מכרז מספרשם המכרזתחוםתאריך פרסוםמועד עדכון אחרוןמועד אחרון להגשת הצעה
43/16מכרז פומבי ממוכן לרכישה ותחזוקה של מוצרי ETL מתוצרת חברת IBMחומרה ותוכנה26/05/201623/06/2016
בשעה 09:21
03/07/2016
בשעה 12:00
מכרז פומבי ממוכן מס' 43/16 לרכישה ותחזוקה של מוצרי ETL מתוצרת חברת
IBM
 23/6/16 - בתיקון למכרז פומבי ממוכן מס' 43/16, אנו מודיעים כי המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ראשון, 3 ביולי 2016, בשעה 12:00.
בשאר פרטי המכרז לא חל שינוי.

تعديلا للمناقصة العلنية الإلكترونية رقم 43/16، نود إعلامكم بتأجيل موعد تقديم العروض حتى يوم الأحد، 3 تموز 2016، في الساعة 12:00.
لم يطرأ أي تغيير على سائر تفاصيل المناقصة.
 
 
09/06/2016 - הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות, מענה לשאלות הבהרה ומסמכי מכרז מעודכנים
 • בתיקון למכרז פומבי ממוכן מס' 43/16, אנו מודיעים כי המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ראשון, 26 ביוני 2016, בשעה 12:00.
 • מצ"ב הקבצים הבאים:
  1. קובץ מענה לשאלות הבהרה
  2. מסמכי המכרז המעודכנים
 
בנק ישראל מזמין בזה הצעות לרכישה של מוצרי ETL מתוצרת חברת IBM, וכן שירותי תמיכה ותחזוקה עבור המוצרים אשר יירכשו במסגרת מכרז זה ועבור המוצרים מתוצרת היצרן המותקנים כיום בבנק. הכל כמפורט במסמך הגדרת השירותים, המצ"ב כחלק ד' למסמכי המכרז.
רשאי להשתתף במכרז כל גורם אשר שילם לבנק תמורת הזכות להשתתף במכרז, בעצמו או על ידי מי מטעמו, והוא עומד, במועד הגשת ההצעה, בכל הדרישות המפורטות להלן. המציע יגיש במסגרת הצעתו את כל החומר הרלבנטי, כשהוא מלווה במסמכים המתאימים, המעידים על עמידתו בדרישות אלו:
1. המציע הוא אזרח ישראלי או תאגיד המאוגד כדין בישראל, וברשותו כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
2. המציע הינו שותף עסקי של חברת IBM בתחום ETL.
3. המציע מחזיק מוקד תמיכה הפועל במשך כל שעות היממה ובמהלך כל ימי השבוע, למעט שבתות ומועדי ישראל, כהגדרתם במיפרט.
4. המציע היה קשור בהסכמי תמיכה ותחזוקה למוצרי חברת IBM בתחום ETL, עם ארבעה לקוחות לפחות בישראל, באחת מ-3 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות לפחות.
את מסמכי המכרז במלואם ניתן לראות באתר האינטרנט של בנק ישראל שכתובתו:
www.bankisrael.org.il, וניתן להוריד אותם משם.
ההשתתפות במכרז מותנית בתשלום של 500 ₪, שלא יוחזרו, כאמור במסמכי המכרז.
ההצעות למכרז יוגשו לתיבת מכרזים אלקטרונית כמפורט במסמכי המכרז. את ההצעה ואת כל המסמכים הנלווים אליה, כשהם חתומים ע"י בעל סמכות לחייב את המציע, יש לסרוק לתוך תיבת המכרזים האלקטרונית, עד יום חמישי, 16 ביוני 2016, בשעה 12:00.
הבנק אינו חייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או הצעה כלשהי.
במקרה של סתירה או אי התאמה בין מודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגברו הוראות מסמכי המכרז.

 
مناقصة علنية الكترونية رقم 43/16  لشراء وصيانة منتجات ETL من إنتاج شركة IBM
يدعو بنك إسرائيل بهذا إلى تقديم عروض لشراء منتجات ETL من إنتاج IBM وتقديم خدمات دعم وصيانة للمنتجات التي ستقتنى في إطار هذه المناقصة وللمنتجات المصنّعة من قبل الشركة والمركّبة حاليًا في البنك. المعطيات مفصّلة في تعريف الخدمة المرفقة بذلك كالملحق د. من وثائق المناقصة.
المشاركة في المناقصة متاحة أمام كل جهة دفعت للبنك مقابل الحق في المشاركة في المناقصة بنفسها أو من قبل مندوب عنها، وهي تستجيب، في تاريخ تقديم الطلب، لجميع المتطلبات التالية. يتوجّب على مقدّم العرض تقديم جميع المواد ذات الصّلة، وإرفاق الوثائق الملائمة، التي تثبت استيفاءه للمتطلّبات:
1. مُقدم العرض هو مواطن إسرائيلي أو شركة مُسجلة بحسب القانون في إسرائيل، وبحوزته جميع التصاريح المطلوبة بموجب قانون الصفقات للهيئات العامة لسنة 1976.
2. مقدّم العرض هو شريك تجاري لشركة IBM  في مجال ETL.
3. مقدّم العرض يدير مركز دعم يعمل على مدار السّاعة وطوال الأسبوع، باستثناء أيام السبت والأعياد، كالمعرّف في الوثائق التفصيلي.
4. مقدّم العرض مرخّص موقّع على اتفاقيات تقديم خدمات دعم وصيانة لمنتجات شركة IBM  في مجال ETL، مع أربعة عملاء على الأقل في إسرائيل، في واحدة من السنوات الثلاث التي سبقت الموعد الأخير لتقديم العرض.
يُمكن الاطلاع على مستندات المناقصة كاملة في موقع بنك إسرائيل على الإنترنت وعنوانه www.bankisrael.org.il، ويمكن تحميل مستندات المناقصة من الموقع.
المشاركة في المناقصة منوطة بدفع 500 ش.ج، لا تُسترد، كما ورد في مستندات المناقصة.
تُقدم العروض للمناقصة في صندوق المناقصات الإلكتروني، كما هو مفصل في مستندات المناقصة. العرض وجميع المستندات المرافقة، موقعة من قبل صاحب الصلاحية المُلزم لمُقدم العرض، يجب أن تُمسح ضوئيا لتوضع في صندوق المناقصات الالكتروني، حتى تاريخ أقصاه يوم الخميس، 16 حزيران 2016، الساعة 12:00.

البنك غير مُلزم بقبول العرض الأرخص، أو أي عرض كان.
في حال وقوع تضارب أو عدم ملائمة بين نص هذا الإعلان ومستندات المناقصة، تكون الغلبة لتعليمات مستندات المناقصة
 23/
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
המועד האחרון להעברת שאלות ובקשות להבהרות, הינו:
06/06/2016
בשעה 12:00
למידע בדבר מכרז זה סגור
12/16מכרז מסגרת למתן שירותי ייעוץ בנושאים כלכלייםנושאים כלליים ואחרים19/05/201613/06/2016
בשעה 15:14
29/06/2016
בשעה 12:00

 

מכרז מסגרת מס' 12/16 למתן שירותי ייעוץ בנושאים כלכליים

13/06/2016 - הודעה בדבר דחית המועד האחרון להגשת הצעות:
בתיקון למכרז מסגרת מס' 12/16, אנו מודיעים על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות ליום רביעי, 29 ביוני 2016, בשעה 12:00. 
 
08/06/2016 - נוסף קובץ מענה לשאלות הבהרה


בנק ישראל מזמין בזה הצעות לקבלת שירותי ייעוץ בנושאים כלכליים, כגון אקונומטריקה, יציבות פיננסית, פיתוח מודלים, מודלים של צמיחה וכדומה, הכל על פי האיפיון המפורט במסמכי המכרז ובמסמך הגדרת השירותים, המצורף כחלק ג' למסמכי המכרז.
ההתקשרות עם ספקי המסגרת תהיה לתקופה של חמש שנים, כאשר הבנק שומר לעצמו את הזכות לקצר את תקופת ההתקשרות.
רשאי להשתתף במכרז כל גורם אשר עומד, במועד האחרון להגשת ההצעות, בכל הדרישות המפורטות להלן, הדרישות יכולות להתקיים גם בתאגיד שהמציע נמצא בבעלותו המלאה:
1. המציע הוא תאגיד המאוגד כדין בישראל, וברשותו כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
2. המציע הוא מוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
3. המציע מקיים, החל מהראשון בינואר 2006 לפחות, תוכנית לימודים לתואר שלישי, מוכרת על ידי המועצה להשכלה גבוהה, באחד מהחוגים הבאים: כלכלה, מינהל עסקים או סטטיסטיקה, והסמיך לפחות עשרה (10) סטודנטים לתואר שלישי בחוגים אלה.
או:
המציע מעסיק לפחות מרצה אחד, שהדריך כמדריך ראשי לפחות שלושה (3) סטודנטים לתואר שלישי, באחד מהחוגים הבאים: כלכלה, מינהל עסקים או סטטיסטיקה.
את מסמכי המכרז במלואם ניתן לראות באתר האינטרנט של בנק ישראל שכתובתו: http://www.boi.org.il/he/Procurement/Pages/Default.aspx, וניתן להוריד אותם מאתר האינטרנט של הבנק.

את מעטפת ההצעה, ואת כל המסמכים הנלווים אליה, כשהם חתומים ע"י בעל סמכות לחייב את המציע, יש להכניס לתיבת המכרזים, במשרדי בנק ישראל, בכתובת: ירושלים, רחוב קרית המדע 3 (בניין ג.ט.י), הר חוצבים, קומה 12, בימים א' עד ה', בין השעות 09:00 עד 15:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום חמישי, 16 ביוני 2016,  בשעה 12:00.
לתשומת לבכם: בנק ישראל העתיק את משרדיו מקריית בן גוריון להר חוצבים.
הבנק אינו חייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או הצעה כלשהי.
במקרה של סתירה או אי התאמה בין מודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגברו הוראות מסמכי המכרז.
 
مناقصة إطار رقم 12/16 لتقديم خدمات استشارية في مواضيع اقتصادية
يدعو بنك إسرائيل بهذا إلى تقديم عرض لتزويد خدمات استشارية في مواضيع اقتصادية، مثل الاقتصاد القياسي، الاستقرار المالي، تطوير نماذج، نماذج تنموية وما إلى ذلك، كالمفصّل في مستندات المناقصة وفي مستند تعريف الخدمات، ملحق ج المرفق لمستندات المناقصة.
التعاقد مع مزوّدي مناقصة الإطار سيكون لمدة خمس سنوات، حيث يحتفظ البنك لنفسه بحق تقصير مدة التعاقد.
يُسمح بالمشاركة لكل جهة تستجيب، في تاريخ تقديم الطلب، لجميع المتطلبات التالية. هذه المتطلبات يمكن أن تُستوفى من قبل شركة تقع ضمن الملكية الحصرية لمقدّم العرض:
1. مُقدم العرض هو شركة مُسجلة بحسب القانون في إسرائيل، وبحوزته جميع التصاريح المطلوبة بموجب قانون الصفقات للهيئات العامة لسنة 1976.
2. مقدّم العرض هو مؤسّسة للتعليم العالي، المرخّصة من قبل مجلس التعليم العالي.
3. مقدّم العرض يدير، ابتداء من شهر كانون الثاني 2006 على الأقل، برنامجًا دراسيًا للقب الثالث، يحظى باعتراف مجلس التعليم العالي، في واحد من الأقسام التالية: اقتصاد، إدارة أعمال أو إحصاء، وأهّل على الأقل عشرة (10) طلاب لنيل اللقب الثالث في هذه التخصصات.
أو:
مقدّم العرض يوظّف على الأقل محاضر واحد، شغل منصب مرشد رئيسي على الأقل لثلاثة (3) طلاب للقب الثالث، في واحد من الأقسام التالية: اقتصاد، إدارة أعمال أو إحصاء.

يُمكن الاطلاع على مستندات المناقصة كاملة في موقع بنك إسرائيل على الإنترنت وعنوانه http://www.boi.org.il/he/Procurement/Pages/Default.aspx، ويمكن تحميل مستندات المناقصة من موقع البنك.
مغلّف العرض وجميع المستندات المرافقة، موقعة من قبل صاحب الصلاحية من طرف مُقدم العرض، يجب أن توضع في صندوق المناقصات في مكاتب بنك إسرائيل في العنوان التالي: القدس، كريات همداع 3 (مبنى الحديقة التكنولوجية في المالحة)، هار حوتسفيم، الدور 12، من الأحد حتى الخميس، بين الساعات 9:00-15:00. الموعد الأخير لتقديم العروض هو يوم الخميس، 16 حزيران 2016، في الساعة 12:00.

نود لفت انتباهكم إلى أنّ: بنك إسرائيل نقل مكاتبه من كريات بن غوريون إلى هار حوتسفيم
البنك غير مُلزم بقبول العرض الأرخص، أو أي عرض كان.
في حال وقوع تضارب أو عدم ملائمة بين نص هذا الإعلان ومستندات المناقصة، تكون الغلبة لتعليمات مستندات المناقصة
פרטי קשר
המועד האחרון להעברת שאלות ובקשות להבהרות, הינו:
02/06/2016
בשעה 12:00
למידע בדבר מכרז זה סגור
לא נמצאו נתונים בנושא לשנה השוטפת
לא נמצאו בקשות לקבלת מידע לשנה השוטפת
מספר החלטהמהות ההתקשרותשם הספקתקופת ההתקשרותהיקף ההתקשרות
H808אספקת רכיב ביטחון יעודי לצרכי בלדרות*3 שנים 200,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה כספק יחיד לאספקת רכיב ביטחון יעודי לצרכי בלדרות. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות משהתקבל אישור המנכ"ל מ - 5/4/2016.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H807אישור התקשרות עם הספק כספק יחיד לאספקת מידע בנושאי שכר ודיני עבודה חשבים HPS מידע עסקי בע"מ 5 שנים70,000 ₪, לא כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד לאספקת מידע ועדכונים בנושאי שכר ודיני עבודה, קופות גמל, מיסים, נתוני מידע פיננסיים וחישובים שונים. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות לאחר שלפרסום כוונת שלפרסום כוונת ההתקשרות האתר האינטרנט של הבנק לא הוגשו הסתייגויות ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 19/04/2016.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H806אספקת שירותי קישוריות ל - SWIFT בזק בינלאומי בע"מ ו-013 נטויז'ן בע"מ3 חודשיםכ-10,000 דולר בתוספת מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
הארכת תקופת ההתקשרות עם החברות, לצורך אספקת שירותי קישוריות ל- Swift. מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, מן הטעמים המיוחדים שפורטו, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ -20/04/2016, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H805ביצוע עבודות במערכת כיבוי האשסווילקו בע"מ2016 55,320 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(2)
תחום
תחזוקת מבנים ושירותים שונים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, לצורך ביצוע עבודות דחופות במערכת כיבוי האש במבנה.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H804תכנון בינוידונסקי-גינדי אדריכליםבמסגרת תקופת הפרויקט2,521,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(3)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות עם החברה, שנכרתה בהמשך לזכייתה במכרז בנושאים שונים שבתכנון פרוייקט הבינוי מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, מן הטמעים המיוחדים שפורטו, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ -5/4/16, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H803שכירת אתר המסלקה לשימוש מסלקת הבנקים כיכר הרצל בע"מעד 30/04/2017400,000 ₪, כולל מע"מ. כ - 10% ישולם ע"י הבנק ויתרת הסכום ע"י הבנקים.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 14 (א)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה לצורך שכירת שטח לשימוש מסלקת הבנקים, בשל האיפיון המיוחד במיקום המקרקעין.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H802השחתת מעות ורכישת המתכות אולשק ושות' מחזור בע"מ3 שניםכ - 3,000,000 ₪, כולל מע"מ, כהכנסות לבנק. היקף ההתקשרות כולל את התשלום שישולם לבנק בגין מכירת המתכות, פחות התשלום שישולם לחברה בגין גריסת המעות.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד, להשחתת מעות ולרכישת המתכות הגרוסות המרכיבות אותם על ידי החברה. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל  מ - 15/3/16.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H801אספקת מידע על אודות חברות סטארט אפ לצרכי איסוף נתונים סטטיסטייםאיי.וי.סי ריסרץ׳ סנטר בע״מ - IVC5 שנים9,900 ₪, בתוספת מע"מ, לשנה
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם  החברה, כספק יחיד, לצורך אספקת מידע לצרכי איסוף נתונים סטטיסטיים על אודות חברות סטארט אפ. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 12/4/16.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H800קיום אירוע עבור עובדי הבנק 2016תיאטרון ירושלים, ספק הקייטרינג שלו וספקים נוספים. 2016תיאטרון ירושלים וספק הקייטרינג, ואומנים שונים כ-400 אלף ש"ח כולל מע"מ. חלק מן הסכום ישולם על ידי העובדים.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (11)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות לצורך קיום אירוע עבור עובדי הבנק.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H799מגדלור מערכות זמן אמת בע"מ עד לסיום השהות בבניין החלופי בהר החוצבים 50,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(1)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך עם החברה, שנבחרה בהליך הצעות מחיר, לצורך תחזוקת שעוני הנוכחות הקיימים, תיקונים למערכת ורכישת שעונים נוספים במידת הצורך.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:ilana.samay@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H798הפקת תוצרי הסברה תומר שיעד שנה50,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(1)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך עם הספק, שנבחר בהליך הצעות מחיר, לצורך הפקת תוצרי הסברה.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H797שירותי תמיכה ו - Professional Services למערכת AMH לניהול ושינוע מסרי Swiftאס.טי.פי האוס בע"מ15/02/20162,500,000 ₪
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד לאספקת  שירותי תמיכה ו - Professional Services  למערכת AMH לניהול ושינוע מסרי Swift.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H796 אספקת מחשבים תים נטקום בע"מ כל עוד מכרז החשכ"ל בתוקףבהתאם לתעריפי מכרז החשכ"ל
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (8)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, שזכתה במכרז מרכזי של החשכ"ל, לצורך אספקת מחשבים.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H795ייעוץ בתחום התקצוב 4 די ויז'ן בע"מ 30/06/201750,000 ₪ , כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(1)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות עם החברה, שנכרתה בהמשך לבחירתה בהליך הצעות מחיר, לצורך המשך אספקת שירותי ייעוץ בתחום התקצוב.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H794ייעוץ בתחום המשכיות עסקיתסקאוז בע"מ; עטייה שיא 100 בע"מ30/04/2017כ - 212,000 ₪, עם שני הספקים
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
מימוש האופציה בהסכם עם  החברות, שנבחרו בהליך בפטור ממכרז לפי תקנה 3(3), לצורך המשך אספקת שירותי ייעוץ בתחום המשכיות עסקית.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H793שירותי תחזוקה למערכת גילוי הצפה בבניין הבנק בקרית הממשלהYM Electronics industries Ltdבהתאם לצורך, עד למיצוי הסכום שנקבעכ - 25,000 ש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(1)
תחום
תחזוקת מבנים ושירותים שונים
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות עם החברה, שהתקינה את המערכת הקיימת בבנק, לצורך המשך אספקת שירותי תחזוקה.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H791רכישת רכב מסוג טויוטה אוונסיס יוניון מוטורוס2016 155,464 ₪
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (8)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, שזכתה במכרז מרכזי של החשכ"ל, לצורך רכישת רכב מסוג טויוטה אוונסיס.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H790התקשרות עם ספק החוץ לרכישת מוצרים מתוצרת החברה ותחזוקתם, כולל שירותי מומחהRepliWeb, Inc30/11/202020000$, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(31)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם ספק חוץ, לצורך רכישת מוצרים מתוצרת החברה ותחזוקתם, כולל שירותי מומחה. זאת לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ -  19/01/2016.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H789תחזוקת מארז דיסקים של המחשב המרכזי בבנק ישראל היטאצ'יעד 31/12/2016 100,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29) -
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה כספק יחיד, לצורך תחזוקת מארז דיסקים של המחשב המרכזי בבנק ישראל. זאת לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות והתקבל אישור המנכ"ל מ - 10/01/2016.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H788 אספקת שירותי תקשורת מאובטחים לצורך אספקת מידע בנושאים מכרזים מוניטריים וסחר חוץ שירותי בנק אוטומטיים בע"מעד 31/12/201740,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה כספק יחיד, לצורך אספקת שירותי תקשורת מאובטחים לאספקת מידע בנושא מכרזים מוניטריים וסחר חוץ. זאת לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות התקבל אישור המנכ"ל מ - 28/12/2015.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H787אספקת שירותי ייעוץ וליווי ליישום תקן הדיווח הבינלאומי XBRL טוליפ מערכות מידע בע"מ עד 31/12/2017 כ - 1.8 מש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(2)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​הארכת ההתקשרות עם חברת טוליפ מערכות מידע בע"מ על הסכם למתן שירותי ייעוץ וליווי ליישום תקן הדיווח הבינלאומי XBRL.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H786ביצוע תכניות הסברה תקשורתיותלפ"משנים 2016-20171,000,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34(9)
תחום
אספקת ציוד ומכונות
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם לפ"מ לצורך ביצוע תכניות הסברה תקשורתיות, לגבי דוחות שנתיים ללקוחות התאגידים הבנקאיים (ת.ז בנקאית) ומיזם לאיתור חשבונות ללא תנועה.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H785רכישת רישיונות לתוכנת SAS, תמיכה ושירותי מומחה מ.י.ה מחשבים בע"מ עד 31/12/2019 520,000 $ בתוספת מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם חברת מ.י.ה מחשבים בע"מ כספק יחיד לצורך רכישת רישיונות לתוכנת SAS, תמיכה ושירותי מומחה.  לאחר שלפרסום באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, התקבל אישור המנכ"ל מיום 17/11/2015 וועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H784רכישת מנויים למגזין The ECONOMIST בגרסת דפוס ובגרסה אלקטרוניתThe Economist Subscription Centre 3 שנים55,000 $ בתוספת מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(31)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם חברת The Economist Subscription Centre כספק חוץ, לצורך רכישת מנויים למגזין The ECONOMIST בגרסת דפוס ובגרסה אלקטרונית. לאחר שלפרסום באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, התקבל אישור המנכ"ל מיום 17/12/2015 וועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H783רכישת מנוי לעיתון Financial TimesThe Financial Times Limited 3 שנים20,000 € בתוספת מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(31)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם חברת The Financial Times Limited כספק חוץ, לצורך רכישת מנוי לעיתון Financial Times. לאחר שלפרסום באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, התקבל אישור המנכ"ל מיום 17/12/2015 וועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H782 רכישת מנוי למאגר Business source completeEBSCO INFORMATION SERVICES SRL 3 שנים 60,000 $ בתוספת מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(31)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם חברת EBSCO INFORMATION SERVICES SRL כספק חוץ, לצורך רכישת מנוי למאגר Business source complete. לאחר שלפרסום באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, התקבל אישור המנכ"ל מיום 17/12/2015 וועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H781רכישת כתבי עתEBSCOעד 31/12/201613,500 $ בתוספת מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
5(א)(3)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם חברת EBSCO, לצורך רכישת כתבי העת.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H780 רכישת רישיונות, שירות, תמיכה וציוד קצה למערכת ביקור אורחיםקורויז'ן טכנולוגיות06/12/2015 200,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​ההתקשרות עם חברת קורויז'ן טכנולוגיות, כספק יחיד, לצורך רכישת רישיונות, שירות, תמיכה וציוד קצה למערכת ביקור אורחים. לאחר שלפרסום באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, התקבל אישור המנכ"ל מיום 06/12/2015 וועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H779 התקשרות כספק יחיד, לצורך יישום ותחזוקה של מערכת Nakistaיוליוס מערכות מחשוב בע"מעד 31/12/2018 200,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
אספקת ציוד ומכונות
תיאור ההחלטה
ההתקשרות עם החברה, כספק יחיד, צורך יישום ותחזוקה של מערכת Nakista. לאחר שלפרסום באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, התקבל אישור המנכ"ל מיום 29/11/2015 וועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H778 אספקת שירותי ייעוץ חשבונאי אלרואי יועצים בע"משנת 2016 50,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​הרחבת ההתקשרות עם החברה, לקבלת שירותי ייעוץ חשבונאי.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H777התקשרות כספק יחיד, לצורך רכישת מכונה ושירותי תחזוקה למערך ספירת מעותלהב טכנולוגיותממועד החתימה ועד 7 שנים מיום קבלת המכונה 750,000 ₪ כולל מע"מ לרכישת המכונה ו- 150,000 ₪ כולל מע"מ לכל שנת תחזוקה.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לצורך רכישת מכונה ושירותי תחזוקה למערך ספירת מעות. לאחר שלפרסום באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, התקבל אישור המנכ"ל מיום 22/11/2015 וועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H776 אספקת שירותי טלפוניה לצורך שדרוג ותחזוקת מרכזיית בניין הבנק ברח' לילינבלום ורכישת הציוד בסוף התקופהבזק בינלאומי בע"מ18 חודשים400,000 ₪ בתוספת מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34(8)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​ההתקשרות עם החברה, לצורך החלפת המרכזייה בבניין לילנבלום בתל אביב, כפוף לתנאי מכרז מרכזי.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H775 תחזוקת מרכזיית קורל בבניין בתל אביב תדיראן טלקום בע"מ31/12/2016 50,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​הרחבת והארכת ההתקשרות עם החברה, לתחזוקת מרכזיית קורל בבניין לילנבלום בתל אביב.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H774אספקת סולרפז חברת נפט בע"מכל עוד מכרז החשכ"ל בתוקףלפי הצריכה בפועל
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34(8)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה, לאספקת סולר בבנייני הבנק, לפי תנאי מכרז חשכ״ל.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:ilana.samay@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H773 שדרוג מערכת ניהול ומעקב הדפסות הראל טכנולוגיות מידע בע"משנים 2015-2016 עד 50,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​הרחבת ההתקשרות עם החברה, לצורך שדרוג מערכת ניהול ומעקב הדפסות ולצורך הרחבתה ליתר מרכזי ההפקה בסניפי הבנק. 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H773התקשרות כספק יחיד, לצורך אספקת שירותי ייעוץ לגיבוש מאגר לשיתוף נתוני אשראי. דב הלפרין יועצים בע"מ31/12/20162,000,000 ₪ בתוספת מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם חברת דב הלפרין יועצים בע"מ, כספק יחיד, לצורך אספקת שירותי ייעוץ לגיבוש מאגר ומערכת לשיתוף נתוני אשראי. לאחר שלפרסום באתר האינטרנט הוגשה הסתייגויות שנדחתה, התקבל אישור המנכ"ל מיום 25/10/2015 וועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:יוסי רוט
 • טלפון:02-6552838
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H772התקשרות עם החברה כספק יחיד לצורך אספקת שירותי תמיכה, תחזוקה, פיתוח ורישיונות למערכת MSP.מיי סינגל פוינט בע"מ 5 שנים2,500,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם הספק מיי סינגל פוינט בע"מ לצורך אספקת שירותי תמיכה, תחזוקה, פיתוח ורישיונות למערכת MSP, לאחר שלפרסום באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, התקבל אישור המנכ"ל מיום 20/10/2015 וועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H771רכישת רישיונות, תחזוקה, תמיכה, הטמעה ושדרוגים.ג'טפרינט פתרונות בע"מ31/12/2018100,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם חברת ג'טפרינט פתרונות בע"מ, כספק יחיד, לצורך רכישת רישיונות, תחזוקה, תמיכה, הטמעה ושדרוגים של מערכות הדפסה בסביבות הדורשות אמולציה למדפסות MF, כולל שעות עבודה והדרכה. לאחר שלפרסום באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, התקבל אישור המנכ"ל מיום 15/10/2015 וועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:ilana.samay@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H770הרחבת ההתקשרות לצורך ניהול פרויקט הבינוי והשיפוץמר' משה רבינוביץ' מספר חודשים כ- 96,000 ₪ בתוספת מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
​הרחבת ההתקשרות עם משה רבינוביץ' לצורך ניהול פרויקט הבינוי ושיפוץ בתקופת הביניים.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H769פרויקט "מיזם לאיתור פיקדונות ללא תנועה וחשבונות של נפטרים"משרד האוצר ויחידת ממשל זמין במשרד ראש הממשלה ללא הגבלת זמןכ - 768,700 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34(9)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​ההתקשרות עם משרד האוצר ויחידת ממשל זמין במשרד ראש הממשלה לצורך פרויקט "מיזם לאיתור פיקדונות ללא תנועה וחשבונות של נפטרים".
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H768רכישת רכביוניון מוטורס בע"משנת 2015כ - 175,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34(8)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם חברת, יוניון מוטורס בע"מ, במסגרת אימוץ מכרז חשכ"ל מס' 16/11 לצורך רכישת רכב עבור צי הרכב בבנק.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:ilana.samay@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H767רכישה, שדרוג ותחזוקה של תוכנת Stata תשתית יעוץ מדעי31/12/2018250,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לצורך רכישה, שדרוג ותחזוקה של תוכנת Stata.  לאחר שלפרסום באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, התקבל אישור המנכ"ל מיום 26/08/2015 וועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H766ההשתתפות בספורטיאדההשטיח המעופף 30/09/2019כ - 35,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה לצורך ההשתתפות בספורטיאדה, במסגרת הספק יחיד הקיים עם הפועל - הליגה למקומות עבודה ירושלים.  לאחר שלפרסום באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, התקבל אישור המנכ"ל מיום 13/09/2010, וועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H765רכישת מלגזותאיגל מלגזות ולוגיסטיקה בע"מעד תום שנתיים ממועד אספקת המלגזות לבנקכ - 139,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
אספקת ציוד ומכונות
תיאור ההחלטה
​הרחבת ההתקשרות עם חברת איגל מלגזות ולוגיסטיקה בע"מ, זוכת מכרז פומבי מס' 26/13, לצורך רכישת מלגזות
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H764הרחבת ההתקשרות אינג' מ.יוקלה ושות' (2000) 1996 בע"מכל עוד ההסכם עם הספק בתוקף כ- 4,000,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(3)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות עם החברה, שנכרתה בהמשך לזכייתה במכרז פומבי,לצורך העסקת PMO.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H763הארכת ההתקשרות לצורך שירותי סבלות בסניפי הבנק בתל אביב ובירושלים אחים יששכרחצי שנה או עד לבחירת ספק חדש, המוקדם מבניהםכ - 300,000 ₪ לשנה כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(2)
תחום
תחזוקת מבנים ושירותים שונים
תיאור ההחלטה
הארכת ההתקשרות עם החברה לצורך אספקת שירותי סבלות בסניפי הבנק.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H762רכישת רכב מסוג פיג'ו 508 אקטיבדוד לובינסקי בע"מ2015כ - 172,000 ש"ח כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34(8)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
ההתקשרות עם החברה במסגרת מכרז חשכ"ל מס' 16/2011 לצורך רכישת רכב מסוג פיג'ו 508 אקטיב.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H761אספקת שירותי תקשורת בינלאומית012 סמייל טלקום בע"מ בהתאם לתוקף מכרז החשכ"לע"פ לתעריפי החשכ"ל, בהתאם לרכישות בפועל
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34(8)
תחום
תחזוקת מבנים ושירותים שונים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה לאספקת שירותי תקשורת בינלאומית לפי תנאי מכרז מרכזי מס' 30-2015.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H760אירוע למשפחות העובדים מור ברקוביץ שירותים והשקעות בע"מ 2015כ - 100 ש"ח למשתתף, כולל מע"מ. חלק מן הסכום משולם על ידי העובדים.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(11)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה לאספקת שירותי מזון באירוע למשפחות העובדים. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H759אירוע למשפחות העובדים עיר השעשועים בע"מ2015 כ - 100 ש"ח למשתתף, כולל מע"מ. חלק מן הסכום משולם על ידי העובדים.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(11)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברות לאספקת פעילות באירוע למשפחות העובדים.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H758אספקת שירותי ייעוץ לרציפות תפקודרמי דנן (אבן דנן בע"מ) 5 שניםעד 2,950,000 ₪ כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(3)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
התקשרות בפטור ממכרז עם החברה, לצורך אספקת שירותי ייעוץ לרציפות תפקוד. משהתקבל אישור המנכ"ל מ - 30/04/2015 (כנדרש ע"פ התקנה לעיל בהתקשרויות בהיקף גבוה מ - 2.5 מש"ח),  אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H757אספקת שירותי ייעוץ בביקורת פנימית בפרויקט הבינויפאהן קנה ניהול בקרה בע"משנתיים, עם אופציה להארכה בשנתיים נוספות.התמורה תשולם לפי תעריף ההתקשרות עם רואה חשבון שמפרסם החשב הכללי של משרד האוצר.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
5(א)(2) ו-5(ג)(2)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
ועדת המכרזים אישרה את הבחירה בחברה, לצורך אספקת שירותי ייעוץ בביקורת פנימית בפרויקט הבינוי, לאחר קיום הליך בין מספר משרדי רו"ח  מתוך מאגר החשכ"ל בתחום זה. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:יוסי רוט
 • טלפון:02-6552838
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H756 אספקת מאגר מידע ייחודי פרדיקטה דטהעד 30/06/2018 300,000 ₪, בתוספת מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לצורך אספקת מאגר מידע ייחודי עבור חטיבת המחקר. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות לאחר שלפרסום באתר האינטרנט כנדרש לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 16/06/2015.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H755בינוי מרכז המבקרים בבניין הבנק בת"אי.ע.ז חברה לבניה ופיתוח בע"מ2015750,000 ₪, לא כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(2)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה שזכתה במכרז פומבי של הבנק, לצורך בינוי מרכז המבקרים בביין בנק בת"א. מפאת הנסיבות, בהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ -30/6/2015, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H754אספקת שירותים בתחום חישובי שכר, הנוכחות והפנסיהחילן טק; חילן פנסיה ישירעד 1/4/20206,500,000 ₪ לא כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברות, כספקיות יחידות, לצורך אספקת שירותים בתחום חישובי שכר, הנוכחות והפנסיה.ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום באינטרנט כנדרש לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מיום 03/05/2015.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H752 הפעלת שירותי הסעותמסיעי אריה שאשא בע"מ3 שניםע"פ תעריפי המכרז, בהתאם לרכישות בפועל
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (8)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה, שזכתה במכרז מרכזי של החשכ"ל, לצורך הפעלת שירותי הסעות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H751השכרת כלי רכבשלמה תחבורה 2007 בע"מ ואלדן תחבורה בע"מבהתאם לתוקף מכרז החשכ"לע"פ לתעריפי המכרז, בהתאם לרכישות בפועל
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (8)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברות, שזכו במכרז מרכזי של החשכ"ל,  לצורך השכרת כלי רכב.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H750אספקת מחשבים הראל, מטריקס, נס טכנולוגיות, מט"ח ומילפרכל עוד מכרז החשכ"ל בתוקףע"פ תעריפי המכרז, בהתאם לרכישות בפועל
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (8)
תחום
אספקת ציוד ומכונות
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברות, שזכו במכרז מרכזי של החשכ"ל, לצורך אספקת מחשבים.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H749התקשרות עם הומלי כספק יחיד הומלי אתרים בע"מעד 30/06/2018 עד 42,480 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה כספק יחיד, כספק יחיד, לצורך רכישת נתונים ממודעות למכירת והשכרת דירות למגורים.  ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 02/06/2015.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:יוסי רוט
 • טלפון:02-6552838
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H748שיפוץ מעלית בבניין הבנק בת"אנחשול מעליות בע"מבמהלך 2015כ - 11,000 ₪, בתוספת מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
​מימוש האופציה בהסכם עם החברה שנכרת בהמשך לבחירתה בהליך תיחור, לצורך ביצוע עבודות שיפוץ של מעלית בבניין הבנק בת"א.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:ilana.samay@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H747רכישה ותחזוקה של מוצרי החברהמוטורולהתחזוקה עד 2020בהתאם לצרכי הבנק
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(3)
תחום
אספקת ציוד ומכונות
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות עם החברה לצורך רכישה ותחזוקה של מוצרי החברה.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H746אספקת שירותי מחקר בתחום הסייבר***עד 01/03/2018עד 300,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לאספקת שירותי מחקר סייבר. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות משהתקבל אישור המנכ"ל מ - 24/02/2015​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:ilana.samay@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור