חפש מכרזים
חפש
מכרז מספרשם המכרזתחוםתאריך פרסוםמועד עדכון אחרוןמועד אחרון להגשת הצעה
47/14מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ וניהול סיכונים בתחומי הביטוחעבודות ייעוץ וניהול27/11/201427/11/2014
בשעה 09:51
14/12/2014
בשעה 12:00
מכרז פומבי מס' 47/14 למתן שירותי ייעוץ וניהול סיכונים בתחומי הביטוח

בנק ישראל מזמין בזה הצעות לאספקת שירותי ייעוץ וניהול סיכונים בתחום הביטוח. רשאי להשתתף במכרז כל גורם אשר שילם את דמי ההשתתפות במכרז, ואשר עומד, במועד הגשת ההצעה, בכל הדרישות המפורטות להלן:
1. המציע הוא אזרח ישראל או תאגיד המאוגד כדין בישראל, וברשותו כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
2. המציע משמש יועץ ביטוח עצמאי ובלתי תלוי, ואינו עובד או פרילנסר של חברת ביטוח כלשהי.
3. ליועץ המוצע ניסיון באספקת שירותי ייעוץ כנדרש במכרז זה לשלושה (3) ארגונים לפחות, המונים כל אחד 500 עובדים, לפחות, מתוכם ארגון אחד ציבורי, לפחות, ובהיקף כולל לכל ארגון של 300 שעות, לפחות, במהלך שלוש השנים האחרונות שקדמו להגשת הצעות במכרז.
לעניין סעיף זה:
"ארגון ציבורי" הוא משרד ממשלתי, תאגיד ממשלתי, רשות מקומית, תאגיד עירוני, קופת חולים, אוניברסיטה וכל "גוף מתוקצב" כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985.
את מסמכי המכרז במלואם ניתן לראות באתר האינטרנט של בנק ישראל שכתובתו: www.bankisrael.org.il, תחת הלשונית "מכרזים והתקשרויות", וניתן להוריד אותם משם. ההשתתפות במכרז מותנית בתשלום של 500 ₪, שלא יוחזרו, כאמור במסמכי המכרז.
את ההצעות ניתן להגיש, ביחידת הרכש, בניין בנק ישראל, ירושלים, בימים א' עד ה', בין השעות 09:00 עד 15:00, עד יום ראשון, 14 בדצמבר 2014, בשעה 12:00. המציע יירשם ברשימת המציעים והצעתו תוכנס אל תיבת המכרזים.
הבנק אינו חייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או הצעה כלשהי.
במקרה של סתירה או אי התאמה בין מודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגברו הוראות מסמכי המכרז.
 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
המועד האחרון להעברת שאלות ובקשות להבהרות, הינו:
04/12/2014
בשעה 12:00
למידע בדבר מכרז זה סגור
46/14מכרז פומבי לשירותי השמת עובדים בתחום הטכנולוגינושאים כלליים ואחרים27/11/201427/11/2014
בשעה 09:51
18/12/2014
בשעה 12:00
מכרז פומבי מס' 46/14 לשירותי השמת עובדים בתחום הטכנולוגי
בנק ישראל מזמין בזה הצעות לאספקת שירותי השמה חד פעמית (שלא במיקור חוץ), של עובדים בתחום הטכנולוגי. רשאי להשתתף במכרז כל גורם אשר שילם את דמי ההשתתפות במכרז, ואשר עומד, במועד הגשת ההצעה, בכל הדרישות המפורטות להלן:
1. המציע הוא אזרח ישראל או תאגיד המאוגד כדין בישראל, וברשותו כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
2. למציע רישיון בתוקף לקיום לשכה פרטית, מטעם משרד הכלכלה, כנדרש לפי סעיפים 63(א), 63(ב) ו-68, לחוק שרות התעסוקה, התשי"ט-1959.
3. למציע ניסיון במתן שירותי השמה, חד פעמית או במיקור חוץ, של עובדים בתחום הטכנולוגי, לשני ארגונים ציבוריים או פיננסיים או טכנולוגיים, המונים כל אחד 500 עובדים, לפחות, בהיקף של 40,000 ₪ בשנה, לפחות, לכל ארגון, בכל אחת מהשנתיים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
4. בסעיף זה:
תחום טכנולוגי הוא תחום מתחומי טכנולוגיות המידע, למעט טכנאי מחשבים, שירות לקוחות טכני, או תמיכה טכנית שאינה פנים ארגונית.
ארגון ציבורי הוא משרד ממשלתי, תאגיד ממשלתי, רשות מקומית, תאגיד עירוני, קופת חולים, אוניברסיטה וכל "גוף מתוקצב" כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985.
ארגון פיננסי הוא תאגיד בנקאי ותאגיד עזר, קופת גמל או חברה מנהלת, מבטח, קרן להשקעות משותפות בנאמנות, מנהל תיקים, חבר בורסה, מסלקה, חברת הדואר וכל גוף אחר שמספק שירותים פיננסיים, כהגדרתו בסעיף 1 לחוק בנק ישראל, התש"ע-2010.
את מסמכי המכרז במלואם ניתן לראות באתר האינטרנט של בנק ישראל שכתובתו: www.bankisrael.org.il, תחת הלשונית "מכרזים והתקשרויות", וניתן להוריד אותם משם. ההשתתפות במכרז מותנית בתשלום של 500 ₪, שלא יוחזרו, כאמור במסמכי המכרז.
את ההצעות ניתן להגיש, ביחידת הרכש, בניין בנק ישראל, ירושלים, בימים א' עד ה', בין השעות 09:00 עד 15:00, עד יום חמישי, 18 בדצמבר 2014, בשעה 12:00. המציע יירשם ברשימת המציעים והצעתו תוכנס אל תיבת המכרזים.
הבנק אינו חייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או הצעה כלשהי.
במקרה של סתירה או אי התאמה בין מודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגברו הוראות מסמכי המכרז.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
המועד האחרון להעברת שאלות ובקשות להבהרות, הינו:
04/12/2014
בשעה 12:00
למידע בדבר מכרז זה סגור
מספר הודעהמהות ההתקשרותשם הספקתחוםתאריך פרסוםמועד אחרון להגשת הסתייגויות
31-14רכישת ארוחות חלביות בבניין הדיור החלופי בהר החוצביםי.א. קפה החוצבים בע"מ נושאים כלליים ואחרים26/11/201416/12/2014
בשעה 14:00
​התקשרות כספק יחיד, עם המסעדה החלבית היחידה באזור בניין הדיור החלופי בהר החוצבים. הטעמים בגינם נקבע כי מדובר בספק היחיד שבאפשרותו לספק את השירותים המבוקשים מפורטים בחוות דעת המחלקה המקצועית המצ"ב.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:קלריס דייטש
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר התקשרות זו סגור
30-14תשלומי חשמל לחברת החשמל ותשלומי מים ואגרת ביוב לתאגידי המים העירוניים בירושלים ובתל אביב.חברת החשמל, הגיחון בע"מ, מי אביבים 2010 בע"מ נושאים כלליים ואחרים19/11/201409/12/2014
בשעה 15:30
​התקשרות עם החברות היחידות בישראל שבאפשרותן לספק את השירותים המבוקשים.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:קלריס דייטש
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר התקשרות זו סגור
29-14העתקת מרכז המבקרים של בנק ישראל אל בניין הבנק ברח' לילינבלום בת"אטוקן סטודיו לעיצוב בע"מ אספקת ציוד ומכונות 18/11/201408/12/2014
בשעה 14:30
​התקשרות עם הספק היחיד שבאפשרותו לבצע את העתקת מרכז המבקרים מבניין הבנק בירושלים אל בניין הבנק בת"א. הטעמים בגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדובר בספק היחיד שבאפשרותו לבצע את העבודות מפורטים בחוות הדעת המצ"ב.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:קלריס דייטש
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר התקשרות זו סגור
לא נמצאו בקשות לקבלת מידע לשנה השוטפת
מספר החלטהמהות ההתקשרותשם הספקתקופת ההתקשרותהיקף ההתקשרות
H656רכישת רכיב למערכת SIEM ווי אנקור בע"מ שנה 97,349 ₪ + מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​מימוש האופציה בהסכם עם החברה, שנכרת בהמשך לזכייתה במכרז פומבי לאספקה ותחזוקה של מערכת SIEM, לצורך רכישה, התקנה ותחזוקה של רכיב נוסף שתומחר בהסכם.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H655השלמת פרוגרמה רבינוביץ משה בע"מ מהנדסים יועצים לניהול כ - 400 שעות כ - 114,000 ש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות עם המשרד, שנבחר בהליך תחרותי לתכנון הפרוגרמה של שיפוץ בניין הבנק, לצורך השלמת תכנון הפרוגרמה.מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, מטעמים מיוחדים שפורטו ונרשמו, וכאמור באישור המנכ"ל מיום 17.9.14, אישרה ועדת המכרזים את הרחבת ההתקשרות. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H654השלמת תכנון עבודות אלומיניוםדונסקי-גינדי דריכלים בע"מ במסגרת הפרויקט 33,630 ש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​ הרחבת התקשרות, שנכרתה עם המשרד בהמשך לזכייתו במכרז, לצורך השלמת תכנון עבודות האלומיניום בבניין הבנק בי-ם. ממפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, מטעמים מיוחדים שפורטו ונרשמו, וכאמור באישור המנכ"ל מיום 3.9.14, אישרה ועדת המכרזים את הרחבת ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H653רכישה, שדרוג ותחזוקה של רשיונות EXCEED Open Text 5 שנים200,000 ש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(31)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם ספק חוץ, לצורך רכישה, שדרוג ותחזוקה של רשיונות EXCEED, המשמשת לאמולציה חלונאית לשרתי UNIX. זאת לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט כנדרש לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנהל המקצועי מ - 21.9.14.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H652אספקת אריזות קרטון למטבעותאסגל אריזות 2007 בע"מ עד 3.8.15כ - 24,000 ש"ח, כולל מע"מ, לשנה
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​מימוש האופציה בהסכם עם החברה, שנכרת בהמשך לזכייתה במכרז פומבי, לצורך המשך אספקת אריזות קרטון למטבעות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H651אספקת שירותי מערכת TD NET לניהול מאגרי מידע טלדן מערכות מידע בע"מ עד 30.6.15, או עד לסיום ההליך המכרזי שיפורסם, המוקדם ביניהם. כ - 23,000 ₪ נוספים, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​הארכת ההתקשרות עם  החברה, שנבחרה בהליך תיחור, לצורך אספקת מערכת TDNET לניהול כתבי עת ע"פ תקנה.מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, מטעמים מיוחדים שפורטו ונרשמו, וכאמור באישור המנכ"ל מיום 17.9.14, אישרה הוועדה את הארכת ההתקשרות. 
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H650ייעוץ בנושאי תכנון תקציב 4 - די ויז'ן בע"מ עד 31.12.15עד 50,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​הרחבת ההתקשרות עם החברה, לצורך העמקה בסוגיות תקציביות ואספקת מענה לשאלות בתחום התכנון התקציבי . מפאת הנסיבות, בהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H649 התאמת ושכירת משרדים בבניין הדיור החלופי נכסי הר חוצבים (הגנים הטגנולוגיים ירושלים) במסגרת הפרויקטכ - 78.5 מש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(14א)(א)
תחום
תחזוקת מבנים ושירותים שונים
תיאור ההחלטה
התקשרות לרכישת זכויות במקרקעין, בהיות המקרקעין  המסוימים היחידים שנמצאו כבעלי התכונות הייחודיות הנדרשות לצורכי אכלוס הדיור החלופי. זאת לאחר פרסום RFI (בקשה לקבלת מידע) בעניין שכירת משרדים בבניין בירושלים, לצורך אספקת  פתרון דיור חלופי לתקופת השיפוץ של בניין הבנק הקיים.  בעקבות הפרסום, הוגשו מספר הצעות שנבחנה התאמתן לצרכי הבנק. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H648שדרוג מרכזיות הבנק וכן התקנת מרכזייה בבניין החלופי בהר חוצבים ותחזוקתהי.א. מיטווך בע"מ עד 31.12.17. כ - 2,000,000 ש"ח, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות עם החברה, שנכרתה בהמשך לזייתכ במכרז פומבי להחלפת מרכזיה, לצורך שדרוג המרכזיות הקיימות בבנק והתקנת ותחזוקת מרכזייה בבניין הדיור החלופי. מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, מטעמים מיוחדים שפורטו ונרשמו, וכאמור באישור המנכ"ל מיום  26.8.14. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H647תחזוקת חומרת המחשב המרכזי, פעימות מונה, רכישות ושירותים נוספים ממורקס טלקס (ישראל) בע"מ עד 31.12.16. כ– 1,000,000 ₪, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(2)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות עם החברה, שנכרתה בהמשך לזכייתה במכרז פומבי לתחזוקת חומרת המחשב המרכזי, לצורך המשך אספקת שירותי התחזוקה, פעימות מונה למדפסת לייזר רציף, רכישת בנק שעות עבור קריאות שירות ופיתוחים וכן רכישת חלקי חילוף אשר אינם כלולים במסגרת שירותי התחזוקה.
מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מיום  2.8.14, אישרה הוועדה את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H646גיבוי המחשב המרכזי ואירוח אתר ה - DR של הסביבה הפתוחהמד 1 אי סי 1 (1988) בע"מ עד 31.12.16.כ– 2,000,000 ₪ נוספים, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות עם החברה, שנכרתה בהמשך לזכייתה במכרז פומבי, לצורך גיבוי המחשב המרכזי, לצורך המשך אספקת שירותי הגיבוי, אירוח אתר ה- DR של הסביבה הפתוחה  והוספת רכישת בנק שעות לאספקת שירותי תחזוקה בתחום המחשב המרכזי, למקרים בהם התחזוקה השוטפת לא מכסה, כמו שדרוגים, הרחבות, טיפולים יזומים וכד'.
מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, מטעמים מיוחדים שפורטו ונרשמו, וכאמור באישור המנכ"ל מיום  26.8.14, אישרה הוועדה את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H645שימוש בקו לצורך חיבור בין יחידת ה - Netstar פרטנר פתרונות תקשורת נייחים שלוש שנים כ - 42,000 ש"ח, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​מימוש אופציה בהסכם עם החברה, שנכרת בעקבות זכייתה במכרז פומבי, לצורך חיבור בין יחידת ה - Netstar שבבניין הראשי לבין זו שבבניין הדיור החלופי.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H644מופע מוסיקלי גורביץ מוסיקה והפקות בע"מ 2014 כ- 200 אש"ח, כולל מע"מ, חלק מן הסכום משולם על ידי העובדים
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (11)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​מופע מוסיקלי למפגש עובדים שנתי
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H643 ייצור מטבע זכרון לציון 60 שנה לייסוד בנק ישראל. החברה הישראלית למדליות ולמטבעות בע"מ 2014כ - 350,000 ש"ח, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לצורך ייצור מטבע זכרון לציון 60 שנה לייסוד בנק ישראל. זאת לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט כנדרש לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 10.8.14.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H642אבחון ומיון כוח אדםאדם מילא בע"מ עד 11.9.15, או עד לסיום הליכי פרסום מכרז חדש בנושא, המוקדם מביניהם. כ - 100,000 ש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(2)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
הארכת ההתקשרות עם החברה, שנכרת בעקבות זכייתה במכרז פומבי לאספקת שירותי מיון ואבחון כוח אדם, לצורך המשך אספקת השירותים. בנסיבות שבהן האחידות נדרשת מטעמי יעילות וחסכון, ומשהתקבל אישור המנ"כל מ - 8.9.14, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H640אבחון ומיון כוח אדםטופ שיא ייעוץ ארגוני ומיון ממוחשב בע"מ עד 18.10.15, או עד לסיום הליכי פרסום מכרז חדש בנושא, המוקדם מביניהם. כ - 10,000 ש"ח, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(2)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​הארכת ההתקשרות עם החברה, שנכרת בעקבות זכייתה במכרז פומבי לאספקת שירותי מיון ואבחון כוח אדם, לצורך המשך אספקת השירותים. בנסיבות שבהן האחידות נדרשת מטעמי יעילות וחסכון, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 8.9.14, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H639 רכישה ותחזוקה של מוצרי WEBSENSE ספיידר פתרונות בע"מ במסגרת תקופת המכרז עבור רכישת מוצרים נוספים: בהתאם למחיריום שנקבעו במכרז. עבור שירותי התחזוקה: כ - 146,000 ש"ח, כולל מע"מ, לשנה.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג (א)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
מימוש האופציה בהסכם עם החברה, שנכרת בעקבות זכייתה במכרז פומבי לרכישה ותחזוקה של מוצרי WEBSENSE, לצורך רכישת מוצרים נוספים שתומחרו בהסכם ולהמשך אספקת שירותי תחזוקה​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H638שכירת אתרתיאטרון ירושלים 2014כ - 30,000 ש"ח , חלק מן הסכום משולם על ידי העובדים
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (11)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
שכירת אתר לקיום מפגש עובדים  שנתי ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H637אירוע למשפחות העובדים עיר השעשועים בע"מ 2014 כ - 200 ₪ לאדם, חלק מן הסכום משולם על ידי העובדים.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(11)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות לאספקת פעילות ומזון לאירוע למשפחות העובדים.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H636ייעוץ בנושא תקשורת והסברה ג'י.סי.אס ניהול נושאי (ישראל) בע"משנתיים, עם אופציה להארכה עד 3 שנים נוספותכ - 24,000 ש"ח, בתוספת מע"מ, לחודש
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
5
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, שנכרתה בהמשך לקיום הליך בין מספר מציעים, לצורך אספקת שירותי ייעוץ בתחום התקשורת וההסברה. ​
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H635שירותי תיקון ותחזוקה לרכיבי חומרה ותוכנה בפרויקט ההגירה מהמחשב המרכזי היולט פקארד (ישראל) בע"מ 3 שנים 231,000 ש"ח
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​מימוש האופציה בהסכם עם החברה, שנכרת בעקבות זכייתה במכרז פומבי לאספקת שירותי פיתוח ויישום הגירה מהמחשב המרכזי לסביבה הפתוחה, לצורך אספקת שירותי תיקון ותחזוקה לרכיבי חומרה ותוכנה.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H634תכנון בינוי דונסקי-גינדי דריכלים בע"מ במסגרת הפרויקטבהתאם לעבודות בפועל
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
​הרחבת ההתקשרות עם המשרד, שנכרתה בעקבות זכייתו במכרז, לצורך העסקת יועצים לתכנון הבינוי. בנסיבות שבהן האחידות נדרשת מטעמי יעילות וחסכון, הטעמים המיוחדים שפורטו בפני הוועדה ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 25.8.14, אישרה הוועדה את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H633ביצוע שינויים ושיפורים במערכת זה"ב The Montran Corporationעד 31.7.18 עד 312,500 דולר ארה"ב, בתוספת מע"מ, עבור העבודות, עד 96,000 ש"ח, בתוספת מע"מ, עבור הוצאות האירוח של עובדי הספק
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א); 3(4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
1. מימוש האופציה בהסכם עם החברה, שנכרת בעקבות זכייתה במכרז, לצורך ביצוע התאמות ושינויים במערכת זה"ב.
2. הגדלת היקף ההתקשרות לצורך תשלום עלויות האירוח לעובדים מטעם החברה שיגיעו לארץ לצורך ביצוע העבודות. משהתקבל אישור המנכ"ל מ -  2.8.14, אישרה ועדת המכרזים את הגדלת היקף ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H632קיום כנס מקצועי מרכז הקונגרסים הבינ"ל אי.סי.סי ירושלים בבנייני האומה בע"מ2014כ – 200,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (11)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H631רכישת רכב היברידי יוניון מוטורס בע"מ 2014 כ - 150,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות כספק יחיד, לצורך אספקת רכבים היברידיים קבוצה 4 מסוג טויוטה פריוס. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט כנדרש, לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 11.5.14, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H630 רכישת תחזוקת ושדרוג מערכת FAME Sungard Reference Data Solutions LLD עד 30.6.17330,000$
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(31)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם ספק חוץ, לצורך חידוש, רכישה ותחזוקה של רישיונות תוכנת FAME.
לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט כנדרש, לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור מנהל המחלקה המקצועית, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H629 ייעוץ בפרויקט ירידה מה-MF לוג און תוכנה בע"מ עד 31.10.15.בהתאם לתעריפים שנקבעו במכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
מימוש האופציה בהסכם עם החברה, שנכרת בעקבות זכייתה במכרז פומבי, צורך המשך אספקת שירותי ייעוץ בתחום ההגירה מה - MF.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H628חיבור מרכזיות הבנק באמצעות קווי תקשורת חב' הוט טלקום שותפות מוגבלתבמסגרת תקופת המכרזבהתאם לתעריפים שנקבעו במכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
מימוש האופציה בהסכם,  שנכרת בעקבות זכייתה במכרז פומבי, לאספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של צירי  PRI  לצורך חיבור מרכזיות הבנק באמצעות קווי תקשורת.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H627 הפועל לרישום לליגה למקומות עבודה במרחב ירושלים הפועל, העמותה לספורט במקומות עבודה במרחב ירושלים עד 30.9.19.כ - 97,000 ש"ח, כולל מע"מ, לשנה
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות כספק יחיד, לרישום קבוצות לליגה למקומות עבודה. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט כנדרש לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 2.7.14, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H626אספקת שירותי ייעוץ במסגרת פרויקט המערכת הבנקאית אינסייט ארט בע"מ עד סיום תהליך האפיון של המערכת החדשה עד 50,000 ש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​ הרחבת ההתקשרות עם החברה, שנכרתה בהמשך להליך תיחור, לצורך קבלת שירותי ייעוץ במסגרת תהליך האפיון של המערכת הבנקאית החדשה.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H625ייעוץ משפטי בנושאים הנוגעים לפעילות חטיבת השווקים ולהשקעות כספי יתרות מטבע החוץMorrison & Foerster LLP עד שנתייםעד 83,000$ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(31)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
התקשרות עם ספק חוץ,לצורך  אספקת שירותי ייעוץ משפטי בנושאים הנוגעים לפעילות החטיבה ולהשקעות כספי יתרות מטבע החוץ,  לרבות בשאלות מיסויות מורכבות בהתאם לחוקי המס בארה"ב. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט כנדרש, לא הוגשו הסתייגויות, ומהשתקבל אישור מנהל המחלקה המקצועית, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H624ייעוץ פנים וליווי תהליך התכנון של מערכת לניהול פתרון פורטפוליו א.ש. שרותי יעוץ עד 31.12.15 200,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה כספק יחיד , לצורך ייעוץ פנים ארגוני בנושא תהליך התכנון של מערכת לניהול פתרון פורטפוליו  (שהוטמעה בבנק בעקבות מכרז פומבי), וניהול העבודה מול החברה המיישמת. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט כנדרש לא הוגשו הסתייגויות ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 18.6.14, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H623 ייעוץ בתחום בטיחות אששמש משה פרויקטים מיוחדים בע"מ עד 2015עד 50,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
הגדלת היקף ההתקשרות עם החברה, שנבחרה בהליך הצעות מחיר, לצורך המשך ייעוץ בתחום בטיחות אש ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H622 קמפיין הסברה לציבור בנושא מסלול עמלות לשכת הפרסום הממשלתית 2014כ - 360 אש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה ל - 34 (9)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם משרד ממשלתי, לצורך ביצוע קמפיין הסברה לציבור בנושא עמלות - שירות המסלולים בחשבון עו"ש.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H621תחזוקת שרתי SUN תים נטקום בע"מ עד 31.12.2017 עד 600,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​הרחבת ההתקשרות עם החברה, שנכרתה בעקבות זכייתה במכרז פומבי, לצורך תחזוקת שרתי SUN, מפאת הנסיבות, בהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות ומטעמים מיוחדים, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ – 22.6.14, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H620שירותי גלישה באינטרנט והורדת קבצים ג'טרו פלטפורמס בע"מ עד 31.12.17 750,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות כספק יחיד, לרישוי, תמיכה, תחזוקה ושדרוג של מערכת הגלישה והורדת קבצים מאובטחת ברשת האינטרנט.
לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט כנדרש, לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 18.6.14, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H619 תחזוקת שרתי UNIX א.מ.ת מיחשוב בע"מ עד 31.12.2017עד 100,000 $ , כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
אספקת ציוד ומכונות
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות עם החברה, שנכרת בעקבות זכייתה במכרז, לצורך תחזוקת שרתי SUN ישנים. מפאת הנסיבות, שבהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות ומטעמים מיוחדים, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ – 22.6.14, אישרה  ועדת המכרזים את ההתקשרות.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H618שירותי מומחה בתחום שרתי BLADE א.מ.ת מיחשוב בע"מ עד 31.12.2016 עד 300,000 ש"ח נוספים, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות עם החברה, שנכרתה בעקבות זכייתה במכרז פומבי, לצורך רכישת שירותי מומחה בתחום שרתי BLADE  מתוצרת חברת IBM   לסוגיהם השונים. מפאת הנסיבות, בהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות ומטעמים מיוחדים, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ – 22.6.14, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H617 אספקת קווי תקשורת בזק החברה הישראלית לתקשורת עד 31.12.19 750,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לאספקת קווי תקשורת, ע"פ תקנה 3(29).
לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט כנדרש, לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 2.6.14, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H616 מענה טלפוני להסברה לציבור בנושא סדרת השטרות החדשה טלאול קונטקט סנטר בע"מ עד שלוש שנים עד 300,000 ש"ח, בתוספת מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(2)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות עם החברה,בע"מ, שזכתה במכרז פומבי, לצורך הפעלת מוקד טלפוני לצרכי ההסברה בנושא סדרת השטרות החדשה.  בנסיבות שבהן האחידות נדרשת מטעמי יעילות וחסכון, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ – 29.5.14, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H615 המשך אספקת שירותי ייעוץ בתחום התזונה טלי סורוגין עד 13.7.15בהתאם לתעריפים שנקבעו במכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
מימוש האופציה בהסכם, שנכרת בעקבות זכיית היועצת במכרז פומבי, לצורך המשך אספקת שירותי ייעוץ בתחום התזונה.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H614 המשך אספקת שירותי השמת כוח אדםמפורטים לעיל עד 10.6.15 בהתאם לתעריפים שנקבעו במכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה

מימוש האופציה בהסכמים עם החברות להלן, שזכו במכרז פומבי, צלורך המשך אספקת שירותי השמת כוח אדם:

קינן שפי בע"מ 512418930,

מכון אדם מילא בע"מ , 511033086 ,

ל.מ עולם של כח אדם בע"מ 511341349

או.ר.ס רפרזנטיישן סרביסס בע"מ 510840911​

פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H613רכישת שני רכבים מסוג טויוטה יוניון מוטורס בע"מ 2014 כ - 310,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה ל - 34 (8)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
אימוץ תוצאות מכרז מרכזי של החשכ"ל, לצורך רכישת שני רכבים. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:ilana.samay@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H612יישום חוק נגד מימון טרור CTB Banking Systems Ltd עד 30.6.19 כ - 465,000 ש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות כספק יחיד, לצורך יישום חוק  איסור מימון טרור. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט כנדרש לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ – 29.4.14, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H611 אספקת שירותי הסברה ואסטרטגיה שיווקית ג'י.סי.אס ניהול נושאי (ישראל)עד 10.7.15בהתאם לתעריפים שנקבעו במכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
מימוש האופציה בהסכם, שנכרת עם החברה לאחר שנבחרה בהליך, לצורך המשך אספקת שירותי הסברה ואסטרטגיה שיווקית.
בהתאם לתעריפים שנקבעו במכרז.​
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H609אירוח כנס מקצועי מלונות דן בע"מ 2014כ - 10,000 ש"ח נוספים, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​הגדלת היקף ההתקשרות עם החברה, שנבחרה בהליך תיחור עד 50 אש"ח, כולל מע"מ,לצורך אירוח כנס מקצועי במלון המלך דוד בירושלים.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:פרץ שווייגר
 • טלפון:02-6552770
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H608אספקת שירותי נקיון בבנייני הבנק בת"א אי אס אס אשמורת בע"מ עד 31 בדצמבר 2014, או עד לבחירת ספק במכרז החדש שיפורסם בנושא, המוקדם מביניהם בהתאם לתעריפים שנקבעו במכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם ספק חוץ, לצורך אספקת מאגרי המידע המקוונים Central Banking.com ו – Risk.net, ע"פ תקנה 3(31). אין בישראל ספק שבאפשרותו לספק את מאגרי המידע. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, והתקבל אישור המנהל המקצועי, אישרה הוועדה את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H607אספקת מאגרי המידע המקוונים Central Banking.com ו - Risk.netIncisive Media עד 30.6.19עד 350,000$
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(31)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם ספק חוץ, לצורך אספקת מאגרי המידע המקוונים Central Banking.com ו – Risk.net, ע"פ תקנה 3(31). אין בישראל ספק שבאפשרותו לספק את מאגרי המידע. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, והתקבל אישור המנהל המקצועי, אישרה הוועדה את ההתקשרות.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H606 ייעוץ בתחום הביקורת ליאון אורליצקי ושות' רואי חשבון עד 31.12.14 בהתאם לתעריפים שנקבעו במכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
מימוש האופציה בהסכם, שנכרת עם החברה בעקבות זכייתה במכרז פומבי לייעוץ בתחום הביקורת, לצורך המשך אספקת השירותים. ​
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H605 ייעוץ בתחום הביקורת פ.א. ייעוץ תאגידי בע"מעד 31.12.14 בהתאם לתעריפים שנקבעו במכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
מימוש האופציה בהסכם, שנכרת עם החברה בעקבות זכייתה במכרז פומבי לייעוץ בתחום הביקורת, לצורך המשך אספקת השירותים. ​
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H604 ימי תמיכה והתאמות בהחלפת תשתיות מערכת זה"בThe Montran Corporation במסגרת תקופת המכרז 12,500 $, בתוספת מע"מ, כחוק
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
מימוש האופציה בהסכם, שנכרת עם החברה בהמשך לזכייתה במכרז לרכישת מערכת זה"ב, לצורך אספקה של  ימי תמיכה לביצוע שינויים והתאמות וליווי בהחלפת תשתיות זה"ב.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H603 רכישה ותחזוקה של יחידות Netstar פרטנר פתרונות תקשורת נייחים בע"מבמסגרת תקופת המכרזבהתאם לתעריפים שנקבעו במכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
מימוש האופציה בהסכם, שנכרת עם החברה בעקבות זכייתה במכרז פומבי לאספקת ותחזוקת צירי PRI,  לצורך רכישה ותחזוקה של יחידות Netstar לניוד קווים אנאלוגיים.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H602 שירותי סליקה ותיווך מסעדות בת"אתן ביס קו איל בע"מ עד 30.8.14, או עד לסיום הליכי המכרז החדש, המוקדם מביניהםבהתאם לתעריפים שנקבעו במכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
מימוש האופציה בהסכם, שנכרת עם החברה בעקבות זכייתה במכרז פומבי, לצורך המשך אספקת שירותי סליקה ותיווך מסעדות בת"א.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:ilana.samay@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H601 תחזוקת תחזוקת שרת Blade Center עבור סביבת ה - dmzא.מ.ת מיחשוב בע"מ עד 31.12.2017 20,000$
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות עם החברה, שזכתה במכרז פומבי, לצורך תחזוקת שרתי Blade  Center  עבור סביבת ה - dmz, בנסיבות שבהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי אחידות וחסכון, מן הנסיבות והטעמים המיוחדים שפורטו בפני הוועדה ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ – 26.3.14. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H600 ניהול על וייעוץ אסטרטגיסי.פי.אם נהול בניה בע"מבהתאם לתקופת המכרזבהתאם לתעריפים שנקבעו במכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה ל - 34 (8)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
הגדלת היקף ההתקשרות עם החברה, שזכתה במכרז חשכ"ל, לצורך אספקת שירותי ניהול על וייעוץ אסטרטגי.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H599 תכנון סופרפוזיציהרוני ולטמן מהנדסים - יועצי תפעול ואחזקת מערכות ומבנים במסגרת תקופת המכרזעד 50,000 ש"ח, כולל מע"מ, בהתאם לתעריפים שנקבעו במכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות עם החברה, שזכתה במכרז פומבי, לצורך אספקת שירותי תכנון סופרפוזיציה .​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H598 תכנון פרוגרמטי רבינוביץ משה בע"מ מהנדסים יועצים לניהול כ - 300 שעות נוספות בהתאם לתעריפים שנקבעו במכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3) בהתאם
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות, שנכרתה בקבות זכיית החברה במכרז, לצורך אספקת שירותי תכנון. בנסיבות בהן האחידות נדרשת מטעמי יעילות וחסכון, לאור הטעמים המיוחדים ומשהתקבל אישור המנכ"ל  מ - 7.5.14, אישרה הועודה את ההתקשרות.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H597 תכנון אדריכלי דונסקי גינדי אדריכלים בע"מ במסגרת תקופת הפרויקט4,500,000 ש"ח
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
 הרחבת ההתקשרות, שנכרתה בקבות זכיית החברה במכרז, לצורך אספקת שירותי תכנון אדריכלי. בנסיבות בהן האחידות נדרשת מטעמי יעילות וחסכון, לאור הטעמים המיוחדים ומשהתקבל אישור המנכ"ל  מ- 4.5.14, אישרה הועודה את ההתקשרות.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H596 יעוץ בנושא סיכונים תפעוליים סייברינט טכנולוגיות בע"מ עד 31.12.15.עד 100,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(2)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות עם החברה, שזכתה במכרז, לצורך אספקת שירותי ייעוץ בתחום סיכונים תפעוליים. נסיבות בהן האחידות נדרשת מטעמי יעילות וחסכון, ומשהתקבל אישור המנכ"ל  מ - 16.5.14, אישרה הוועדה את ההתקשרות.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H595 שימוש במערכות בטוחות עבור זה"בהבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ עד 31.12.19כ - 1,200,000 ש"ח, כולל מע"מ, לשנה
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות כספק יחיד, לשימוש במערכות בטוחות עבור זה"ב.לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט כנדרש, לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 12.4.14, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H594רכישת רכיבים נוספים ואספקת שירותי ייעוץ בתחום ההגירה מהמחשב המרכזי היולט פקארד (ישראל) בע"מ עד 31.12.15300,000 ₪, בתוספת מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות, שנכרתה בעקבות זכיית החברה במכרז פומבי לביצוע פרויקט ההגירה מהמחשב המרכזי, לצורך רכישת רישיונות ואספקת שירותי ייעוץ הנוגעים לפרויקט. בנסיבות בהן האחידות נדרשת מטעמי יעילות וחסכון, לאור הטעמים המיוחדים ומשהתקבל אישור המנכ"ל  מ – 12.4.14, אישרה הוועדה את ההתקשרות. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H593המשך אספקת שירותי ייעוץ ארגוני ד"ר דבורה גלר, פיתוח ארגוני, ייעוץ וליווי מנהלים שנהעד 50 אש"ח נוספים, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות, שנכרתה בהמשך לבחירת הספק בהליך הצעות מחיר, לצורך אספקת שירותי ייעוץ ארגוני, מטעמי יעילות וחסכון. 
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H592 ביצוע פרויקט שילוב האוכלוסייה הערבית בכלכלת ישראל א.ס. עיתאד חברה לייעוץ בע"מ עד 31.12.14 בהתאם לתעריפים שנקבעו במכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
מימוש אופציה בהסכם, שנכרת עם החברה בעקבות זכייתה במכרז פומבי, לצורך המשך  ביצוע פרויקט לשילוב האוכלוסייה הערבית בכלכלת ישראל.
 ​
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H591 אספקת שירותי מאגר הכתובות המורחב, אזורים סטטיסטיים ושירותי שכבות נוספות.משרד התחבורה - מרכ מיפוי ישראל בהתאם לצורך בהתאם לצורך
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה ל - 34 (9)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם משרד ממשלתי, לצורך אספקת שירותי מאגר הכתובות המורחב, אזורים סטטיסטיים ושירותי שכבות נוספות.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H590 רכישות בתחום מארזי אחסון תים נטקום בע"מ עד סוף אפריל 2015. עד 1,000,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​מימוש האופציה בהסכם, שנכרת עם החברה בעקבות זכייתה במכרז פומבי, לצורך ביצוע רכישות נוספות בתחום מארזי האחסון.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H589 תחזוקת מערכות מיזוג האוויר בבנייני הבנק בי-ם ובת"אמנוליד-חירות מערכות בע"מ עד 31.7.14, או עד לבחירת ספק חדש, המוקדם מביניהם.כ - 82,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(2)
תחום
תחזוקת מבנים ושירותים שונים
תיאור ההחלטה
​הרחבת ההתקשרות עם החברה,שזכתה במכרז פומבי, לצורך תחזוקת מערכות מיזוג האוויר בבנייני הבנק בי-ם ובת"א, בנסיבות שבהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 25.3.14.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H588אימוץ חשכל תקשורת לווינית גילת סאטקוםגילת סאטקום בע"מכל עוד מכרז החשכ"ל בתוקף (נכון להיום, עד לתאריך 25.12.15).בהתאם לתעריפים שנקבעו במכרז.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה ל - 34 (8)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
אימוץ תוצאות מכרז מרכזי של החשכ"ל, לצורך אספקת שירותי תקשורת לוויינית.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H587 אספקת יחידות KVM אלכסנדר שניידר בע"מ עד 31.12.2018.900,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה כספק יחיד, לצורך אספקת יחידות KVM מתוצרת חב' Raritan, התומכות בחיבור ציוד המחשוב. זאת לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט כנדרש, לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 23.3.14.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H586 אספקת שירותי נקיון בתל אביב איי אס אס - אשמורת בע"מ עד 2.8.14, או עד לסיום הליכי המכרז החדש, המוקדם מביניהם.בהתאם לתעריפי המכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
מימוש אופציה בהסכם עם החברה, שנכרת בעקבות זכייתה במכרז פומבי, לצורך המשך אספקת שירותי נקיון בבניין הבנק בת"א.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:ilana.samay@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H585 שכירת אתר מסלקת שיקיםככר הרצל בע"מעד לתאריך 31.5.15כ – 40,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​מימוש אופציה בהסכם,  לצורך שכירת אתר מסלקה.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:ilana.samay@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H584 שירותי סטרימינגלשכת העתונות הממשלתית וממשל זמין במשרד האוצרבהתאם לצורך38(ב) המפנה ל - 34 (9)
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
שירותי סטרימינג
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם משרדים ממשלתיים לצורך אספקת שירותי סטרימינג (שידור אירועים לציבור)​
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H583 העברת דברי דואר מסוף העברת מסמכי מחשבים בע"מעד 9.5.15 בהתאם לצורך
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
מימוש אופציה בהסכם, שנכרת בעקבות זכיית החברה במכרז פומבי, לצורך המשך אספקת  שירותי העברת דברי דואר שונים.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:ilana.samay@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H582תחזוקת מערכות מיזוג אווירמשב הנדסת קירור ומיזוג אוויר (1965) בע"מ 4 שנים כ- 115 אש"ח,כולל מע"מ, לשנה.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(2)
תחום
תחזוקת מבנים ושירותים שונים
תיאור ההחלטה
​ הרחבת ההתקשרות עם החברה, שזכתה במרכז פומבי להחלפת הצ'ילר בחדר המכונות, לצורך תחזוקת מערכות מיזוג האוויר בחוות השרתים, בנסיבות שבהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי יעילות וחסכון ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ- 19.2.14.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H581 הכשרה מקצועית מפעלות המרכז הבינתחומי הרצליה בע"מ עד 31.12.14 עד 150,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
5(א)(4)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
הגדלת היקף ההתקשרות,  לצורכי השכלה והכשרה מקצועית.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:פרץ שווייגר
 • טלפון:02-6552770
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H580 חיזוקים קונסטרוקטיביים במסגרת עבודות החלפת הצ'ילר בבניין לילינבלום בת"אברק הנדסת מיזוג אוויר וחשמל בשנה הקרובהעד 50,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות, שנכרתה בעקבות הליך תיחור להחלפת צ'ילר בבניין הבנק בלילינבלום בת"א, לצורך ביצוע חיזוקים קונסטרוקטיביים.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H579 האוניברסיטה הפתוחהעד 13.2.15 כ - 70 אש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
מימוש האופציה בהסכם, שנכרת עם המוסד בעקבות זכייתו במכרז פומבי, לצורך המשך אספקת שירותי לימוד שפות. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H578 כלנית כרמון שירותי תוכנה בע"מ עד 31.12.2014עד 50,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
מימוש האופציה בהסכם, שנכרת בעקבות זכיית החברה במכרז פומבי,  לצורך ביצוע הדרכות בנושא מערכת הפעלה WINDOWS.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H577 אספקת חוות דעת שמאית זייד אורניב בע"מ במסגרת תקופת המכרזכ - 25,000 ₪ + מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות, שנכרתה עם החברה בהמשך לזכייתה במכרז פומבי, לצורך חוות דעת בנושא הדיור החלופי בירושלים, מטעמי יעילות וחסכון. 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H576 רכישה ותחזוקה של TOAD , Recovery Manager ו - Reporter, כלי פיתוח באורקל, שחזור אובייקטים ברשת ומערכת דו"חות איי.סי.אס קווסט בע"מ עד 31.12.2018 60,000$ (בתוספת מע"מ כחוק).
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות כספק יחיד, לרכישה ותחזוקה שלTOAD , Recovery Manager ו - Reporter, כלי פיתוח באורקל, שחזור אובייקטים ברשת ומערכת דו"חות.  זאת לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט כנדרש, לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 12.4.14.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H575 בדיקות מהימנות מידות מערכי אבחון ממוחשבים בע"מ עד 26.6.15בהתאם לתעריפים שנקבעו במכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
מימוש אופציה בהסכם, שנכרת עם החברה בהמשך לזכייתה במכרז פומבי,  לצורך המשך אספקת שירותי בדיקות מהימנות.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H574 הדרכה בנושא כלי SCCMכלנית כרמון שירותי תוכנה בע"מעד 31.12.14כ - 36,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
הגדלת ההתקשרות עם החברה,  שזכתה במכרז פומבי להגירה מ - NOVELL ל - WINDOWS, לצורך הדרכה בנושא כלי SCCM  (להפצת תוכנה)​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H573 תחזוקת מערכת לניהול הרשאותוואן שילוב מערכות בע"מ עד 31.12.14 כ - 28,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​ מימוש  האופציה בהסכם, שנכרת עם החברה בהמשך לזכייתה במכרז פומבי, לצורך המשך אספקת שירותי תחזוקת המערכת לניהול הרשאות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H572 עריכת בדיקות למערכת מושל"כ במסגרת ההגירה מהמחשב המרכזי לסביבה הפתוחה במערכות הבנקהיולט-פקארד (ישראל) בע"מ עד 31.12.14כ - 980,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(2)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות, שנכרתה עם החברה בהמשך לזכייתה במכרז פומבי לאספקת שירותי פיתוח ויישום הגירה מהמחשב המרכז​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H571 המשך אספקת שירותי ייעוץ בתחום סיכוני שוק ונזילותדב הלפרין יועצים בע"מ עד 3.2.15 בהתאם לתעריפים שנקבעו במכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
מימוש אופציה בהסכם, שנכרת עם החברה בהמשך לזכייתה במכרז פומבי, לצורך המשך אספקת שירותי ייעוץ בתחום סיכוני שוק ונזילות.​
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H570 המשך אספקת שירותי ייעוץ בתחום סיכוני שוק ונזילות ע. בן-דוד ושות' רואי חשבון עד 3.2.15התאם לתעריפים שנקבעו במכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
מימוש אופציה בהסכם, שנכרת עם החברה בהמשך לזכייתה במכרז פומבי, לצורך המשך אספקת שירותי ייעוץ בתחום סיכוני שוק ונזילות.​
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H569 אספקת אריזות למעות אסגל אריזות 2007 בע"מ במסגרת תקופת המכרז 1,800 ₪, כולל מע"מ, לשנה
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
 הגדלת היקף ההתקשרות עם החברה, שנכרתה בהמשך לזכייתה במכרז פומבי, לצורך אספקת אריזת מעות מסוג נוסף,  בנסיבות שבהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי יעילות וחסכון.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H568 אספקת התראות אודות ידיעות תקשורת המתפרסמות בארץ ובעולם מלטווטר ישראל בע"מ בין 1.1.15- 31.12.16. 5,500$, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות כספק יחיד, לאספקת התראות אודות ידיעות תקשורת המתפרסמות בארץ ובעולם. זאת לאחר שלפרסום באתר האינטרנט כנדרש לא ​
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H567 ייעוץ בתחומים הסברה ואסטרטגיה תקשורתיתג'י.סי.אס ניהול נושאי (ישראל) בע"מ עד ספטמבר 2016. בהתאם לתעריפים שנקבעו במכרז, ובסכום שלא יעלה על 50,000 ₪, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​הגדלת ההתקשרות, שנכרתה עם החברה בעקבות בחירת הצעתה בהליך תחרותי, לצורכי ייעוץ בתחומים סברה ואסטרטגיה תקשורתית, לצורך שרותי הודעות לעדכון כותרות הבוקר והערב
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H566 תחזוקת מערכת לניהול הרשאות וואן שילוב מערכות בע"מ עד 31.12.2014 כ- 29,000 ש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​מימוש אופציה בהסכם , שנכרת עם החברה בעקבות זכייתה במכרז פומבי, לצורך המשך תחזוקת המערכת לניהול הרשאות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H565 אספקת ציוד משרדי קרביץ (1974) בע"מ כל עוד מכרז החשכ"ל בתוקף. בהתאם לתעריפים שנקבעו במכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38 (ב) המפנה לתקנה 34 (8)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
אימוץ תוצאות מכרז מרכזי של החשכ""ל, לצורך אספקת ציוד משרדי. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H564 אספקת ציוד משרדי גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מ כל עוד מכרז החשכ"ל בתוקףבהתאם לתעריפים שנקבעו במכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38 (ב) המפנה לתקנה 34 (8)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
אימוץ תוצאות מכרז מרכזי של החשכ""ל, לצורך אספקת ציוד משרדי. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H563 אספקת שירותי גינון והדברה מזרחי יוסף, אחזקה, גינון והדברה עד 28.2.15 בהתאם לתעריפים שנקבעו במכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
​מימוש אופציה בהסכם, שנכרת עם החברה בעקבות זכייתה במכרז פומבי, לצורך המשך אספקת שירותי גינון והדברה. 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H562 תחזוקת שתי מערכות אל פסק סומת טכנולוגיות בע"מ ארבע שניםעד 120,000 ₪, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לתחזוקת שתי מערכות אל פסק שהותקנו על ידה בבנק בעבר. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט כנדרש, לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 15.12.13.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H561 עריכת סקר ארגוניניט אבליואיישן בע"מ שנתיים כ - 25,000 ₪ כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
מימוש אופציה בהסכם, שנכרת עם החברה בעקבות זכייתה במכרז פומבי, לצורך עריכת סקר ארגוני עבור הבנק.
 
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H560 פיתוח אתר האינטרנט של בנק ישראלאיוויב בע"מעד 31.12.16 עד 750,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
מימוש אופציה בהסכם, שנכרת  עם החברה בעקבות זכייתה במכרז פומבי, לצורך המשך פיתוח אתר האינטרנט של הבנק.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H559ייעוץ בתחום הבטיחות והגהות לבטח איירון בע"מ עד 2.4.15 בהתאם לתעריפים שנקבעו במכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
מימוש אופציה בהסכם, שנכרת עם החברה בעקבות זכייתה במכרז פומבי, לצורך המשך אספקת שירותי ייעוץ בתחום הבטיחות והגהות. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H558תחזוקה וייעוץ של המערכת לניהול מלאי המטבע אוניברסיטת בן-גוריון, מינהלת מחקר ופיתוחעד 31.12.18. 15,005 ₪, כולל מע"מ, בכל שנה.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
המשך ההתקשרות כספק יחיד, לצורך אספקת שירותי תחזוקה וייעוץ של מודל ניהול מלאי המטבע המשמש את הבנק. לאחר שלפרסום באינטרנט כנדרש לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מתאריך 30.12.13, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. ​
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H557אספקת נתונים פיננסיים International Monetary Fund (קרן המטבע העולמית)עד 31.12.18.18,750$, בתוספת מע"מ כחוק
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(31)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם ספק חוץ, לאספקת נתונים פיננסיים.לאחר שלפרסום באינטרנט כנדרש לא הוגשו הסתייגויות, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H555ייעוץ בנושא הצמדת שינוי כללי גמלאות אילן לוין עד 30.6.14עד 50,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​הגדלת היקף ההתקשרות, לצורך המשך ייעוץ בנושא הצמדת שינוי כללי גמלאות.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H553 התקנת ותחזוקת צ'ילרברק הנדסת מיזוג אוויר וחשמל בע"מ 8 שנים כ - 430,000 ₪, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(28)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
התקשרות  לצורך התקנת ותחזוקת צ'ילר, לאחר קיום הליך תיחור בין מספר מציעים. משהתקבלו אישורי המנכ""ל מ -2.10.13 ואישור הנגידה מ - 16.10.13, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H552 ביצוע עבודות צבע וסיד אחים כליף ביצוע עבודות צבע וסיד עד 12.12.14בהתאם לתעריפי המכרז.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 ג(א)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
​מימוש האופציה בהסכם, שנכרת עם החברה בעקבות זכייתה במכרז פומבי, לצורך המשך ביצוע עבודות צבע וסיד.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H551אימוץ מכרז מינהל הדיור הממשלתי ק. העתקות בע"מ כל עוד המכרז בתוקףבהתאם לתעריפי החשכ"ל
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב), המפנה לתקנה 34(8)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​הצטרפות אל מכרז מרכזי של החשכ"ל, לצורך אספקת שירותי העתקות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H550שדרוג מערכת CA לניהול פניותתים נטקום בע"מ פרויקטלי14,000 ₪, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
הגדלת ההתקשרות עם החברה, לצורך שדרוג מערכת  CA לניהול פניות.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H549 פיתוח משחקים לחינוך פיננסי באתר האינטרנטממשל זמין - משרד האוצר פרויקטלי כ - 120,000 ש"ח, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
34(9)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם משרד ממשלתי, לצורך פיתוח משחקים לימודיים במסגרת החינוך הפיננסי לילדים באתר האינטרנט של הבנק.​
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H548מארזי אחסון מתוצרת EMC - רכישת רכיבים נוספיםתים נטקום בע"מ במסגרת תקופת המכרז כ-574,000 ₪, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
מימוש אופציה בהסכם, שנכרת עם החברה בעקבות זכייתה במכרז פומבי לאספקה, התקנה ותחזוקה של מארזי אחסון מתוצרת EMC, לצורך רכישת רכיבים נוספים.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H546אספקת כתבי עת ומאגרי מידע מקצועיים זיעור לשכת שירוות למקרופילםעד 31.12.16 כ - 55,000 $ בשנה.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(2)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
הארכת ההתקשרות עם החברה, שנכרתה בעקבות זכייתה במכרז פומבי,  מטעמי חסכון ויעילות. משהתקבל אישור המנכ"ל מ - 18.11.13, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. ​
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H545 התקשרות לייעוץ בתחום השכרחייקין, כהן, רובין ושות'שנה. עד 1,500 שעות, ע"פ תעריפי החשכ"ל.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38 (ב) המפנה לתקנה 34 (8)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם אחד הזוכים במכרז של החשכ"ל בנושא, לאחר קיום הליך תיחור בין כמה מהם.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:יוסי רוט
 • טלפון:02-6552838
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H543 תחזוקת מכונת צילום זירוקס ישראל בע"מ עד 31.3.14, או עד למימוש תוצאות המכרז, המוקדם מביניהם. עד 12,000 ₪, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
הארכת ההתקשרות עם החברה, שנכרת בעקבות זכייתה במכרז, מטעמי יעילות וחסכון. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H542 שירותי קייטרינג לבנייני הבנק בתל-אביביוסי אוחנה - שירותי מזון וקייטרינג עד 30.4.14, או עד לבחירת ספק זוכה במכרז, המוקדם מביניהם כ - 20,000 ₪, כולל מע"מ, בחודש.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(2)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
הארכת ההתקשרות עם החברה, שזכתה במכרז פומבי, לצורך אספקת שירותי קייטירינג בבנייני הבנק בת"א, מטעמי יעילות וחסכון.  משהתקבל אישור המנכ"ל מ - 11.11.13, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H541 ייעוץ לפיתוח פוטנציאל עובדים אתר תכלית ייעוץ בע"מ עד 31.12.13 עד 35,000 ₪
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
הגדלת היקף ההתקשרות, לצורך המשך אספקת שירותי יעוץ בנושא פיתוח פוטנציאל עובדים.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H540איוויב בע"מבמסגרת תקופת המכרז כ- 325,000 ש"ח
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות עם החברה, שנכרתה בעקבות זכייתה במכרז פומבי, לצורך הקמת אפליקציה לסלולר ושירותי תחזוקה, בנסיבותמטעמי יעילות וחסכון. משהתקבל אישור המנכ"ל מ - 12.11.13, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H539 שירותי תמלול, הקלטה ותרגום אי טייפ - אומניטק בע"מ עד 31.12.13. בהתאם לעריפי המכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
מימוש אופציה בהסכם, שנכרת בעקבות זכיית החברה במכרז פומבי, לצורך הארכת ההתקשרות לאספקת שירותי תמלול, הקלטה ותרגום.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H538 שירותי ייעוץ בתחום הביקורת פ.א. ייעוץ תאגידי בע"מ עד 31.12.14 כ - 58,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
מימוש אופציה בהסכם, שנכרת בעקבות זכיית החברה במכרז פומבי, לצורך הארכת ההתקשרות לייעוץ בתחום הביקורת.​
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H537ליאון, אורליצקי ושות' - רואי חשבוןעד 31.12.14כ - 58,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​מימוש אופציה בהסכם, שנכרת בעקבות זכיית החברה במכרז פומבי, לצורך הארכת ההתקשרות לייעוץ בתחום הביקורת.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H536רישוי, תמיכה ושירתי מומחה לתוכנת SAS מ.י.ה מחשבים בע"מ עד 31.8.16. עד 2 מש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות כספק יחיד, לצורך רישוי, תמיכה ושירותי מומחה לתוכנת SAS. זאת לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות לא הוגשו הסתייגויות. משהתקבל אישור המנכ"ל מתאריך 6.10.13, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H535 ייעוץ אסטרטגיפי.אר.שלום תל-אביב בע"מ עד לתאריך 30.11.13כ - 30,000 ש"ח
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3) - מטעמי יעילות וחסכון וטעמים מיוחדים
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​הארכת ההתקשרות, לצורך אספקת ייעוץ אסטרטגי, בנסיבות בהן האחידות נדרשת מטעמי יעילות וחסכון. משהתקבל אישור המנכ"ל מתאריך 31.10.13, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H534 תחזוקת מערכת זה"בתים נטקום בע"מ עד 31.12.14.כ - 1.5 מיליון ₪, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
תקנה 3(4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​הארכת ההתקשרות עם החברה, לצורך תחזוקת מערכת זה"ב המשמשת את הבנק, בנסיבות שבהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי יעילות וחסכון. משהתקבל אישור המנכ"ל מתאריך 29.10.13, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H533רכישת רכיבים נוספים במסגרת פרויקט ההגירה מה - MFהיולט-פקארד (ישראל) בע"מבמסגרת תקופת המכרז. עד 50,000 ₪, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
הגדלת ההתקשרות עם החברה, שנכרתה בעקבות זכייתה במכרז פומבי לביצוע פרויקט ההגירה מה - MF, לצורך רכישת רכיבים נוספים.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H532ביצוע תוכנית הסברה תקשרותית באמצעות הרשתות החברתיותלשכת הפרסום הממשלתית עד 31.12.15.כ - 550 אש"ח, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב), המפנה לתקנה 34(9)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם לשכת הפרסום הממשלתית, לצורך ביצוע תכנית הסברה תקשורתית ברשתות החברתיות.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H531 רכישה, תחזוקה וביצוע שינויים בספר החשבונות הראשי קונסיסט (ישראל) פתרונות בתוכנה ובמחשוב בע"מ עד לתאריך 31.12.16.עד 1.5 מש"ח, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות כספק יחיד, לרכישה, תחזוקה וביצוע שינויים בספר החשבונות הראשי של הבנק. זאת לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באינטרנט לא הוגשו הסתייגויות. משהתקבל אישור המנכ"ל  מתאריך 27.10.13, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H530אספקת הדרכות יריעילית - אבטחה, ייעוץ והכשרה בע"מ עד 26.12.14בהתאם לתעריפי המכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
מימוש אופציה בהסכם, שנכרת בעקבות זכיית החברה במכרז פומבי, לצורך הארכת ההתקשרות לאספקת הדרכות יריי​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H529אספקה ותחזוקה של קווי תקשורת ושירותים נלווים בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ כל עוד מכרז החשכ"ל בתוקףבהתאם לתעריפי המכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38 (ב), המפנה לתקנה 34 (8)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​הארכת התקשרות עם זוכת מכרז מרכזי של החשכ"ל,  לצורך אספקה ותחזוקה של קווי תקשורת ושירותים נלווים (רשת התקשרות הממשלתית)
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H608רכישת רכב דוד לובינסקי בע"מ 2014 כ- 170,000 ₪, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה ל - 34 (8)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​אימוץ תוצאות מכרז מרכזי של החשכ""ל, לצורך רכישת רכב מסוג פיג'ו.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:ilana.samay@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
© Copyright 2012 The Bank of Israel, All Rights Reserved כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2012