקת מידע בנוגע להקמת מאגר נתוני אשראי בישראל
 
בנק ישראל מזמין בזה מידע בנוגע לתכנון, הקמה והפעלה של מאגר נתוני אשראי ללקוחות קמעונאיים ועוסקים, בהתאם להצעת חוק נתוני אשראי התשע"ו-2015.
הצעת החוק, שאושרה בכנסת בקריאה ראשונה, באה בהמשך להמלצות הוועדה לבחינת שיפור המערכת לשיתוף בנתוני אשראי. הוועדה המליצה, בין היתר, על הקמת מאגר שירכז מידע ממקורות שונים ויועמד לרשות גורמים המעוניינים להעמיד אשראי ללקוחות, לצורך הערכת יכולת הלווה לעמוד בתשלום התחייבויותיו. בהצעת החוק נקבע כי בנק ישראל יאסוף את נתוני האשראי ממקורות המידע ויחזיק אותם במאגר, שיועמד לרשות לשכות אשראי וללקוחות, בהתאם לכללים ולסייגים שנקבעו.
כשלב ראשון בתכנון הקמת המאגר, מפרסם הבנק קול קורא זה, המופנה לגופים שהינם יצרנים או משווקים של מוצרי תוכנה מתאימים וגופים בעלי ניסיון בהקמה ותפעול של מאגר דומה, וכן לגופים שמתכוונים לפעול כלשכות אשראי. 
גופים המעוניינים להגיש מענה לקול הקורא, ישלחו את המענה לבנק ישראל, לכתובת הדוא"ל: 
ccr-survey@boi.org.il
עד ליום שלישי ה-15 בדצמבר 2015, בשעה 17:00.
 
שאלות בנוגע לקול קורא זה יש להפנות לכתובת הדוא"ל ccr-survey@boi.org.il.
 
להלן המסמכים הקשורים לקול הקורא:
 
4. תרגום הצעת החוק לאנגלית (מובהר בזאת כי אין מדובר בתרגום רשמי. הנוסח המחייב של הצעת החוק וכןהנוסח המחייב של החוק יהיו הנוסחים בשפה העברית כמפורסם ברשומות)
  להוסיף כתובת
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:יוסי רוט
 • טלפון:02-6552838
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
מספר החלטהמהות ההתקשרותשם הספקתקופת ההתקשרותהיקף ההתקשרות
H773התקשרות כספק יחיד, לצורך אספקת שירותי ייעוץ לגיבוש מאגר לשיתוף נתוני אשראי. דב הלפרין יועצים בע"מ31/12/20162,000,000 ₪ בתוספת מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם חברת דב הלפרין יועצים בע"מ, כספק יחיד, לצורך אספקת שירותי ייעוץ לגיבוש מאגר ומערכת לשיתוף נתוני אשראי. לאחר שלפרסום באתר האינטרנט הוגשה הסתייגויות שנדחתה, התקבל אישור המנכ"ל מיום 25/10/2015 וועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:יוסי רוט
 • טלפון:02-6552838
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H772התקשרות עם החברה כספק יחיד לצורך אספקת שירותי תמיכה, תחזוקה, פיתוח ורישיונות למערכת MSP.מיי סינגל פוינט בע"מ 5 שנים2,500,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם הספק מיי סינגל פוינט בע"מ לצורך אספקת שירותי תמיכה, תחזוקה, פיתוח ורישיונות למערכת MSP, לאחר שלפרסום באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, התקבל אישור המנכ"ל מיום 20/10/2015 וועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H771רכישת רישיונות, תחזוקה, תמיכה, הטמעה ושדרוגים.ג'טפרינט פתרונות בע"מ31/12/2018100,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם חברת ג'טפרינט פתרונות בע"מ, כספק יחיד, לצורך רכישת רישיונות, תחזוקה, תמיכה, הטמעה ושדרוגים של מערכות הדפסה בסביבות הדורשות אמולציה למדפסות MF, כולל שעות עבודה והדרכה. לאחר שלפרסום באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, התקבל אישור המנכ"ל מיום 15/10/2015 וועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:ilana.samay@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H770הרחבת ההתקשרות לצורך ניהול פרויקט הבינוי והשיפוץמר' משה רבינוביץ' מספר חודשים כ- 96,000 ₪ בתוספת מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
​הרחבת ההתקשרות עם משה רבינוביץ' לצורך ניהול פרויקט הבינוי ושיפוץ בתקופת הביניים.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H769פרויקט "מיזם לאיתור פיקדונות ללא תנועה וחשבונות של נפטרים"משרד האוצר ויחידת ממשל זמין במשרד ראש הממשלה ללא הגבלת זמןכ - 768,700 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34(9)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​ההתקשרות עם משרד האוצר ויחידת ממשל זמין במשרד ראש הממשלה לצורך פרויקט "מיזם לאיתור פיקדונות ללא תנועה וחשבונות של נפטרים".
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H768רכישת רכביוניון מוטורס בע"משנת 2015כ - 175,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34(8)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם חברת, יוניון מוטורס בע"מ, במסגרת אימוץ מכרז חשכ"ל מס' 16/11 לצורך רכישת רכב עבור צי הרכב בבנק.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:ilana.samay@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H767רכישה, שדרוג ותחזוקה של תוכנת Stata תשתית יעוץ מדעי31/12/2018250,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לצורך רכישה, שדרוג ותחזוקה של תוכנת Stata.  לאחר שלפרסום באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, התקבל אישור המנכ"ל מיום 26/08/2015 וועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H766ההשתתפות בספורטיאדההשטיח המעופף 30/09/2019כ - 35,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה לצורך ההשתתפות בספורטיאדה, במסגרת הספק יחיד הקיים עם הפועל - הליגה למקומות עבודה ירושלים.  לאחר שלפרסום באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, התקבל אישור המנכ"ל מיום 13/09/2010, וועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H765רכישת מלגזותאיגל מלגזות ולוגיסטיקה בע"מעד תום שנתיים ממועד אספקת המלגזות לבנקכ - 139,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
אספקת ציוד ומכונות
תיאור ההחלטה
​הרחבת ההתקשרות עם חברת איגל מלגזות ולוגיסטיקה בע"מ, זוכת מכרז פומבי מס' 26/13, לצורך רכישת מלגזות
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H764הרחבת ההתקשרות אינג' מ.יוקלה ושות' (2000) 1996 בע"מכל עוד ההסכם עם הספק בתוקף כ- 4,000,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(3)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות עם החברה, שנכרתה בהמשך לזכייתה במכרז פומבי,לצורך העסקת PMO.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H763הארכת ההתקשרות לצורך שירותי סבלות בסניפי הבנק בתל אביב ובירושלים אחים יששכרחצי שנה או עד לבחירת ספק חדש, המוקדם מבניהםכ - 300,000 ₪ לשנה כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(2)
תחום
תחזוקת מבנים ושירותים שונים
תיאור ההחלטה
הארכת ההתקשרות עם החברה לצורך אספקת שירותי סבלות בסניפי הבנק.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H762רכישת רכב מסוג פיג'ו 508 אקטיבדוד לובינסקי בע"מ2015כ - 172,000 ש"ח כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34(8)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
ההתקשרות עם החברה במסגרת מכרז חשכ"ל מס' 16/2011 לצורך רכישת רכב מסוג פיג'ו 508 אקטיב.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H761אספקת שירותי תקשורת בינלאומית012 סמייל טלקום בע"מ בהתאם לתוקף מכרז החשכ"לע"פ לתעריפי החשכ"ל, בהתאם לרכישות בפועל
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34(8)
תחום
תחזוקת מבנים ושירותים שונים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה לאספקת שירותי תקשורת בינלאומית לפי תנאי מכרז מרכזי מס' 30-2015.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H760אירוע למשפחות העובדים מור ברקוביץ שירותים והשקעות בע"מ 2015כ - 100 ש"ח למשתתף, כולל מע"מ. חלק מן הסכום משולם על ידי העובדים.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(11)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה לאספקת שירותי מזון באירוע למשפחות העובדים. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H759אירוע למשפחות העובדים עיר השעשועים בע"מ2015 כ - 100 ש"ח למשתתף, כולל מע"מ. חלק מן הסכום משולם על ידי העובדים.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(11)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברות לאספקת פעילות באירוע למשפחות העובדים.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H758אספקת שירותי ייעוץ לרציפות תפקודרמי דנן (אבן דנן בע"מ) 5 שניםעד 2,950,000 ₪ כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(3)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
התקשרות בפטור ממכרז עם החברה, לצורך אספקת שירותי ייעוץ לרציפות תפקוד. משהתקבל אישור המנכ"ל מ - 30/04/2015 (כנדרש ע"פ התקנה לעיל בהתקשרויות בהיקף גבוה מ - 2.5 מש"ח),  אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H757אספקת שירותי ייעוץ בביקורת פנימית בפרויקט הבינויפאהן קנה ניהול בקרה בע"משנתיים, עם אופציה להארכה בשנתיים נוספות.התמורה תשולם לפי תעריף ההתקשרות עם רואה חשבון שמפרסם החשב הכללי של משרד האוצר.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
5(א)(2) ו-5(ג)(2)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
ועדת המכרזים אישרה את הבחירה בחברה, לצורך אספקת שירותי ייעוץ בביקורת פנימית בפרויקט הבינוי, לאחר קיום הליך בין מספר משרדי רו"ח  מתוך מאגר החשכ"ל בתחום זה. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:יוסי רוט
 • טלפון:02-6552838
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H756 אספקת מאגר מידע ייחודי פרדיקטה דטהעד 30/06/2018 300,000 ₪, בתוספת מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לצורך אספקת מאגר מידע ייחודי עבור חטיבת המחקר. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות לאחר שלפרסום באתר האינטרנט כנדרש לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 16/06/2015.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H755בינוי מרכז המבקרים בבניין הבנק בת"אי.ע.ז חברה לבניה ופיתוח בע"מ2015750,000 ₪, לא כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(2)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה שזכתה במכרז פומבי של הבנק, לצורך בינוי מרכז המבקרים בביין בנק בת"א. מפאת הנסיבות, בהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ -30/6/2015, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H754אספקת שירותים בתחום חישובי שכר, הנוכחות והפנסיהחילן טק; חילן פנסיה ישירעד 1/4/20206,500,000 ₪ לא כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברות, כספקיות יחידות, לצורך אספקת שירותים בתחום חישובי שכר, הנוכחות והפנסיה.ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום באינטרנט כנדרש לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מיום 03/05/2015.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H752 הפעלת שירותי הסעותמסיעי אריה שאשא בע"מ3 שניםע"פ תעריפי המכרז, בהתאם לרכישות בפועל
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (8)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה, שזכתה במכרז מרכזי של החשכ"ל, לצורך הפעלת שירותי הסעות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H751השכרת כלי רכבשלמה תחבורה 2007 בע"מ ואלדן תחבורה בע"מבהתאם לתוקף מכרז החשכ"לע"פ לתעריפי המכרז, בהתאם לרכישות בפועל
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (8)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברות, שזכו במכרז מרכזי של החשכ"ל,  לצורך השכרת כלי רכב.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H750אספקת מחשבים הראל, מטריקס, נס טכנולוגיות, מט"ח ומילפרכל עוד מכרז החשכ"ל בתוקףע"פ תעריפי המכרז, בהתאם לרכישות בפועל
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (8)
תחום
אספקת ציוד ומכונות
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברות, שזכו במכרז מרכזי של החשכ"ל, לצורך אספקת מחשבים.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H749התקשרות עם הומלי כספק יחיד הומלי אתרים בע"מעד 30/06/2018 עד 42,480 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה כספק יחיד, כספק יחיד, לצורך רכישת נתונים ממודעות למכירת והשכרת דירות למגורים.  ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 02/06/2015.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:יוסי רוט
 • טלפון:02-6552838
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H748שיפוץ מעלית בבניין הבנק בת"אנחשול מעליות בע"מבמהלך 2015כ - 11,000 ₪, בתוספת מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
​מימוש האופציה בהסכם עם החברה שנכרת בהמשך לבחירתה בהליך תיחור, לצורך ביצוע עבודות שיפוץ של מעלית בבניין הבנק בת"א.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:ilana.samay@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H747רכישה ותחזוקה של מוצרי החברהמוטורולהתחזוקה עד 2020בהתאם לצרכי הבנק
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(3)
תחום
אספקת ציוד ומכונות
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות עם החברה לצורך רכישה ותחזוקה של מוצרי החברה.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H746אספקת שירותי מחקר בתחום הסייבר***עד 01/03/2018עד 300,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לאספקת שירותי מחקר סייבר. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות משהתקבל אישור המנכ"ל מ - 24/02/2015​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:ilana.samay@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H745התקנה ותחזוקה של מערכות גילוי וכיבוי אשסוילקו בע"מעד 01/05/2020 250,000 ₪ לא כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
תחזוקת מבנים ושירותים שונים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד להתקנה ותחזוקה של מערכות גילוי וכיבוי אש. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 04/05/2015.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H744תכנון והעתקת תשתיות כבלים אופטייםהוט טלקום שותפות מוגבלת שנהכ- 300,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד לתכנון והעתקת תשתיות כבלים אופטיים שלה המצויות בבנק / בסמוך לו. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 12/05/2015.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H743ביצוע עבודות שיפוץ ולמתן שירותי תחזוקה למעליות בסניפי הבנק בתל-אביבנחשול מעליות בע"מ5 שנים כ- 318,000 ₪ לא כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(3)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, לאחר שנבחרה בהליך תחרותי לקבלת הצעות, לצורך ביצוע עבודות שיפוץ וואספקת שירותי תחזוקה למעליות בסניפי הבנק בתל-אביב.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:ilana.samay@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H742המשך אספקת שירותי גישה לאינטרנטבזק בינ"לעד 31/12/2016 עד 300,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(2)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות עם החברה, שזכתה במכרז פומבי, לצורך המשך אספקת שירותי גישה לאינטרנט.  מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ -31/03/2015, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H741אספקת מנוי לשימוש בתוכנת REFWORKSזיעור לשכת שירות למיקרופילםעד 30/04/2017עד 9,723 $ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד לאספקת מנוי לשימוש בתוכנת REFWORKS. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 21/04/2015.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:ilana.samay@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H740תכנון והעתקת תשתיות כבלים אופטיים בחצר המשק, הזזת תשתיות והעתקת קובזק, החברה הישראלית לתקשורתשנהכ- 300,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד לתכנון והעתקת תשתיות כבלים אופטיים שלה המצויות בבנק / בסמוך לו. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 30/4/15.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H739תכנון והעתקת תשתיות כבלים אופטייםפרטנר פתרונות תקשורת נייחים שותפות מוגבלתשנהכ- 300,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד לתכנון והעתקת תשתיות כבלים אופטיים שלה המצויות בבנק / בסמוך לו. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 30.4.15.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H738תכנון והעתקת תשתיות כבלים אופטייםסלקום ישראל בע"משנהכ- 300,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד לצורך תכנון והעתקת תשתיות כבלים אופטיים שלה המצויות בבנק / בסמוך לו. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 30/4/15.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H737המשך אספקת שירותי ייעוץ פנים ארגוני בנושא מערכת נתיבא.ש שירותי ייעוץ (אדמון ששון)עד 13/04/2017עד 380,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות עם החברה, לצורך המשך אספקת שירותי ייעוץ פנים ארגוני בנושא מערכת נתיב.  מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, מן הטעמים המיוחדים שפורטו, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 13/4/15, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. 
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H736אספקת נתוני הסתברות לפשיטת רגל של פירמות בישראל ובעולםMoody's Analitics UK LTD 5 שניםעד 1,200,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(31)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם ספק חוץ,  לצורך אספקת נתוני הסתברות לפשיטת רגל של פירמות בישראל ובעולם. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט, בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית, לא הוגשו הסתייגויות.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H735 רכישה, תחזוקה, תמיכה, שדרוגים ושירותי מומחה לשרתים ותוכנותאורקל ישראל בע"מעד 30/06/2018 עד 1,500,000 $ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לרכישה, תחזוקה, תמיכה, שדרוגים ושירותי מומחה לשרתים ותוכנות.לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 12/02/2015, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H734ייעוץ אסטרטגי טאקטי בתחום המחשוב שוורצקוף אינטגרציית ידע בע"מ (STKI)עד 31.12.19עד 180,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה כספק יחיד, לצורך אספקת שירותי ייעוץ אסטרטגי וטאקטי בתחום המחשוב. זאת לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות התקבלה הסתייגות אחת, שנבחנה ונמצאה לא רלוונטית, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 22.3.15.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H733שכירת חדר מרכז מסחרי תלפיות בע"מעד מארס 2019 כ - 52,000 ש"ח, כולל מע"מ, בכל שנה
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(14א)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​המשך ההתקשרות עם החברה, לצורך שכירת חדר.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:ilana.samay@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H732 רכישת רכב דוד לובינסקי בע"מ2015173,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34(8)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​אימוץ תוצאות מכרז מרכזי של החשכ"ל, לצורך רכישת רכב
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:ilana.samay@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H731רכישה ותחזוקה של קווי תקשורת ואירוח שרתיםממשל זמין - משרד רוה"מ10 שניםבהתאם לצרכי הבנק
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38 (ב), המפנה לתקנה 34(9)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​הארכת והרחבת ההתקשרות עם המשרד, לצורך רכישה ותחזוקה של קווי תקשורת ואירוח שרתים.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H730 ייעוץ בתחום סיכוני שוק ונזילותדב הלפרין + בן דוד עד 30.6.15 90,000 ש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(2)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות עם החברה, שזכתה במכרז פומבי, לצורך המשך אספקת שירותי ייעוץ בתחומים ניהול סיכוני שוק ונזילות. מפאת הנסיבות בהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמים של חסכון ויעילות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 10.2.15, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H729בדיקות בטחון של עובדים מידות מערכי אבחון ממוחשבים בע"מ עד 31.12.1545,000 ש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(2)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​הארכת ההתקשרות עם החברה, שזכתה במכרז פומבי, לצורך אספקת שירותי בדיקות בטחון של עובדים. מפאת הנסיבות, בהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעלות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 25.1.15, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H728העברת דברי דוארמסוף העברת דברי דואר בע"מעד 9.5.16כ - 25,000 ₪ לשנה , כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​הרחבת ההתקשרות, לצורך העברת דברי דואר. מפאת הנסיבות, בהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חיסכון ויעילות, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H727 FSI5 שניםכ – 128 אש"ח, כולל מע"מ לכל התקופה
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(31)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם ספק חוץ, לאספקת  הכלי  FSI CONNECT והשירותים הקשורים בכך. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט, בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית, לא הוגשו הסתייגויות, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
   
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H726תכנון בנייה דונסקי-גינדי אדריכלים בע"מבמסגרת ההסכםכ- 6 מ' ₪
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות עם משרד, לצורך תכנון בנייה. מפאת הנסיבות, בהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, מן הטעמים המיוחדים שפורטו  ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 4.3.15, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H725 רכישת, הטמעת ותחזוקת מערכת קליטה INVOKE INVOKE SA10 שניםכ - 2 מיליון אירו בתוספת אופציות בסכום של כ- 1.5 מיליון יורו נוספים, בתוספת המיסים המחויבים ע"פ דין בישראל
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(31)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם ספק חוץ, לצורך רכישת, הטמעת ותחזוקת מערכת לקליטה וניהול של דיווחים בפורמט XBRL.
לאחר שלכוונת ההתקשרות שפורסמה באינטרנט לא התקבלו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 23.2.15, כנדרש ע"פ התקנות בהתקשרות עם ספק חוץ בהיקף של למעלה מ - 2.5 מש"ח, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H724העסקת PMO אינג מ. יוקלה ושות' (2000) 1996 בע"מכל עוד ההסכם עם הספק בתוקף כ - 1.8 מלש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(2)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
​הרחבת ההתקשרות עם החברה, שנכרתה בהמשך לזכייתה במכרז פומבי,לצורך העסקת PMO.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H723 ביצוע קמפיין הסברה לסדרה החדשההלשכה הממשלתית לפרסום עד 31.12.18בהתאם לצרכי הבנק
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38 (ב), המפנה לתקנה 34(9)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​המשך ההתקשרות עם המשרד, לצורך ביצוע קמפיין הסברה לקראת הנפקת סדרת שטרות חדשה.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H722אספקת שירותי תחזוקה, תמיכה, הטמעה, שדרוגים, רכישת רישיונות ומודולים נוספים למערכות סייבר-ארק סייבר-ארק תוכנה בע"מעד 31.12.19 1,000,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לאספקת שירותי תחזוקה, תמיכה, הטמעה, שדרוגים, רכישת רישיונות ומודולים נוספים למערכת מוצרי ניהול זהויות ושיחים מיוחסים ומערכת חדר הכספות הווירטואלי.
לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באינטרנט כנדרש, לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 22.1.15, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H721 תחזוקת שרתי יוניקס UNIX תים נטקוםשלוש שניםכ - 240,000 ש"ח ₪ נוספים, בתוספת מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות עם החברה, שזכתה במכרז פומבי, לצורך תחזוקת שרתי יוניקס.מפאת הנסיבות, בהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ומן הטעמים המיוחדים שפורטו באישור המנכ"ל מ - 1.2.15, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H720שירותי תמלול והקלטהאיטייפ אומניטק בע"מ עד 31.12.15.כ - 90,000 ש"ח, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​מימוש האופציה בהסכם עם הבנק, שנכרת עם החברה בהמשך לזכייתה במכרז פומבי, לצורך המשך אספקת שירותי תמלול והקלטה.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H719ייעוץ בתחום מיזוג אוויר דונסקי-גינדי אדריכלים בע"מבמסגרת הפרויקט 297.4 אש"ח במסגרת הפרויקט
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
​הרחבת ההתקשרות עם המשרד, לצורך העברת תשלום עבור ייעוץ בתחום המיזוג. מפאת הנסיבות, בהן האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעלות, הטעמים המיוחדים שפורטו ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 29.12.14, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H718תשלומי חשמל ותשלומי מים ואגרת ביוב של בנייני הבנקהגיחון בע"מ, מי אביבים בע"מ וחברת החשמלבהתאם לצורך חברת החשמל : כ - 3.5 מלש"ח כולל מע"מ לשנה.; חברת הגיחון בע"מ: כ - 170 אלש"ח כולל מע"מ לשנה; חברת מי אביבים 2010 בע"מ: כ – 50 אלש"ח כולל מע"מ לשנה.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד לתשלומי חשמל ותשלומי מים ואגרת ביוב  של בנייני הבנק. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ -  5.1.15.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H717אספקת מידע בנושאים שונים ממגוון אמצעי תקשורת יפעת המרכז התקשרותי למידע בע"משנתיים 360 אש"ח, כולל מע"מ, לשנה.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה, כספק יחיד לאספקה שוטפת של מידע בנושאים שונים ממגוון אמצעי תקשורת. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ -  11.1.15.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H716הארכת התקשרות לייעוץ בתחום ביטוחי שיניים ד"ר א. אלפר בע"מעד 31.12.15בהתאם לתעריפים שנקבעו במכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​הארכת ההתקשרות עם החברה, שזכתה במכרז, לצורך אספקת שירותי ייעוץ בתחום ביטוחי השיניים. מפאת הנסיבות, בהן האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, מן הטעמים המיוחדים שפורטו ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 31.12.14, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H715 רכישת ותחזוקת מוצרי VASCO קומדע בע"מעד 30.11.19 רכישות נוספות ושעות עבודה - עד 1 מלש"ח כולל מע"מ.שירותי תחזוקה - בהתאם לתעריפים שנקבעו במכרז.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​מימוש האופציה בהסכם עם החברה,  שזכתה במכרז פומבי, לצורך רכישות נוספות, אספקת שעות עבודה ושירותי תחזוקה.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H714רכישת רכב מסוג טויוטה ורסו יוניון מוטורס2015 כ - 151,000 ש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38 (ב) המפנה לתקנה 34 (8)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​אימוץ תוצאות מכרז מרכזי של החשכ"ל והתקשרות עם הזוכה, לצורך רכישת רכב מסוג טויטה ורסו.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:ilana.samay@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H713 ביצוע עבודות צבע וסיד האחים כליף בע"מעד 12.12.15. בהתאם לצרכי הבנק
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
​מימוש האופציה בהסכם עם הבנק, שנכרת עם החברה בהמשך לזכייתה במכרז סגור, לצורך המשך ביצוע עבודות צבע וסיד בבנייני הבנק בי-ם ובת"א.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:ilana.samay@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H712 אספקת שירותי גישה לרשת האינטרנט נטויז'ן 013 בע"מ עד 31.01.17כ- 30,000 ש"ח, בתוספת מע"מ, לשנה.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​מימוש האופציה בהסכם עם הבנק, שנכרת עם החברה, בהמשך לזכייתה במכרז פומבי, לצורך אספקת שירותי גישה לרשת האינטרנט.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H711הכנת פרשות טכניות לבינוי בניין 2מודולוג - תכנון ופיתוח בע"מבמסגרת הפרויקט עד 50 אש"ח, כולל מע"מ, נוספים
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
​הרחבת ההתקשרות עם החברה, לצורך בדיקת מפרטי מכרז השיפוץ והבינוי. מפאת הנסיבות, בהן האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H709תחזוקת מערכת לניהול ומעקב הדפסותהראל טכנולוגיות מידע בע"מעד 31.12.16. כ - 850 ש"ח, בתוספת מע"מ, לשנה.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​הרחבת ההתקשרות עם החברה, שזכתה במכרז פומבי, לצורך תחזוקת מערכת לניהול ומעקב אחר הדפסות. מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H708ביצוע פרויקט לקידום שילוב האוכלוסייה הערבית בכלכלת ישראל א.ס. עיתאד חברה לייעוץ עסקי בע"מעד 31.3.15כ - 11,960 ₪, בתוספת מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​מימוש האופציה בהסכם עם הבנק, שנכרת עם החברה בהמשך לזכייתה במכרז פומבי, לצורך השלמת פרויקט לקידום שילוב האוכלוסייה הערבית בכלכלת ישראל.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H707 שירותי ייעוץ בתחום פיתוח כישרונות לוטם אסטרטגיות לפיתוח ארגונים בע"מעד 31.12.15 עד 116,000 ש"ח, בתוספת מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​מימוש האופציה בהסכם עם הבנק, שנכרת עם החברה בהמשך לזכייתה במכרז פומבי, לצורך המשך ביצוע הפרויקט לפיתוח כשרונות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H706 אספקת סקרים, נתונים סטטיסטיים ותוצרים בתחומים שונים.הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהבהתאם לצורךבהתאם לצרכי הבנק
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38 (ב) המפנה לתקנה 34 (9)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם משרד ממשלתי, לצורך אספקת סקרים, נתונים סטטיסטיים ותוצרים בתחומים שונים.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H705תחזוקת מערכת שינוע ומיון אוטומטיות בעזרת בקרים תדביק בע"מעד 31.12.23בהתאם לכמות הקריאות בפועל
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
אספקת ציוד ומכונות
תיאור ההחלטה
​מימוש האופציה בהסכם עם הבנק, שנכרת עם החברה בהמשך לזכייתה במכרז פומבי, לצורך  אספקת שירותי תחזוקה ע"פ קריאה למערכת שסופקה על ידה לבנק.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H704המשך אספקת שירותי ניקיון בבנייני הבנק בתל אביבאיי.אס.אס אשמורת בע"מ עד 31.3.15, או עד להכרזה על הזוכה במכרז החדש, המוקדם מביניהם. בהתאם לצרכי הבנק, ע"פ התעריפים שנקבעו במכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
תחזוקת מבנים ושירותים שונים
תיאור ההחלטה
​מימוש האופציה בהסכם עם הבנק, שנכרת עם החברה, בהמשך לזכייתה במכרז פומבי, לצורך המשך אספקת שירותי נקיון בבנייני הבנק בת"א. 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H703אספקת קווי תקשורת הבורסה לני"ע בת"אעד 31.12.191,000,000 ש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לאספקת קווי תקשורת לבורסה לני"ע.ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות,לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ -24.12.14.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H702אפיון ובדיקות מערכת מושל"כ היולט פקארד (HP) ישראל בע"מעד 31.12.161,400,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​הרחבת ההתקשרות עם החברה, שזכתה במכרז פומבי לאספקת שירותי פיתוח ויישום הגירה מהמחשב המרכזי, לצורך עריכת בדיקות של מערכת מושל"כ בשלב א'.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H701העתקת מרכז המבקריםטוקן סטודיו לעיצוב בע"מעד 31.12.15600,000 ש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לצורך העתקת מרכז המבקרים מבניין הבנק בירושלים.ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 14.12.14.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H700רכישות ותחזוקת ספריית הגיבוי הראל טכנולוגיות מידע בע"מכ - 3 חודשים עד 50,000 ש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​הארכת ההתקשרות עם החברה, שזכתה במכרז מרכזי של החשכ"ל, לצורך רכישות ותחזוקת ספריית הגיבוי. מפאת הנסיבות בהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H699אספקת כתבי עת מדעייםEBSCOעד 31.12.15עד 47,597.89 דולר, בתוספת מע"מ ומיסים אחרים העשויים לחול על העסקה
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
5(א)(3)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם  החברה, שנבחרה בהליך תחרותי, לצורך רכישת כתבי עת בנושאים מדעיים. 
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H698רכישת ארוחות בשריות עבור עובדי הבנק רודריגז גריל בר שלוש שנים, או עד לחזרת העובדים למבנה הקבע, המאוחר מביניהם. עד 4 מש"ח, כולל מע"מ, לשנה (חלק מן הסכום משולם על ידי עובדי הבנק)
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לצורך אספקת ארוחות בשריות לעובדי הבנק במהלך שהותם בבניין הדיור החלופי.
לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 27.11.14, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H697רכישת ארוחות חלביות וכיבודיםי.א. קפה בחוצבים (ריקוטה) שלוש שנים, או עד לחזרת העובדים למבנה הקבע, המאוחר מביניהם. עד 2.5 מש"ח, כולל מע"מ, לשנה (חלק מן הסכום משולם על ידי עובדי הבנק)
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לצורך אספקת ארוחות חלביות וכיבודים לעובדי הבנק במהלך שהותם בבניין הדיור החלופי. בהמשך לפרסום כוונת ההתקשרות באינטרנט, הוגשה הסתייגות אחת, שנמצאה כלא רלוונטית והפונה הסיר את הסתייגותו. משהתקבל אישור המנכ"ל מ -  28.12.14, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H696אספקת שירותי כושר בבניין הדיור החלופי ר.ש.מ ספורט ובריאות בע"משלוש שנים, או עד לחזרת העובדים למבנה הקבע, המאוחר מביניהם. 300,000 ש"ח, כולל מע"מ, לשנה
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות כספק יחיד, לאספקת שירותי חדר כושר לעובדי הבנק, במהלך שהותם בבניין הדיור החלופי בהר החוצבים.
לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 27.11.14, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
 
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H695ייעוץ בתחום ניהול סיכונים אנטרופי יועצים בע"מעד 31.12.15 כ - 200 אש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
מימוש האופציה בהסכם עם הבנק, שנכרת עם החברה בהמשך לזכייתה במכרז לאימוץ מכרז מרכזי של משרד האוצר, לצורך המשך אספקת שירותי ייעוץ בתחום ניהול סיכונים. ​
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H694 אספקת מידע עדכני מהבורסה לני"עקו מנחה שרותי מידע ותקשורת בע"מעד 31.12.17 כ- 900,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​הרחבת ההתקשרות עם החברה, לצורך המשך אספקת מידע עדכני מהבורסה. מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ומן הטעמים המיוחדים שפורטו באישור המנכ"ל מ - 10.12.14, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H693 רכישת רשיונות נוספים של המערכת לניהול פורטפוליוואן שירותי תוכנה בע"מחד פעמי 18,000 $, בתוספת מע"מ כחוק
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​מימוש האופציה בהסכם עם הבנק, שנכרת עם החברה בהמשך לזכייתה במכרז פומבי, לצורך רכישת רשיונות נוספים של המערכת לניהול פורטפוליו שהטמיעה בבנק.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H692 אספקת קווי תקשורת לבורסה לני"עהבורסה לני"ע פרויקטלי 65,000 ש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​הרחבת ההתקשרות עם החברה, לצורך אספקת קווי תקשורת לבורסה לני"ע. מפאת  הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ומן הטעמים המיוחדים שפורטו באישור המנכ"ל מ -10.12.14, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H691 ביטוח משלוחים מגדל חברה לביטוח בע"מ עד 31.12.16בהתאם לצרכי הבנק, ע"פ המחירים שנקבעו בהסכם
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​מימוש האופציה בהסכם עם הבנק, שנכרת עם החברה בהמשך לזכייתה במכרז, לצורך המשך אספקת שירותי ביטוח משלוחים
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H690תחזוקת מערכת RTGS The Montran Corporation 2018-2022עד 158,400$ + מע"מ לשנה
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H689 תחזוקת אתר האינטרנט איווייב בע"מ עד 10.9.22כ - 1 מש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​הרחבת ההתקשרות עם החברה, שזכתה במכרז פומבי, לצורך אספקת שירותי תחזוקת אתר האינטרנט.  מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ומן הטעמים המיוחדים שפורטו באישור המנכ"ל מ - 8.12.14, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H687 אספקת שירותי נקיון איי.אס.אס אשמורת בע"מעד 31.1.15 כ - 35,000 ש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​מימוש האופציה בהסכם עם הבנק, שנכרת עם החברה בהמשך לזכייתה במכרז פומבי, לצורך העסקת עובדי נקיון נוספים.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H686 ביטוח רכוש וחבויות הראל חברה לביטוח בע"מ עד 31.12.15בהתאם לצרכי הבנק, ע"פ המחירים שנקבעו בהסכם
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​ מימוש האופציה בהסכם עם הבנק, שנכרת עם החברה בהמשך לזכייתה במכרז, לצורך המשך אספקת שירותי ביטוח בתחום רכוש וחבויות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H685ניתוח תוצאות סקר ארגוני ועריכת סקרים נוספיםניט אבליואיישן בע"מ עד 18.12.15.עד 150,000 ש"ח, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​מימוש האופציה בהסכם עם הבנק, שנכרת עם החברה לאחר שזכתה במכרז פומבי, לצורך ניתוח תוצאות הסקר שנערך ועריכת סקרים נוספים.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H684תחזוקת מערכות אל פסקיונירום אלקטרוניקס תחזוקת מערכות אל פסק עד 1.9.15. כ - 20,000 ש"ח, כולל מע"מ, לשנה
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
תחזוקת מבנים ושירותים שונים
תיאור ההחלטה
​מימוש האופציה בהסכם עם הבנק, שנכרת עם החברה בהמשך לזכייתה במכרז סגור, לצורך המשך תחזוקת שתי מערכות אל פסק שהותקנו על ידה.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H683אספקת גלילי נייר לעיטוף מטבעותדיקם עין חרוד (מאוחד) אגש"חעד 30.4.15 כ - 15,000 ש"ח, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
אספקת ציוד ומכונות
תיאור ההחלטה
​הרחבת ההסכם עם החברה, שנכרת בהמשך לזכייתה במכרז פומבי, לצורך המשך אספקת גלילי נייר לעיטוף מטבעות. מפאת הנסיבות, בהן האחידות נדרשת מטעמי יעילות וחסכון, אישרה הוועדה את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H682רכישה, תחזוקה ותמיכה במוצרי ביפר תקשורת ישראל בע"מ ביפר תקשורת ישראל בע"מעד 31.12.19 325,000 ש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה, לצורך רכישה, תחזוקה ותמיכה במוצרי החברה. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ -  5.11.14, וועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H681שדרוג מרכזיית בניין הבנק בת"א בזק בינ"ל18 חודשים ממועד שדרוג המרכזייה.בהתאם לעבודות, ע"פ התעריפים שנקבעו במכר
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב), המפנה לתקנה 34(8)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​אימוץ תוצאות מכרז מרכזי של החשכ"ל לאספקת שירותי טלפוניה, והתקשרות עם הזוכה, לצורך שדרוג ותחזוקת מרכזיית בניין הבנק ברח' יבנה בת"א ולרכישת הציוד בסיום תקופת הליסינג.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H680רישוי, תמיכה ותחזוקה לתוכנת Netpass במחשב המרכזי (ה-Main Frame)ב.י.ס מערכות תוכנה מתקדמות בע"מ עד 31.12.2017 לכל היותרעד 80,000 ₪
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה, כספק יחיד לרישוי, תמיכה ותחזוקה לתוכנת Netpass במחשב המרכזי (ה-MF). ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ -  4.11.14.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H679 סיום סדרת מפגשי הכשרה מקצועית מפעלות המרכז הבינתחומי הרצליה2014-2015 עד 50,000 ש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
5(א)(4)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה, לצורך סיום סדרת מפגשי הכשרה מקצועית.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H678ייעוץ לאגף מדיניות והסברה"PWC (Price Waterhouse Cooper) LLD שנה, עם אופציה להארכה עד 5 שנים (עד 2019)עד 250,000 ש"ח, כולל מע"מ, לשנה
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(31)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם ספקי חוץ, לצורך אספקת שירותי ייעוץ בנושאים המטופלים על אגף מדיניות והסדרה בפיקוח על הבנקים. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט, בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית, לא הוגשו הסתייגויות.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H677 פלרון חברת לשיווק בע"מתחזוקת מכונת עיטוף ודיוורעד 24.9.15 כ - 14,250 ש"ח, בתוספת מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​מימוש האופציה בהסכם עם הבנק, שנכרת עם החברה בהמשך לזכייתה במכרז פומבי,  לצורך תחזוקת מכונת העיטוף והדיוור שסופקה על ידה.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H676השלמת פיתוחים ועבודות ותחזוקת המערכת לניהול פניות הציבוראי פור די סולשנס בע"מ עד 31.12.15 כ - 275,000 ש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​מימוש האופציות בהסכם עם הבנק, שנכרת עם החברה בהמשך לזכייתה במכרז פומבי לאספקת והטמעת מערכת לניהול פניות הציבור, לצורך השלמת פיתוחים ועבודות ותחזוקת המערכת.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H675 הדרכות ירי למאבטחים עילית אבטחה ייעוץ והכשרהעד 26.12.15בהתאם לצורך, ע"פ התעריפים שנקבעו במכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​מימוש האופציה בהסכם עם הבנק, שנכרת עם החברה בהמשך לזכייתה במכרז פומבי, לצורך המשך אספקת הדרכות ירי.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H674 תחזוקת מודולים במערכת ניהול הרשאותוואן שילוב מערכות בע"מעד 31.12.15 57,455 ₪ בתוספת מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​מימוש האופציה בהסכם עם הבנק, שנכרת עם החברה בהמשך לזכייתה במכרז פומבי, לצורך תחזוקת מודלים שונים של המערכת
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H673 התקשרות עם רשויות מקומויות לצורך תשלום היטלים ומיסיםהרשויות המקומיות שבתחום שיפוטן מצויים שטחי הבנק השוניםללא הגבלת זמןבהתאם לדרישות הרשויות המקומיות
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(16)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרויות עם הרשויות המקומיות השונות, שבתחום שיפוטן מצויים שטחי הבנק השונים, לצורך תשלום היטלים ומיסים שונים.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H672רישוי, תחזוקה, שדרוגים, הטמעה, שירותי מומחה ורכישת מודולים עתידיים למערכת AMHSwift SCRL עד 31.12.19עד 3,500,000 ש"ח, בתוספת מע"מ כחוק
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(31)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם ספק חוץ, לצורך רישוי, תחזוקה, שדרוגים, הטמעה, שירותי מומחה ורכישת מודולים עתידיים למערכת  AMH.ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באינטרנט, בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית, לא הוגשו הסתייגויות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H671ביצוע פרויקטים נוספים ותחזוקת מערכת להגנה אלקטרונית בינת יישום מערכות בע"מ עד סוף 2015כ - 1,020,000 ש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
מימוש האופציה בהסכם עם הבנק, שנכרת עם החברה בהמשך לזכייתה במכרז פומבי, לצורך ביצוע פרויקטים נוספים ותחזוקת המערכת להגנה אלקטרונית. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H670התקשרות עם לוג און כספק יחידלוג-און תוכנה בע"מ עד 31.12.17 עד 120,000 $, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה, כספק יחיד לרישוי, תחזוקה, תמיכה  ואספקת שירותי מומחה לתוכנת DPT  לניהול טבלאות. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 28.9.14.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H669רישוי, תחזוקה, תמיכה ואספקת שירותי מומחה לתוכנת SYNCSORT לביצוע מיוניםנס א.ט. בע"מ עד 31.12.17.עד 100,000 $, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה, כספק יחיד לרישוי, תחזוקה, תמיכה  ואספקת שירותי מומחה לתוכנת SYNCSORT לביצוע מיונים. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 28.9.14.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H668רישוי והדרכות של תוכנת JMP Proמ.י.ה מחשבים בע"מעד 31.12.16 90,000 ש"ח כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה, כספק יחיד לרישוי והדרכות לתוכנת JMP Pro. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט, לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 30.10.14.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H667אספקת מדפסות ומתכלים הראל טכנולוגיות בע"מ ודנגוט בע"מעד פקיעת תוקף מכרז החשכ"לבהתאם לצרכי הבנק, ע"פ המחירים שנקבעו במכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב), המפנה לתקנה 34(8)
תחום
אספקת ציוד ומכונות
תיאור ההחלטה
​אימוץ תוצאות מכרז מרכזי של החשכ"ל והתקשרות עם הזוכות, לצורך אספקת מדפסות ומתכלים.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H666גישה אל מאמרי מחקר בנושאי מדיניות כלכליתCenter of Economic Policy Researchעד 201940,000 אירו, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(31)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם ספק חוץ, לצורך אספקת גישה אל מאמרי מחקר בנושאי מדיניות כלכלית.  ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט, בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית, לא הוגשו הסתייגויות.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H665אספקת מתכליםדנגוט מחשבים בע"מ, גטר-טק בע"מ וצילומעתיק בע"מ עד פקיעת תוקף מכרז החשכ"ל בהתאם לצרכי הבנק, ע"פ המחירים שנקבעו במכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב), המפנה לתקנה 34(8)
תחום
אספקת ציוד ומכונות
תיאור ההחלטה
אימוץ תוצאות מכרז מרכזי של החשכ"ל והתקשרות עם הזוכות, לצורך אספקת מתכלים.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H664יעוץ בנושא הגנה קיברנטית סייברינט טכנולוגיות בע"מעד 15.8.15 בהתאם לשעות הייעוץ בפועל, ע"פ התעריפים שנקבעו במכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​מימוש האופציה בהסכם עם הבנק,  שנכרת  עם החברה בהמשך לזכייתה במכרז פומבי, לצורך המשך אספקת שירותי ייעוץ בנושא הגנה קיברנטית.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H663תיווך וסליקת מסעדות בת"אביס קו איל בע"מעד 31.3.15, או עד לסיום הליכי המכרז החדש, המוקדם מביניהם. בהתאם לצרכי הבנק, ע"פ המחירים שנקבעו בהסכם
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​מימוש האופציה בהסכם עם הבנק, שנכרת עם החברה בהמשך לזכייתה במכרז פומבי, לצורך המשך אספקת שירותי תיווך וסליקת מסעדות עבור בנייני הבנק בת"א.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H662 אספקת ציוד משקי סנו פרופשיונל בע"מ ואשוש חצב בע"מ עד אוקטובר 2015בהתאם לצרכי הבנק, ע"פ המחירים שנקבעו בהסכם
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
מימוש האופציה בהסכמים עם הבנק, שנכרתו עם החברות בהמשך לזכייתן במכרז פומבי, לצורך המשך אספקת ציוד משקי. ​​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:ilana.samay@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H661 שירותי בדיקות שכר חייקין, כהן, רובין ושות'עד 9.12.15 כ - 1,000 שעות, ע"פ תעריף שעתי של 173.52 ש"ח+ מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​מימוש האופציה בהסכם עם הבנק, שנכרת עם החברה לאחר שנבחרה בהליך לאספקת שירותי בדיקות שכר, לצורך אספקת שירותים שונים בתחום השכר.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H660בדיקות קרקע וקידוחי נסיון י.ע.ז. חברה לבניה ופיתוח בע"מ2014כ - 180 אש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(2)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​הרחבת ההתקשרות עם החברה, שזכתה במכרז פומבי, לצורך ביצוע בדיקות קרקע וקידוחי נסיון. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 4.11.14. 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H659רישוי ותחזוקה של מערכת הפעלה ותוכנות תשתית מתוצרת IBM במחשב המרכזי יבמ ישראל בע"מ עד 31.12.17.עד 1,000,000$, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לרישוי ותחזוקה של מערכת הפעלה ותוכנות תשתית מתוצרת IBM, במחשב המרכזי. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט, לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 28.9.14, ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H658רישוי, תחזוקה, תמיכה ושירותי מומחה לתוכנת ADABAS/NATURALאס.פי.אל תוכנה בע"מ עד 31.12.17עד 2.5 מש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות כספק יחיד, לרישוי, תחזוקה, תמיכה ואספקת שירותי מומחה לתוכנות ADABAS/NATURAL. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט, לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל  מ - 28.9.14, ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור