מכרז מספרשם המכרזתחוםתאריך פרסוםמועד עדכון אחרוןמועד אחרון להגשת הצעה
25/16 מכרז פומבי ממוכן לרכישה ותחזוקה של מוצרי חברת Varonisחומרה ותוכנה02/05/201603/05/2016
בשעה 13:50
25/05/2016
בשעה 12:00
מכרז פומבי ממוכן מס' 25/16 לרכישה ותחזוקה של  מוצרי חברת Varonis
 
בנק ישראל מזמין בזה הצעות לרכישה, התקנה והטמעה של רישיונות ומוצרים מתוצרת חברת Varonis, וכן שירותי תחזוקה ושירותי מומחה עבור המוצרים אשר יירכשו במסגרת מכרז זה, ועבור המוצרים מתוצרת היצרן המותקנים כיום בבנק. הכל כמפורט במסמך הגדרת השירותים, המצורף כחלק ד' למסמכי המכרז.
רשאי להשתתף במכרז כל גורם אשר שילם לבנק תמורת הזכות להשתתף במכרז, בעצמו או על ידי מי מטעמו, ועומד, במועד הגשת ההצעה, בכל הדרישות המפורטות להלן. המציע יגיש במסגרת הצעתו את כל החומר הרלבנטי, כשהוא מלווה במסמכים המתאימים, המעידים על עמידתו בדרישות אלו:
1. המציע הוא אזרח ישראל או תאגיד המאוגד כדין בישראל, וברשותו כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
2. המציע הוא היצרן או בעל אישור בתוקף מטעם חברת Varonis על היותו משווק מורשה (Authorized Reseller) שלה.
3. המציע מחזיק מוקד תמיכה הפועל במשך כל שעות היממה ובמהלך כל ימי השבוע, למעט שבתות ומועדי ישראל, כהגדרתם במיפרט.
4. המציע היה קשור בהסכמי רכישה, תמיכה ותחזוקה למוצרי חברת Varonis, במשך כל אחת משלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, עם שלושה לקוחות בישראל לפחות, בהיקף של 40,000 ₪  לפחות בשלוש שנים במצטבר לכל לקוח.
את מסמכי המכרז במלואם ניתן לראות באתר האינטרנט של בנק ישראל שכתובתו:
www.bankisrael.org.il, וניתן להוריד אותם משם.
ההשתתפות במכרז מותנית בתשלום של 500 ₪, שלא יוחזרו, כאמור במסמכי המכרז.
ההצעות למכרז יוגשו לתיבת מכרזים אלקטרונית, כמפורט בנספח א'8 למסמכי המכרז. את ההצעה ואת כל המסמכים הנלווים אליה, כשהם חתומים ע"י בעל סמכות לחייב את המציע, יש לסרוק לתוך תיבת המכרזים האלקטרונית, עד יום רביעי, 25 במאי 2015, בשעה 12:00.
הבנק אינו חייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או הצעה כלשהי.
במקרה של סתירה או אי התאמה בין מודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגברו הוראות מסמכי המכרז.

 
مناقصة علنية الكترونية رقم 25/16
لشراء وصيانة منتجات شركة Varonis
يدعو بنك إسرائيل بهذا إلى تقديم عروض لشراء، تركيب ودمج تراخيص ومنتجات من صنع شركة Varonis، وخدمات صيانة وخدمات ومعالجة اختصاصية للمنتجات التي تقتنى في إطار هذه المناقصة، والمنتجات التابعة لنفس المصنّع الموجودة حاليا في البنك، كالمفصّل في مستند تعريف الخدمات، ملحق د المرفق لمستندات المناقصة.
يُسمح بالمشاركة لكل جهة دفعت للبنك، بنفسها أو من قبل مندوب عنها، مقابل الحق في المشاركة في المناقصة وهي تستجيب، في تاريخ تقديم الطلب، لجميع المتطلبات التالية. يتوجّب على مقدّم الاقتراح تقديم جميع المواد ذات الصّلة، وإرفاق المستندات الملائمة، التي تثبت استيفاءه للمتطلّبات:
1. مُقدم العرض هو مواطن إسرائيلي أو شركة مُسجلة بحسب القانون في إسرائيل، وبحوزته جميع التصاريح المطلوبة بموجب قانون الصفقات للهيئات العامة لسنة 1976.
2. مقدّم العرض هو المصنّع أو صاحب ترخيص ساري المفعول من شركة Varonis، والذي يشير إلى أنّه مسوّق مرخّص لمنتجات الشركة (Authorized Reseller).
3. مقدّم العرض يدير مركز دعم يعمل طوال النهار كل أيام الأسبوع، باستثناء أيام السبت والأعياد اليهودية، كالمعرّف في وثيقة المواصفات.
4. مقدّم العرض وقّع على اتفاقيات شراء، دعم وصيانة لمنتجات Varonis في كل من السنوات الثلاث التي سبقت الموعد الأخير لتقديم العرض، على الأقل مع ثلاثة زبائن في إسرائيل، حيث بلغ النطاق التراكمي للاتفاقيات في السنوات الثلاث 40000 شاقل على الأقل لكل زبون.
 
يُمكن الاطلاع على مستندات المناقصة كاملة في موقع بنك إسرائيل على الإنترنت وعنوانه www.bankisrael.org.il، ويمكن تحميل مستندات المناقصة من الموقع.
المشاركة في المناقصة منوطة بدفع 500 ش.ج، لا تُسترد، كما ورد في مستندات المناقصة.
تُقدم العروض للمناقصة في صندوق المناقصات الإلكتروني، كما هو مفصل في الملحق 8أ من مستندات المناقصة. العرض وجميع المستندات المرافقة، موقعة من قبل صاحب الصلاحية من طرف مُقدم العرض، يجب أن تُمسح ضوئيا لتوضع في صندوق المناقصات الالكتروني، حتى موعد أقصاه يوم الأربعاء، 25 أيار  2016، في الساعة 12:00.
البنك غير مُلزم بقبول العرض الأرخص، أو أي عرض كان.
في حال وقوع تضارب أو عدم ملائمة بين نص هذا الإعلان ومستندات المناقصة، تكون الغلبة لتعليمات مستندات المناقصة.
 

 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:ilana.samay@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
המועד האחרון להעברת שאלות ובקשות להבהרות, הינו:
15/05/2016
בשעה 12:00
למידע בדבר מכרז זה סגור
24/16 מכרז פומבי ממוכן לאספקת שירותי קישוריות לאינטרנטחומרה ותוכנה17/04/201621/04/2016
בשעה 09:45
23/05/2016
בשעה 12:00
מכרז פומבי ממוכן מס' 24/16 לאספקת שירותי קישוריות לאינטרנט
19/4/16 - הודעה בדבר דחיית המועד האחרון להגשת הצעות ושינוי בתנאי הסף
בתיקון למכרז פומבי ממוכן מס' 24/16 אנו מודיעים על שינוי בתנאי הסף.
במקום תנאי הסף מס' 4, ייכתב:
בבעלות המציע לפחות שני שרתי שמות (DNS Server), בשטח מדינת ישראל, המשרתים את כל מרחב הכתובות ברשת, ללא תלות ביניהם.
בעקבות השינוי בתנאי הסף, יידחה המועד האחרון להגשת הצעות ליום שני, 23 במאי 2016, בשעה 12:00.
בשאר תנאי המכרז לא חל שום שינוי.
מצ"ב מסמכי המכרז המעודכנים.
 
مناقصة علنية الكترونية رقم 24/16
لتزويد خدمات اتصالات الإنترنت
تعديل
تعديلا للمناقصة العلنية الإلكترونية رقم 24/16 نعلمكم بإدخال تغيير إلى متطلبات/شروط الحد الأدنى.
بدلا من الشرط رقم 4، يكتب ما يلي: 
يوجد لدى مقدّم العرض على الأقل خادمين لنظام أسماء النطاقات (DNS Server) في دولة إسرائيل، واللذان يخدمان كل مساحة عناوين الشبكة، دون أي علاقة بينها.
عقب إدخال هذا التغيير إلى متطلبات الحد الأدنى، سيتم تأجيل الموعد الأخير لتقديم العروض حتى يوم الإثنين، 23 أيار 2016، في تمام الساعة 12:00.
لم يطرأ أي تغيير على سائر المتطلبات.
يُمكن الاطلاع على مستندات المناقصة المحدّثة كاملة في موقع بنك إسرائيل على الإنترنت وعنوانه www.bankisrael.org.il، ويمكن تحميل مستندات المناقصة من الموقع.
 
 

מזמין בזה הצעות הצעות לאספקת שירותי קישוריות לאינטרנט, הכל כמפורט במסמך הגדרת השירותים, המצ"ב כחלק ד' למסמכי המכרז.
רשאי להשתתף במכרז כל גורם אשר שילם לבנק עבור השתתפותו במכרז, ועומד, במועד הגשת ההצעה, בכל הדרישות המפורטות להלן. המציע יגיש במסגרת הצעתו את כל החומר הרלבנטי, כשהוא מלווה במסמכים המתאימים, המעידים על עמידתו בדרישות אלו:
1. המציע הוא אזרח ישראל או תאגיד המאוגד כדין בישראל, וברשותו כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
2. המציע בעל רישיון ממשרד התקשורת, כספק אינטרנט ראשי מעל 20,000 מנויים.
3. ביכולת המציע לספק את שירותי הקישוריות הסימטרית לבנק, ללא תלות תשתיתית או אפליקטיבית בבעל רישיון אחר.
4. בבעלות המציע לפחות שני שרתי שמות (DNS Server), בשטח מדינת ישראל, המשרתים את כל מרחב הכתובות ברשת, ללא תלות ביניהם, הממוקמים באתרים הרחוקים האחד מהשני (בקו אווירי) בלפחות 30 ק"מ .
5. במהלך חמש השנים האחרונות המציע סיפק שירותי קישוריות סימטרית לאינטרנט לעשרה ארגונים לפחות, לכל אחד מהם ברוחב קו סימטרי מצטבר של 200Mb לפחות.
6. לרשות המציע עומדים לפחות שלושה POP בישראל, ולפחות אחד בחו"ל.
7. למציע גישה לרשת האינטרנט הבינלאומית ברוחב פס של 10Gb/sec לפחות.
8. לרשות המציע עומדות לפחות שתי יציאות בלתי תלויות לרשת האינטרנט הבינלאומית.
9. המציע עושה שימוש במערכות ניטור לבדיקת זמינות מערכותיו, ובמערכות ניטור למתקפות על ופריצות למערכותיו.
10. למציע יש יכולות לספק שירותים של סינון תכנים.
11. למציע יש יכולת לספק לבנק שירותי הגנה מ-Denial of service.
את מסמכי המכרז במלואם ניתן לראות באתר האינטרנט של בנק ישראל שכתובתו:
www.bankisrael.org.il, וניתן להוריד אותם משם.
ההשתתפות במכרז מותנית בתשלום של 500 ₪, שלא יוחזרו, כאמור במסמכי המכרז.
ההצעות למכרז יוגשו לתיבת מכרזים אלקטרונית כמפורט במסמכי המכרז. את ההצעה ואת כל המסמכים הנלווים אליה, כשהם חתומים ע"י בעל סמכות לחייב את המציע, יש לסרוק לתוך תיבת המכרזים האלקטרונית, עד  יום שני, 16 במאי 2016, בשעה 12:00.
הבנק אינו חייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או הצעה כלשהי.
במקרה של סתירה או אי התאמה בין מודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגברו הוראות מסמכי המכרז.

 

مناقصة علنية الكترونية رقم 24/16 لتزويد خدمات اتصالات الإنترنت
يدعو بنك إسرائيل بهذا إلى تقديم عروض لتزويد خدمات اتصالات الأنترنت، المفصّلة في مستند تعريف الخدمات، ملحق د المرفق لمستندات المناقصة.
يُسمح بالمشاركة لكل جهة دفعت للبنك مقابل الحق في المشاركة في المناقصة وهي تستجيب، في تاريخ تقديم الطلب، لجميع المتطلبات التالية. يتوجّب على مقدّم الاقتراح تقديم جميع المواد ذات الصّلة، وإرفاق المستندات الملائمة، التي تثبت استيفاءه للمتطلّبات:
1. مُقدم العرض هو مواطن إسرائيلي أو شركة مُسجلة بحسب القانون في إسرائيل، وبحوزته جميع التصاريح المطلوبة بموجب قانون الصفقات للهيئات العامة لسنة 1976.
2. مقدّم العرض مرخّص من قبل وزارة الاتصالات، كمزود رئيسي لخدمات الإنترنت لأكثر من 20,000 منتسب.
3. مقدّم العرض يستطيع تزويد خدمات الاتصالات المتناظرة للبنك، بغض النظر عن صاحب ترخيص آخر فيما يتعلق بالجانب التطبيقي والبنى التحتية.
4. يوجد لدى مقدّم العرض على الأقل خادمين لنظام أسماء النطاقات (DNS Server) في دولة إسرائيل، واللذان يخدمان كل مساحة عناوين الشبكة، بغض النظر عن أي علاقة بينها، والتي تبعد عن بعضها البعض (هوائيًا) مسافة لا تقل عن 30 كم.
5. خلال الخمس سنوات الأخيرة، زوّد مقدّم العرض خدمات اتصالات إنترنت متناظرة لعشر مؤسسات على الأقل، لكل واحدة بسعة خط متناظر تراكمي (רוחב קו סימטרי) حتى 200Mb على الأقل.
6. توجد لدى مقدّم العرض ثلاثة POP في إسرائيل، وعلى الأقل واحد في إسرائيل.
7. توجد لدى مقدّم العرض منالية لشبكة الإنترنت الدولية بعرض نطاق ترددي يبلغ 10Gb/sec على الأقل.
8. يوجد لدى مقدّم العرض على الأقل منفذين مستقلين لشبكة الإنترنت الدولية.
9. مقدّم العرض يستخدم أنظمة رصد لفحص منالية أجهزته، وأنظمة رصد أخرى للهجمات ومحاولات الاختراق التي تستهدف أجهزته.
10. مقدّم العرض يستطيع تزويد خدمات تصفية المحتويات.
11. مقدّم العرض يستطيع أن يزود البنك بخدمات الحماية من Denial of Service
يُمكن الاطلاع على مستندات المناقصة كاملة في موقع بنك إسرائيل على الإنترنت وعنوانه www.bankisrael.org.il، ويمكن تحميل مستندات المناقصة من الموقع.

المشاركة في المناقصة منوطة بدفع 500 ش.ج، لا تُسترد، كما ورد في مستندات المناقصة.
تُقدم العروض للمناقصة في صندوق المناقصات الإلكتروني، كما هو مفصل في مستندات المناقصة. العرض وجميع المستندات المرافقة، موقعة من قبل صاحب الصلاحية من طرف مُقدم العرض، يجب أن تُمسح ضوئيا لتوضع في صندوق المناقصات الالكتروني، حتى موعد أقصاه يوم الإثنين، 16 أيار 2016، في الساعة 12:00.
البنك غير مُلزم بقبول العرض الأرخص، أو أي عرض كان.
في حال وقوع تضارب أو عدم ملائمة بين نص هذا الإعلان ومستندات المناقصة، تكون الغلبة لتعليمات مستندات المناقصة.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:יוסי רוט
 • טלפון:02-6552838
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
המועד האחרון להעברת שאלות ובקשות להבהרות, הינו:
08/05/2016
בשעה 12:00
למידע בדבר מכרז זה סגור
22/16 מכרז פומבי ממוכן למתן שירותי לינה בירושליםנושאים כלליים ואחרים23/03/201603/05/2016
בשעה 13:49
18/05/2016
בשעה 12:00
מכרז פומבי ממוכן מס' 22/16 למתן שירותי לינה בירושלים
 
3/5/16 - הודעה בדבר דחיית המועד האחרון להגשת הצעות:

אנו מודיעים על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות ליום רביעי, 18 במאי 2016, בשעה 12:00.
 
 
تعديلا للمناقصة العلنية الإلكترونية رقم 22/16، نعلن عن تأجيل الموعد الأخير لتقديم العروض حتى يوم الأربعاء، 18 أيار 2016، في تمام الساعة 12:00.
 
 
18/4/16 - הודעה בדבר דחית המועד האחרון להגשת הצעות, שינוי בתנאי הסף ומסמכי מכרז מעודכנים:
 
בתיקון לפרסום מכרז פומבי ממוכן מס' 22/16, אנו מודיעים על עדכון מסמכי המכרז ודחיית המועד האחרון להגשת ההצעות. תנאי הסף המעודכנים למכרז יהיו כדלקמן:
רשאי להשתתף במכרז כל גורם אשר שילם לבנק תמורת הזכות להשתתף במכרז, בעצמו או על ידי מי מטעמו, והוא עומד, במועד הגשת ההצעה, בכל הדרישות המפורטות להלן. המציע יגיש במסגרת הצעתו את כל החומר הרלבנטי, כשהוא מלווה במסמכים המתאימים, המעידים על עמידתו בדרישות אלו:
תנאי סף לכלל הסלים:
1. המציע הוא אזרח ישראל או תאגיד המאוגד כדין בישראל, וברשותו כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
2. למציע רישיון עסק לפי חוק רישוי עסקים תשכ"ח 1968 להפעלת בית מלון.
3. המציע מקיים את תקנות שירותי התיירות (בתי מלון) התשל"ג 2013 בבית המלון המוצע.
4. למלון המוצע תעודת כשרות בתוקף.
5. המלון המוצע נמצא במרחק אווירי של עד שניים וחצי ק"מ מבניין הבנק, רחוב קרית המדע 3, הר חוצבים, ירושלים. (המרחק האווירי ייקבע לפי אתר www.mapa.co.il).
6. המלון המוצע עונה על הדרישות המפורטות בסעיף 2 בחלק ד' (המיפרט) למסמכי המכרז.
תנאי סף לסל מס' 1:
7. המלון המוצע עונה גם על הדרישות המפורטות בסעיף 3 בחלק ד' (המיפרט) למסמכי המכרז.
תנאי סף לסל מס' 2:
8. המלון המוצע עונה גם על הדרישות המפורטות בסעיף 4 בחלק ד' (המיפרט) למסמכי המכרז.
 מצ"ב מסמכי המכרז המעודכנים.
ההשתתפות במכרז מותנית בתשלום של 500 ₪, שלא יוחזרו, כאמור במסמכי המכרז.
ההצעות למכרז יוגשו לתיבת מכרזים אלקטרונית כמפורט במסמכי המכרז. את ההצעה ואת כל המסמכים הנלווים אליה, כשהם חתומים ע"י בעל סמכות לחייב את המציע, יש לסרוק לתוך תיבת המכרזים האלקטרונית, עד ליום רביעי, 4 במאי 2016, בשעה 12:00.
הבנק אינו חייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה כלשהי.
במקרה של סתירה או אי התאמה בין מודעה זו לבין מסמכי המכרז,
יגברו הוראות מסמכי המכרז.
 
 
مناقصة علنية إلكترونية رقم  22/16
لتوفير خدمات مبيت -تعديل
تعديلا لإعلان المناقصة العلنية الإلكترونية رقم 22/16، نعلن بذلك عن تعديل مستندات المناقصة وتأجيل الموعد الأخير لتقديم العروض. ما يلي متطلّبات الحد الأدنى للمشاركة في المناقصة:
يُسمح بالمشاركة لكل جهة دفعت للبنك مقابل الحق في المشاركة في المناقصة بنفسها أو من قبل مندوب عنها، وهي تستجيب، في تاريخ تقديم الطلب، لجميع المتطلبات التالية. يتوجّب على مقدّم الاقتراح تقديم جميع المواد ذات الصّلة، وإرفاق المستندات الملائمة، التي تثبت استيفاءه للمتطلّبات:

متطلبات الحد الأدنى لجميع  سلال الخدمات:
1. مُقدم العرض هو مواطن إسرائيلي أو شركة مُسجلة بحسب القانون في إسرائيل، وبحوزته جميع التصاريح المطلوبة بموجب قانون الصفقات للهيئات العامة لسنة 1976.
2. مقدم العرض حاصل على ترخيص وفق قانون ترخيص المصالح التجارية لعام 1968 لإدارة فندق.
3. مقدم العرض يتّبع أنظمة الخدمات السياحية (الفنادق) لعام 2013 في الفندق المقترح.
4. الفندق المقترح حاصل على شهادة كشروت سارية المفعول.
5. الفندق المقترح يبعد مسافة 2.5 كم، كأقصى حد، عن مبنى البنك، شارع كريات همداع 3، هار حوتسفيم، القدس (المسافة الهوائية تحدد حسب موقع www.mapa.co.il).
6. الفندق المقترح يستوفي المتطلبات المفصلة في البند 22، القسم د (المواصفات) من مستندات المناقصة.
متطلبات الحد الأدنى لـسلة الخدمات 1:
7. الفندق المقترح يستوفي المتطلبات المفصّلة في البند 3، القسم 4 (المواصفات) من مستندات المناقصة.
متطلبات الحد الأدنى لسلة الخدمات 2:
8. الفندق المقترح يستوفي أيضًا جميع المتطلبات المفصّلة في البند 4، القسم د (المواصفات) من مستندات المناقصة.
يُمكن الاطلاع على مستندات المناقصة كاملة في موقع بنك إسرائيل على الإنترنت وعنوانه www.bankisrael.org.il، ويمكن تحميل مستندات المناقصة من الموقع.
المشاركة في المناقصة منوطة بدفع 500 ش.ج، لا تُسترد، كما ورد في مستندات المناقصة.
تُقدم العروض للمناقصة في صندوق المناقصات الإلكتروني، كما هو مفصل في مستندات المناقصة. العرض وجميع المستندات المرافقة، موقعة من قبل صاحب الصلاحية من طرف مُقدم العرض، يجب أن تُمسح ضوئيا لتوضع في صندوق المناقصات الإلكتروني، حتى موعد أقصاه يوم الأربعاء، 4 أيار 2016، في الساعة 12:00. 
البنك غير مُلزم بقبول العرض الأرخص، أو أي عرض كان.
في حال وقوع تضارب أو عدم ملائمة بين نص هذا الإعلان ومستندات المناقصة، تكون الغلبة لتعليمات مستندات المناقصة

 
 
 
17/4/16 - הודעה בדבר דחיית המועד האחרון להגשת הצעות:
בתיקון למכרז פומבי ממוכן מס' 22/16, אנו מודיעים על עדכון מסמכי המכרז ודחיית המועד האחרון להגשת הצעות ליום רביעי, 4 במאי 2016, בשעה 12:00.
בעקבות עדכון מסמכי המכרז והדחייה, המועד האחרון לפניה בשאלות הבהרה יהיה יום רביעי, 20 באפריל 2016, בשעה 12:00.
 
 
 
5/4/16 - צורף קובץ מענה לשאלות הבהרה מס' 1 

בנק ישראל מזמין בזה הצעות למתן שירותי לינה בירושלים עבור עובדי הבנק ואורחיו. הכל כמפורט במסמך הגדרת השירותים, המצ"ב כחלק ד' למסמכי המכרז.
רשאי להשתתף במכרז כל גורם אשר שילם לבנק תמורת הזכות להשתתף במכרז, בעצמו או על ידי מי מטעמו, והוא עומד, במועד הגשת ההצעה, בכל הדרישות המפורטות להלן. המציע יגיש במסגרת הצעתו את כל החומר הרלבנטי, כשהוא מלווה במסמכים המתאימים, המעידים על עמידתו בדרישות אלו:
1. המציע הוא אזרח ישראל או תאגיד המאוגד כדין בישראל, וברשותו כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
2. למציע רישיון עסק לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 להפעלת בית מלון.
3. המציע מקיים את תקנות שירותי התיירות (בתי מלון), התשע"ג -2013 בבית המלון המוצע.
4. למלון המוצע תעודת כשרות בתוקף.
5. המלון המוצע עונה על הדרישות המפורטות בסעיף 2 בחלק ד' (המיפרט) למסמכי המכרז.
6. המלון המוצע נמצא במרחק אווירי של עד שניים וחצי ק"מ מבניין הבנק, רחוב קרית המדע 3, הר חוצבים, ירושלים. (המרחק האווירי ייקבע לפי אתר www.mapa.co.il).
את מסמכי המכרז במלואם ניתן לראות באתר האינטרנט של בנק ישראל שכתובתו:
www.bankisrael.org.il, וניתן להוריד אותם משם.
ההשתתפות במכרז מותנית בתשלום של 500 ₪, שלא יוחזרו, כאמור במסמכי המכרז.
ההצעות למכרז יוגשו לתיבת מכרזים אלקטרונית כמפורט במסמכי המכרז. את ההצעה ואת כל המסמכים הנלווים אליה, כשהם חתומים ע"י בעל סמכות לחייב את המציע, יש לסרוק לתוך תיבת המכרזים האלקטרונית, עד יום שני, 18 באפריל 2016, בשעה 12:00.
הבנק אינו חייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או הצעה כלשהי.
במקרה של סתירה או אי התאמה בין מודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגברו הוראות מסמכי המכרז.

 
مناقصة علنية ممكننة رقم 22/16
لتقديم خدمات مبيت في القدس
بنك إسرائيل يطلب بهذا تلقي عروض لتقديم خدمات مبيت في القدس لموظفي البنك وزواره. الكل حسب المفصل في مستند تعريف الخدمات، المرفق كجزء د من مستندات المناقصة.
تحق المشاركة بالمناقصة لكل هيئة دفعت للبنك مقابل الحق بالاشتراك بالمناقصة، بنفسها أو بواسطة أي من قبلها، وهي تستوفي، وقت تقديم العروض ،كافة الطلبات المفصلة فيما يلي. يجب على مقدم العرض، في نطاق عرضه تقديم كافة المواد الملائمة وذات الصلة ، مرفقة بالمستندات الملائمة ، التي تثبت استيفائه بالطلبات التالية:
1.       مقدم العرض  هو مواطن إسرائيلي أو اتحاد اتحد حسب القانون في إسرائيل ، وبحوزته كافة التصاريح المطلوبة بموجب قانون صفقات الهيئات العمومية، للعام-1976.
2.       لمقدم العرض رخصة مصلحة بموجب قانون ترخيص المصالح، للعام -1968 لتشغيل فندق.
3.       مقدم العرض يستوفي أنظمة خدمات السياحة ( الفنادق)، للعام  -2013 في الفندق المقترح.
4.       للفندق  المقترح شهادة صلاحية حسب الشريعة اليهودية، سارية المفعول.
5.       الفندق المقترح يستوفي الطلبات المفصلة في البند 2 في القسم د ( المواصفات) من مستندات المناقصة.
6.       الفندق المقترح   موجود ببعد جوي لغاية اثنين ونصف كيلومتر من مبنى البنك، شارع كريات همداع3 ، هار حوتسفيم، القدس. (يُحدد البعد الجوي بموجب موقع انترنت   www.mapa.co.il).
يمكن الاطلاع على مستندات المناقصة بأكملها في موقع انترنت بنك إسرائيل بالعنوان: www.bankisrael.org.ilK ، ويمكن تنزيلها من هناك.
الاشتراك بالمناقصة مشروط بدفع مبلغ 500 ش .ج ، هذا المبلغ غير مسترد، حسب المذكور في مستندات المناقصة.
تقدم العروض للمناقصة في صندوق المناقصات الالكتروني حسب المفصل في مستندات المناقصة. يجب مسح العرض وكافة المستندات المرفقة له، وهي موقعة من قبل صاحب صلاحية تُلزم مقدم العرض، لداخل صندوق المناقصات الالكتروني ، لغاية يوم الاثنين الموافق  18 نيسان / إبريل 2016 ، الساعة 12:00.
 
لا يلتزم البنك بقبول العرض الأرخص، أو أي عرض آخر أياً كان.
في أية حالة لوجود تناقض أو عدم ملاءمة بين هذا الإعلان وبين مستندات المناقصة، تتغلب تعليمات مستندات المناقصة.
 
 
פרטי קשר
המועד האחרון להעברת שאלות ובקשות להבהרות, הינו:
20/04/2016
בשעה 12:00
למידע בדבר מכרז זה סגור
מספר הודעהמהות ההתקשרותשם הספקתחוםתאריך פרסוםמועד אחרון להגשת הסתייגויות
8-16תחזוקת רשיונות של תוכנת שיירגייט (SHAREGATE)Coperaחומרה ותוכנה20/04/201618/05/2016
בשעה 10:00
​התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לתחזוקת רשיונות של תוכנת שיירגייט (SHAREGATE). הטעמים בגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדובר בספק היחיד בישראל שבאפשרותו לספק את השירותים, מפורטים בחוו"ד המצ"ב.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:קלריס דייטש
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר התקשרות זו סגור
לא נמצאו בקשות לקבלת מידע לשנה השוטפת
מספר החלטהמהות ההתקשרותשם הספקתקופת ההתקשרותהיקף ההתקשרות
H797שירותי תמיכה ו - Professional Services למערכת AMH לניהול ושינוע מסרי Swiftאס.טי.פי האוס בע"מ15/02/20162,500,000 ₪
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד לאספקת  שירותי תמיכה ו - Professional Services  למערכת AMH לניהול ושינוע מסרי Swift.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H796 אספקת מחשבים תים נטקום בע"מ כל עוד מכרז החשכ"ל בתוקףבהתאם לתעריפי מכרז החשכ"ל
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (8)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, שזכתה במכרז מרכזי של החשכ"ל, לצורך אספקת מחשבים.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H795ייעוץ בתחום התקצוב 4 די ויז'ן בע"מ 30/06/201750,000 ₪ , כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(1)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות עם החברה, שנכרתה בהמשך לבחירתה בהליך הצעות מחיר, לצורך המשך אספקת שירותי ייעוץ בתחום התקצוב.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H794ייעוץ בתחום המשכיות עסקיתסקאוז בע"מ; עטייה שיא 100 בע"מ30/04/2017כ - 212,000 ₪, עם שני הספקים
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
מימוש האופציה בהסכם עם  החברות, שנבחרו בהליך בפטור ממכרז לפי תקנה 3(3), לצורך המשך אספקת שירותי ייעוץ בתחום המשכיות עסקית.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H793שירותי תחזוקה למערכת גילוי הצפה בבניין הבנק בקרית הממשלהYM Electronics industries Ltdבהתאם לצורך, עד למיצוי הסכום שנקבעכ - 25,000 ש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(1)
תחום
תחזוקת מבנים ושירותים שונים
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות עם החברה, שהתקינה את המערכת הקיימת בבנק, לצורך המשך אספקת שירותי תחזוקה.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H791רכישת רכב מסוג טויוטה אוונסיס יוניון מוטורוס2016 155,464 ₪
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (8)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, שזכתה במכרז מרכזי של החשכ"ל, לצורך רכישת רכב מסוג טויוטה אוונסיס.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H790התקשרות עם ספק החוץ לרכישת מוצרים מתוצרת החברה ותחזוקתם, כולל שירותי מומחהRepliWeb, Inc30/11/202020000$, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(31)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם ספק חוץ, לצורך רכישת מוצרים מתוצרת החברה ותחזוקתם, כולל שירותי מומחה. זאת לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ -  19/01/2016.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H789תחזוקת מארז דיסקים של המחשב המרכזי בבנק ישראל היטאצ'יעד 31/12/2016 100,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29) -
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה כספק יחיד, לצורך תחזוקת מארז דיסקים של המחשב המרכזי בבנק ישראל. זאת לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות והתקבל אישור המנכ"ל מ - 10/01/2016.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H788 אספקת שירותי תקשורת מאובטחים לצורך אספקת מידע בנושאים מכרזים מוניטריים וסחר חוץ שירותי בנק אוטומטיים בע"מעד 31/12/201740,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה כספק יחיד, לצורך אספקת שירותי תקשורת מאובטחים לאספקת מידע בנושא מכרזים מוניטריים וסחר חוץ. זאת לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות התקבל אישור המנכ"ל מ - 28/12/2015.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H787אספקת שירותי ייעוץ וליווי ליישום תקן הדיווח הבינלאומי XBRL טוליפ מערכות מידע בע"מ עד 31/12/2017 כ - 1.8 מש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(2)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​הארכת ההתקשרות עם חברת טוליפ מערכות מידע בע"מ על הסכם למתן שירותי ייעוץ וליווי ליישום תקן הדיווח הבינלאומי XBRL.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H786ביצוע תכניות הסברה תקשורתיותלפ"משנים 2016-20171,000,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34(9)
תחום
אספקת ציוד ומכונות
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם לפ"מ לצורך ביצוע תכניות הסברה תקשורתיות, לגבי דוחות שנתיים ללקוחות התאגידים הבנקאיים (ת.ז בנקאית) ומיזם לאיתור חשבונות ללא תנועה.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H785רכישת רישיונות לתוכנת SAS, תמיכה ושירותי מומחה מ.י.ה מחשבים בע"מ עד 31/12/2019 520,000 $ בתוספת מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם חברת מ.י.ה מחשבים בע"מ כספק יחיד לצורך רכישת רישיונות לתוכנת SAS, תמיכה ושירותי מומחה.  לאחר שלפרסום באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, התקבל אישור המנכ"ל מיום 17/11/2015 וועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H784רכישת מנויים למגזין The ECONOMIST בגרסת דפוס ובגרסה אלקטרוניתThe Economist Subscription Centre 3 שנים55,000 $ בתוספת מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(31)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם חברת The Economist Subscription Centre כספק חוץ, לצורך רכישת מנויים למגזין The ECONOMIST בגרסת דפוס ובגרסה אלקטרונית. לאחר שלפרסום באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, התקבל אישור המנכ"ל מיום 17/12/2015 וועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H783רכישת מנוי לעיתון Financial TimesThe Financial Times Limited 3 שנים20,000 € בתוספת מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(31)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם חברת The Financial Times Limited כספק חוץ, לצורך רכישת מנוי לעיתון Financial Times. לאחר שלפרסום באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, התקבל אישור המנכ"ל מיום 17/12/2015 וועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H782 רכישת מנוי למאגר Business source completeEBSCO INFORMATION SERVICES SRL 3 שנים 60,000 $ בתוספת מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(31)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם חברת EBSCO INFORMATION SERVICES SRL כספק חוץ, לצורך רכישת מנוי למאגר Business source complete. לאחר שלפרסום באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, התקבל אישור המנכ"ל מיום 17/12/2015 וועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H781רכישת כתבי עתEBSCOעד 31/12/201613,500 $ בתוספת מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
5(א)(3)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם חברת EBSCO, לצורך רכישת כתבי העת.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H780 רכישת רישיונות, שירות, תמיכה וציוד קצה למערכת ביקור אורחיםקורויז'ן טכנולוגיות06/12/2015 200,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​ההתקשרות עם חברת קורויז'ן טכנולוגיות, כספק יחיד, לצורך רכישת רישיונות, שירות, תמיכה וציוד קצה למערכת ביקור אורחים. לאחר שלפרסום באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, התקבל אישור המנכ"ל מיום 06/12/2015 וועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H779 התקשרות כספק יחיד, לצורך יישום ותחזוקה של מערכת Nakistaיוליוס מערכות מחשוב בע"מעד 31/12/2018 200,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
אספקת ציוד ומכונות
תיאור ההחלטה
ההתקשרות עם החברה, כספק יחיד, צורך יישום ותחזוקה של מערכת Nakista. לאחר שלפרסום באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, התקבל אישור המנכ"ל מיום 29/11/2015 וועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H778 אספקת שירותי ייעוץ חשבונאי אלרואי יועצים בע"משנת 2016 50,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​הרחבת ההתקשרות עם החברה, לקבלת שירותי ייעוץ חשבונאי.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H777התקשרות כספק יחיד, לצורך רכישת מכונה ושירותי תחזוקה למערך ספירת מעותלהב טכנולוגיותממועד החתימה ועד 7 שנים מיום קבלת המכונה 750,000 ₪ כולל מע"מ לרכישת המכונה ו- 150,000 ₪ כולל מע"מ לכל שנת תחזוקה.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לצורך רכישת מכונה ושירותי תחזוקה למערך ספירת מעות. לאחר שלפרסום באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, התקבל אישור המנכ"ל מיום 22/11/2015 וועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H776 אספקת שירותי טלפוניה לצורך שדרוג ותחזוקת מרכזיית בניין הבנק ברח' לילינבלום ורכישת הציוד בסוף התקופהבזק בינלאומי בע"מ18 חודשים400,000 ₪ בתוספת מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34(8)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​ההתקשרות עם החברה, לצורך החלפת המרכזייה בבניין לילנבלום בתל אביב, כפוף לתנאי מכרז מרכזי.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H775 תחזוקת מרכזיית קורל בבניין בתל אביב תדיראן טלקום בע"מ31/12/2016 50,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​הרחבת והארכת ההתקשרות עם החברה, לתחזוקת מרכזיית קורל בבניין לילנבלום בתל אביב.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H774אספקת סולרפז חברת נפט בע"מכל עוד מכרז החשכ"ל בתוקףלפי הצריכה בפועל
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34(8)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה, לאספקת סולר בבנייני הבנק, לפי תנאי מכרז חשכ״ל.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:ilana.samay@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H773 שדרוג מערכת ניהול ומעקב הדפסות הראל טכנולוגיות מידע בע"משנים 2015-2016 עד 50,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​הרחבת ההתקשרות עם החברה, לצורך שדרוג מערכת ניהול ומעקב הדפסות ולצורך הרחבתה ליתר מרכזי ההפקה בסניפי הבנק. 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H773התקשרות כספק יחיד, לצורך אספקת שירותי ייעוץ לגיבוש מאגר לשיתוף נתוני אשראי. דב הלפרין יועצים בע"מ31/12/20162,000,000 ₪ בתוספת מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם חברת דב הלפרין יועצים בע"מ, כספק יחיד, לצורך אספקת שירותי ייעוץ לגיבוש מאגר ומערכת לשיתוף נתוני אשראי. לאחר שלפרסום באתר האינטרנט הוגשה הסתייגויות שנדחתה, התקבל אישור המנכ"ל מיום 25/10/2015 וועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:יוסי רוט
 • טלפון:02-6552838
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H772התקשרות עם החברה כספק יחיד לצורך אספקת שירותי תמיכה, תחזוקה, פיתוח ורישיונות למערכת MSP.מיי סינגל פוינט בע"מ 5 שנים2,500,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם הספק מיי סינגל פוינט בע"מ לצורך אספקת שירותי תמיכה, תחזוקה, פיתוח ורישיונות למערכת MSP, לאחר שלפרסום באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, התקבל אישור המנכ"ל מיום 20/10/2015 וועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H771רכישת רישיונות, תחזוקה, תמיכה, הטמעה ושדרוגים.ג'טפרינט פתרונות בע"מ31/12/2018100,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם חברת ג'טפרינט פתרונות בע"מ, כספק יחיד, לצורך רכישת רישיונות, תחזוקה, תמיכה, הטמעה ושדרוגים של מערכות הדפסה בסביבות הדורשות אמולציה למדפסות MF, כולל שעות עבודה והדרכה. לאחר שלפרסום באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, התקבל אישור המנכ"ל מיום 15/10/2015 וועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:ilana.samay@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H770הרחבת ההתקשרות לצורך ניהול פרויקט הבינוי והשיפוץמר' משה רבינוביץ' מספר חודשים כ- 96,000 ₪ בתוספת מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
​הרחבת ההתקשרות עם משה רבינוביץ' לצורך ניהול פרויקט הבינוי ושיפוץ בתקופת הביניים.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H769פרויקט "מיזם לאיתור פיקדונות ללא תנועה וחשבונות של נפטרים"משרד האוצר ויחידת ממשל זמין במשרד ראש הממשלה ללא הגבלת זמןכ - 768,700 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34(9)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​ההתקשרות עם משרד האוצר ויחידת ממשל זמין במשרד ראש הממשלה לצורך פרויקט "מיזם לאיתור פיקדונות ללא תנועה וחשבונות של נפטרים".
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H768רכישת רכביוניון מוטורס בע"משנת 2015כ - 175,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34(8)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם חברת, יוניון מוטורס בע"מ, במסגרת אימוץ מכרז חשכ"ל מס' 16/11 לצורך רכישת רכב עבור צי הרכב בבנק.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:ilana.samay@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H767רכישה, שדרוג ותחזוקה של תוכנת Stata תשתית יעוץ מדעי31/12/2018250,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לצורך רכישה, שדרוג ותחזוקה של תוכנת Stata.  לאחר שלפרסום באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, התקבל אישור המנכ"ל מיום 26/08/2015 וועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H766ההשתתפות בספורטיאדההשטיח המעופף 30/09/2019כ - 35,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה לצורך ההשתתפות בספורטיאדה, במסגרת הספק יחיד הקיים עם הפועל - הליגה למקומות עבודה ירושלים.  לאחר שלפרסום באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, התקבל אישור המנכ"ל מיום 13/09/2010, וועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H765רכישת מלגזותאיגל מלגזות ולוגיסטיקה בע"מעד תום שנתיים ממועד אספקת המלגזות לבנקכ - 139,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
אספקת ציוד ומכונות
תיאור ההחלטה
​הרחבת ההתקשרות עם חברת איגל מלגזות ולוגיסטיקה בע"מ, זוכת מכרז פומבי מס' 26/13, לצורך רכישת מלגזות
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H764הרחבת ההתקשרות אינג' מ.יוקלה ושות' (2000) 1996 בע"מכל עוד ההסכם עם הספק בתוקף כ- 4,000,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(3)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות עם החברה, שנכרתה בהמשך לזכייתה במכרז פומבי,לצורך העסקת PMO.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H763הארכת ההתקשרות לצורך שירותי סבלות בסניפי הבנק בתל אביב ובירושלים אחים יששכרחצי שנה או עד לבחירת ספק חדש, המוקדם מבניהםכ - 300,000 ₪ לשנה כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(2)
תחום
תחזוקת מבנים ושירותים שונים
תיאור ההחלטה
הארכת ההתקשרות עם החברה לצורך אספקת שירותי סבלות בסניפי הבנק.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H762רכישת רכב מסוג פיג'ו 508 אקטיבדוד לובינסקי בע"מ2015כ - 172,000 ש"ח כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34(8)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
ההתקשרות עם החברה במסגרת מכרז חשכ"ל מס' 16/2011 לצורך רכישת רכב מסוג פיג'ו 508 אקטיב.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H761אספקת שירותי תקשורת בינלאומית012 סמייל טלקום בע"מ בהתאם לתוקף מכרז החשכ"לע"פ לתעריפי החשכ"ל, בהתאם לרכישות בפועל
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34(8)
תחום
תחזוקת מבנים ושירותים שונים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה לאספקת שירותי תקשורת בינלאומית לפי תנאי מכרז מרכזי מס' 30-2015.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H760אירוע למשפחות העובדים מור ברקוביץ שירותים והשקעות בע"מ 2015כ - 100 ש"ח למשתתף, כולל מע"מ. חלק מן הסכום משולם על ידי העובדים.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(11)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה לאספקת שירותי מזון באירוע למשפחות העובדים. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H759אירוע למשפחות העובדים עיר השעשועים בע"מ2015 כ - 100 ש"ח למשתתף, כולל מע"מ. חלק מן הסכום משולם על ידי העובדים.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(11)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברות לאספקת פעילות באירוע למשפחות העובדים.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H758אספקת שירותי ייעוץ לרציפות תפקודרמי דנן (אבן דנן בע"מ) 5 שניםעד 2,950,000 ₪ כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(3)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
התקשרות בפטור ממכרז עם החברה, לצורך אספקת שירותי ייעוץ לרציפות תפקוד. משהתקבל אישור המנכ"ל מ - 30/04/2015 (כנדרש ע"פ התקנה לעיל בהתקשרויות בהיקף גבוה מ - 2.5 מש"ח),  אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H757אספקת שירותי ייעוץ בביקורת פנימית בפרויקט הבינויפאהן קנה ניהול בקרה בע"משנתיים, עם אופציה להארכה בשנתיים נוספות.התמורה תשולם לפי תעריף ההתקשרות עם רואה חשבון שמפרסם החשב הכללי של משרד האוצר.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
5(א)(2) ו-5(ג)(2)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
ועדת המכרזים אישרה את הבחירה בחברה, לצורך אספקת שירותי ייעוץ בביקורת פנימית בפרויקט הבינוי, לאחר קיום הליך בין מספר משרדי רו"ח  מתוך מאגר החשכ"ל בתחום זה. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:יוסי רוט
 • טלפון:02-6552838
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H756 אספקת מאגר מידע ייחודי פרדיקטה דטהעד 30/06/2018 300,000 ₪, בתוספת מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לצורך אספקת מאגר מידע ייחודי עבור חטיבת המחקר. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות לאחר שלפרסום באתר האינטרנט כנדרש לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 16/06/2015.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H755בינוי מרכז המבקרים בבניין הבנק בת"אי.ע.ז חברה לבניה ופיתוח בע"מ2015750,000 ₪, לא כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(2)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה שזכתה במכרז פומבי של הבנק, לצורך בינוי מרכז המבקרים בביין בנק בת"א. מפאת הנסיבות, בהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ -30/6/2015, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H754אספקת שירותים בתחום חישובי שכר, הנוכחות והפנסיהחילן טק; חילן פנסיה ישירעד 1/4/20206,500,000 ₪ לא כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברות, כספקיות יחידות, לצורך אספקת שירותים בתחום חישובי שכר, הנוכחות והפנסיה.ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום באינטרנט כנדרש לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מיום 03/05/2015.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H752 הפעלת שירותי הסעותמסיעי אריה שאשא בע"מ3 שניםע"פ תעריפי המכרז, בהתאם לרכישות בפועל
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (8)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה, שזכתה במכרז מרכזי של החשכ"ל, לצורך הפעלת שירותי הסעות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H751השכרת כלי רכבשלמה תחבורה 2007 בע"מ ואלדן תחבורה בע"מבהתאם לתוקף מכרז החשכ"לע"פ לתעריפי המכרז, בהתאם לרכישות בפועל
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (8)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברות, שזכו במכרז מרכזי של החשכ"ל,  לצורך השכרת כלי רכב.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H750אספקת מחשבים הראל, מטריקס, נס טכנולוגיות, מט"ח ומילפרכל עוד מכרז החשכ"ל בתוקףע"פ תעריפי המכרז, בהתאם לרכישות בפועל
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (8)
תחום
אספקת ציוד ומכונות
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברות, שזכו במכרז מרכזי של החשכ"ל, לצורך אספקת מחשבים.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H749התקשרות עם הומלי כספק יחיד הומלי אתרים בע"מעד 30/06/2018 עד 42,480 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה כספק יחיד, כספק יחיד, לצורך רכישת נתונים ממודעות למכירת והשכרת דירות למגורים.  ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 02/06/2015.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:יוסי רוט
 • טלפון:02-6552838
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H748שיפוץ מעלית בבניין הבנק בת"אנחשול מעליות בע"מבמהלך 2015כ - 11,000 ₪, בתוספת מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
​מימוש האופציה בהסכם עם החברה שנכרת בהמשך לבחירתה בהליך תיחור, לצורך ביצוע עבודות שיפוץ של מעלית בבניין הבנק בת"א.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:ilana.samay@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H747רכישה ותחזוקה של מוצרי החברהמוטורולהתחזוקה עד 2020בהתאם לצרכי הבנק
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(3)
תחום
אספקת ציוד ומכונות
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות עם החברה לצורך רכישה ותחזוקה של מוצרי החברה.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H746אספקת שירותי מחקר בתחום הסייבר***עד 01/03/2018עד 300,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לאספקת שירותי מחקר סייבר. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות משהתקבל אישור המנכ"ל מ - 24/02/2015​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:ilana.samay@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H745התקנה ותחזוקה של מערכות גילוי וכיבוי אשסוילקו בע"מעד 01/05/2020 250,000 ₪ לא כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
תחזוקת מבנים ושירותים שונים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד להתקנה ותחזוקה של מערכות גילוי וכיבוי אש. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 04/05/2015.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H744תכנון והעתקת תשתיות כבלים אופטייםהוט טלקום שותפות מוגבלת שנהכ- 300,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד לתכנון והעתקת תשתיות כבלים אופטיים שלה המצויות בבנק / בסמוך לו. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 12/05/2015.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H743ביצוע עבודות שיפוץ ולמתן שירותי תחזוקה למעליות בסניפי הבנק בתל-אביבנחשול מעליות בע"מ5 שנים כ- 318,000 ₪ לא כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(3)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, לאחר שנבחרה בהליך תחרותי לקבלת הצעות, לצורך ביצוע עבודות שיפוץ וואספקת שירותי תחזוקה למעליות בסניפי הבנק בתל-אביב.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:ilana.samay@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H742המשך אספקת שירותי גישה לאינטרנטבזק בינ"לעד 31/12/2016 עד 300,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(2)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות עם החברה, שזכתה במכרז פומבי, לצורך המשך אספקת שירותי גישה לאינטרנט.  מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ -31/03/2015, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H741אספקת מנוי לשימוש בתוכנת REFWORKSזיעור לשכת שירות למיקרופילםעד 30/04/2017עד 9,723 $ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד לאספקת מנוי לשימוש בתוכנת REFWORKS. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 21/04/2015.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:ilana.samay@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H740תכנון והעתקת תשתיות כבלים אופטיים בחצר המשק, הזזת תשתיות והעתקת קובזק, החברה הישראלית לתקשורתשנהכ- 300,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד לתכנון והעתקת תשתיות כבלים אופטיים שלה המצויות בבנק / בסמוך לו. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 30/4/15.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H739תכנון והעתקת תשתיות כבלים אופטייםפרטנר פתרונות תקשורת נייחים שותפות מוגבלתשנהכ- 300,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד לתכנון והעתקת תשתיות כבלים אופטיים שלה המצויות בבנק / בסמוך לו. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 30.4.15.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H738תכנון והעתקת תשתיות כבלים אופטייםסלקום ישראל בע"משנהכ- 300,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד לצורך תכנון והעתקת תשתיות כבלים אופטיים שלה המצויות בבנק / בסמוך לו. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 30/4/15.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H737המשך אספקת שירותי ייעוץ פנים ארגוני בנושא מערכת נתיבא.ש שירותי ייעוץ (אדמון ששון)עד 13/04/2017עד 380,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות עם החברה, לצורך המשך אספקת שירותי ייעוץ פנים ארגוני בנושא מערכת נתיב.  מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, מן הטעמים המיוחדים שפורטו, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 13/4/15, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. 
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H736אספקת נתוני הסתברות לפשיטת רגל של פירמות בישראל ובעולםMoody's Analitics UK LTD 5 שניםעד 1,200,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(31)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם ספק חוץ,  לצורך אספקת נתוני הסתברות לפשיטת רגל של פירמות בישראל ובעולם. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט, בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית, לא הוגשו הסתייגויות.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H735 רכישה, תחזוקה, תמיכה, שדרוגים ושירותי מומחה לשרתים ותוכנותאורקל ישראל בע"מעד 30/06/2018 עד 1,500,000 $ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לרכישה, תחזוקה, תמיכה, שדרוגים ושירותי מומחה לשרתים ותוכנות.לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 12/02/2015, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H734ייעוץ אסטרטגי טאקטי בתחום המחשוב שוורצקוף אינטגרציית ידע בע"מ (STKI)עד 31.12.19עד 180,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה כספק יחיד, לצורך אספקת שירותי ייעוץ אסטרטגי וטאקטי בתחום המחשוב. זאת לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות התקבלה הסתייגות אחת, שנבחנה ונמצאה לא רלוונטית, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 22.3.15.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H733שכירת חדר מרכז מסחרי תלפיות בע"מעד מארס 2019 כ - 52,000 ש"ח, כולל מע"מ, בכל שנה
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(14א)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​המשך ההתקשרות עם החברה, לצורך שכירת חדר.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:ilana.samay@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H732 רכישת רכב דוד לובינסקי בע"מ2015173,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34(8)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​אימוץ תוצאות מכרז מרכזי של החשכ"ל, לצורך רכישת רכב
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:ilana.samay@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H731רכישה ותחזוקה של קווי תקשורת ואירוח שרתיםממשל זמין - משרד רוה"מ10 שניםבהתאם לצרכי הבנק
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38 (ב), המפנה לתקנה 34(9)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​הארכת והרחבת ההתקשרות עם המשרד, לצורך רכישה ותחזוקה של קווי תקשורת ואירוח שרתים.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H730 ייעוץ בתחום סיכוני שוק ונזילותדב הלפרין + בן דוד עד 30.6.15 90,000 ש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(2)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות עם החברה, שזכתה במכרז פומבי, לצורך המשך אספקת שירותי ייעוץ בתחומים ניהול סיכוני שוק ונזילות. מפאת הנסיבות בהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמים של חסכון ויעילות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 10.2.15, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H729בדיקות בטחון של עובדים מידות מערכי אבחון ממוחשבים בע"מ עד 31.12.1545,000 ש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(2)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​הארכת ההתקשרות עם החברה, שזכתה במכרז פומבי, לצורך אספקת שירותי בדיקות בטחון של עובדים. מפאת הנסיבות, בהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעלות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 25.1.15, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H728העברת דברי דוארמסוף העברת דברי דואר בע"מעד 9.5.16כ - 25,000 ₪ לשנה , כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​הרחבת ההתקשרות, לצורך העברת דברי דואר. מפאת הנסיבות, בהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חיסכון ויעילות, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H727 FSI5 שניםכ – 128 אש"ח, כולל מע"מ לכל התקופה
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(31)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם ספק חוץ, לאספקת  הכלי  FSI CONNECT והשירותים הקשורים בכך. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט, בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית, לא הוגשו הסתייגויות, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
   
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H726תכנון בנייה דונסקי-גינדי אדריכלים בע"מבמסגרת ההסכםכ- 6 מ' ₪
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות עם משרד, לצורך תכנון בנייה. מפאת הנסיבות, בהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, מן הטעמים המיוחדים שפורטו  ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 4.3.15, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H725 רכישת, הטמעת ותחזוקת מערכת קליטה INVOKE INVOKE SA10 שניםכ - 2 מיליון אירו בתוספת אופציות בסכום של כ- 1.5 מיליון יורו נוספים, בתוספת המיסים המחויבים ע"פ דין בישראל
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(31)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם ספק חוץ, לצורך רכישת, הטמעת ותחזוקת מערכת לקליטה וניהול של דיווחים בפורמט XBRL.
לאחר שלכוונת ההתקשרות שפורסמה באינטרנט לא התקבלו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 23.2.15, כנדרש ע"פ התקנות בהתקשרות עם ספק חוץ בהיקף של למעלה מ - 2.5 מש"ח, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H724העסקת PMO אינג מ. יוקלה ושות' (2000) 1996 בע"מכל עוד ההסכם עם הספק בתוקף כ - 1.8 מלש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(2)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
​הרחבת ההתקשרות עם החברה, שנכרתה בהמשך לזכייתה במכרז פומבי,לצורך העסקת PMO.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H723 ביצוע קמפיין הסברה לסדרה החדשההלשכה הממשלתית לפרסום עד 31.12.18בהתאם לצרכי הבנק
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38 (ב), המפנה לתקנה 34(9)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​המשך ההתקשרות עם המשרד, לצורך ביצוע קמפיין הסברה לקראת הנפקת סדרת שטרות חדשה.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H722אספקת שירותי תחזוקה, תמיכה, הטמעה, שדרוגים, רכישת רישיונות ומודולים נוספים למערכות סייבר-ארק סייבר-ארק תוכנה בע"מעד 31.12.19 1,000,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לאספקת שירותי תחזוקה, תמיכה, הטמעה, שדרוגים, רכישת רישיונות ומודולים נוספים למערכת מוצרי ניהול זהויות ושיחים מיוחסים ומערכת חדר הכספות הווירטואלי.
לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באינטרנט כנדרש, לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 22.1.15, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H721 תחזוקת שרתי יוניקס UNIX תים נטקוםשלוש שניםכ - 240,000 ש"ח ₪ נוספים, בתוספת מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות עם החברה, שזכתה במכרז פומבי, לצורך תחזוקת שרתי יוניקס.מפאת הנסיבות, בהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ומן הטעמים המיוחדים שפורטו באישור המנכ"ל מ - 1.2.15, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור