מכרז מספרשם המכרזתחוםתאריך פרסוםמועד עדכון אחרוןמועד אחרון להגשת הצעה
5/16מכרז פומבי ממוכן לעריכת סקריםנושאים כלליים ואחרים18/01/201611/02/2016
בשעה 11:32
17/02/2016
בשעה 12:00
 
מכרז פומבי ממוכן מס' 5/16 לעריכת סקרים
 
11/2/16 - צורף קובץ מענה לשאלות הבהרה מס' 4
 
הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות
 
 
בתיקון למכרז פומבי ממוכן מס' 5/16 לעריכת סקרים, אנו מודיעים על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות.
המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום רביעי, 17 בפברואר 2016, בשעה 12:00.
 
 
8/2/16 - צורף קובץ מענה לשאלות הבהרה מס' 3
 
 
 
مناقصة علنية ميكانيكية رقم  5/16
لإعداد استطلاعات
تعديل
بالتعديل على المناقصة العلنية الميكانيكية رقم 5/16  لإعداد استطلاعات ، نعلن بهذا عن تأجيل الموعد الأخير وعن تعديل مستندات المناقصة .
الموعد الأخير لتقديم العروض تأجل ليوم الأربعاء الموافق  17 شباط / فبراير 2016، الساعة  12:00.
يمكن الاطلاع على مستندات المناقصة المعدلة في موقع انترنت بنك إسرائيل بالعنوان  :www.bankisrael.org.il.

 
4/2/16 -  צורף קובץ מענה לשאלות הבהרה מס' 2
 
 
 
3/2/16 - צורפו הקבצים הבאים:
 1. קובץ מענה לשאלות הבהרה מס' 1
 2. מסמכי המכרז המעודכנים

 

27/1/16 - הודעת תיקון

בתיקון למודעה קודמת בעניין מכרז פומבי מס' 5/16, הרינו להודיע כי על פי החלטת ועדת המכרזים, המכרז ייערך בדרך של הגשת הצעות אלקטרוניות לתיבת מכרזים אלקטרונית.
ההצעות תוגשנה כמפורט בנספח א'7 למסמכי המכרז, כאשר את ההצעה ואת כל המסמכים הנלווים אליה, כשהם חתומים ע"י בעל סמכות לחייב את המציע, יש לסרוק לתוך תיבת המכרזים האלקטרונית, עד יום רביעי, 10 בפברואר 2016, בשעה 12:00.
 

בנק ישראל  מזמין בזה הצעות לעריכת סקרים בנושא השימוש בכסף מזומן. ההתקשרות עם הזוכה, תהיה לתקופה של שלוש שנים, כאשר הבנק שומר לעצמו את להאריכה בתקופות נוספות, עד למקסימום של שש שנים במצטבר.
רשאי להשתתף במכרז כל גורם אשר שילם לבנק תמורת הזכות להשתתף במכרז, בעצמו או ע"י מי מטעמו, והוא עומד, במועד הגשת ההצעה, בכל הדרישות המפורטות להלן:
1. המציע הוא אזרח ישראל או תאגיד המאוגד כדין בישראל, וברשותו כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
2. המציע ביצע במהלך השנים 2011 עד 2015 לפחות שלושה סקרים, מתוכם לפחות אחד טלפוני, אחד אינטרנטי ואחד פנים מול פנים, כל אחד מהם בהיקף של לפחות 30 שאלות, שמייצגים את כלל משקי הבית/האוכלוסייה בישראל.
3. ליועץ המוצע לפחות תואר ראשון המוכר ע"י המל"ג, ממוסד אקדמי בארץ או בחו"ל. 
4. היועץ המוצע הוביל במהלך השנים 2011 עד 2015 לפחות שלושה סקרים, מתוכם לפחות אחד טלפוני, אחד אינטרנטי ואחד פנים מול פנים, כל אחד מהם בהיקף של לפחות 30 שאלות, שמייצגים את כלל משקי הבית/האוכלוסייה בישראל (סקרים אלו יכולים להיות אותם סקרים המפורטים בסעיף ‎2 לעיל).
את מסמכי המכרז במלואם ניתן לראות באתר האינטרנט של בנק ישראל שכתובתו: www.bankisrael.org.il, וניתן להוריד אותם משם.
ההשתתפות במכרז מותנית בתשלום של 500 ₪, שלא יוחזרו, כאמור במסמכי המכרז.
את מעטפת ההצעה, ואת כל המסמכים הנלווים אליה, כשהם חתומים ע"י בעל סמכות לחייב את המציע, יש להכניס לתיבת המכרזים, הנמצאת במשרדי בנק ישראל, בכתובת: ירושלים, הר חוצבים, רחוב קריית המדע 3 (בניין ג.ט.י), קומה 12, בימים א' עד ה', בין השעות 09:00 עד 15:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום רביעי, 10 בפברואר 2016, בשעה 12:00 (להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות").
לתשומת לבכם: בנק ישראל העתיק את משרדיו מקריית בן גוריון להר חוצבים.
הבנק אינו חייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או הצעה כלשהי.
במקרה של סתירה או אי התאמה בין מודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגברו הוראות מסמכי המכרז.
 
 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
המועד האחרון להעברת שאלות ובקשות להבהרות, הינו:
28/01/2016
בשעה 12:00
למידע בדבר מכרז זה סגור
1/16מכרז פומבי ממוכן עם שלב מיון מוקדם לאספקת שירותי קישוריות לרשת Swiftחומרה ותוכנה03/02/201604/02/2016
בשעה 13:11
18/02/2016
בשעה 12:00
מכרז פומבי ממוכן מס' 1/16 עם שלב מיון מוקדם לאספקת שירותי קישוריות לרשת Swift
 
בנק ישראל מזמין בזה הצעות לאספקת שירותי קישוריות לרשת Swift.
המכרז ינוהל בשני שלבים, כאשר בשלב ראשון, שלב המיון המוקדם, מפורסמים תנאי הסף להשתתפות במכרז, והמציעים מוזמנים להגיש את המסמכים הנדרשים לשם הוכחת עמידתם בתנאים אלו. מציעים שיעמדו בכל התנאים, יוזמנו להשתתף במכרז.
בשלב הראשון של המכרז רשאי להשתתף במכרז כל גורם אשר שילם לבנק תמורת הזכות להשתתף במכרז, בעצמו או על ידי מי מטעמו, והוא עומד, במועד הגשת ההצעה, בכל הדרישות המפורטות להלן. המציע יגיש במסגרת הצעתו את כל החומר הרלבנטי, כשהוא מלווה במסמכים המתאימים, המעידים על עמידתו בדרישות אלו:
1. המציע הוא אזרח ישראל או תאגיד המאוגד כדין בישראל, וברשותו כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
2. המציע מחזיק מוקד תמיכה הפועל במשך כל שעות היממה ובמהלך כל ימי השבוע (7x24).
3. המציע מורשה לספק שירותי גישה מקומיים בישראל לרשת SWIFT, ע"י לפחות אחד מספקי התקשורת הבינלאומיים הבאים המוסמכים ע"י SWIFT:
3.1 AT&T
3.2 Colt
3.3 BT Global Services
3.4 Orange Business Services
את מסמכי המכרז במלואם ניתן לראות באתר האינטרנט של בנק ישראל שכתובתו:
www.bankisrael.org.il, וניתן להוריד אותם משם.
ההשתתפות במכרז מותנית בתשלום של 500 ₪, שלא יוחזרו, כאמור במסמכי המכרז.
ההצעות למכרז יוגשו לתיבת מכרזים אלקטרונית, כמפורט במסמכי המכרז. את ההצעה ואת כל המסמכים הנלווים אליה, כשהם חתומים ע"י בעל סמכות לחייב את המציע, יש לסרוק לתוך תיבת המכרזים האלקטרונית, עד יום חמישי, 18 בפברואר 2016, בשעה 12:00.
הבנק אינו חייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או הצעה כלשהי.
במקרה של סתירה או אי התאמה בין מודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגברו הוראות מסמכי המכרז.

 

 

 

بنك إسرائيل
لواء الموارد البشرية والإدارة
وحدة الممتلكات المركزية
مناقصة علنية محوسبة رقم 1/16  مع مرحلة تصنيف مسبق
 لتزويد خدمات روابط لشبكة Swift
بنك إسرائيل يطلب بهذا عروضا لتزويد خدمات روابط لشبكة Swift.
تدار المناقصة على مرحلتين, بحيث في المرحلة الأولى, مرحلة التصنيف المسبق, تنشر الشروط الأولية للمشاركة في المناقصة, والمتقدمون مدعوون لتقديم الوثائق المطلوبة لغرض إثبات استيفائهم هذه الشروط. المتقدمون الذين يستوفون كافة الشروط, يتم استدعاؤهم للمشاركة في المناقصة.
في المرحلة الأولى من المناقصة يجوز المشاركة في المناقصة لأي جهة قامت بدفع مقابل الحق في المشاركة في المناقصة للبنك, بنفسها أو بواسطة من هو من قبلها, وتستوفي, في موعد تقديم العرض, كافة المتطلبات المفصلة أدناه. يقدم المتقدم في إطار عرضه جميع المواد ذات الصلة, مرفق معها الوثائق المناسبة, التي تشهد على استيفائه هذه المتطلبات:
1. المتقدم هو مواطن إسرائيلي أو تشكيل مشكل قانونيا في إسرائيل, وبحوزته كافة التصديقات المطلوبة بحسب قانون صفقات الهيئات العامة  -1976.
2. لدى المتقدم مركز دعم يعمل خلال كافة ساعات اليوم وخلال كافة أيام الأسبوع (7x24).
3. المتقدم مرخص لتزويد خدمات توجه محلية في اسرائيل لشبكة SWIFT, بواسطة واحد على الأقل من مزودي الاتصالات الدوليين التالين والمؤهلين بواسطة SWIFT:
3.1 AT&T
3.2 Colt
3.3 BT Global Services
3.4 Orange Business Services
يمكن رؤية وثائق المناقصة كاملة في موقع الانترنت التابع لبنك إسرائيل والذي عنوانه:
www.bankisrael.org.il, ويمكن تحميلها من هناك.
المشاركة في المناقصة مشروطة بدفع مبلغ 500 ش.ج., والذي لا تتم إعادته, كما هو وارد في وثائق المناقصة.
تقدم العروض لصندوق المناقصات الالكترونية, كما هو مفصل في وثائق المناقصة. يجب مسح العرض وكافة الوثائق المرفقة معه, موقعة بواسطة صاحب الصلاحية لإلزام المتقدم, لداخل صندوق المناقصات الالكترونية, حتى يوم الخميس, 18 شباط 2016, في الساعة 12:00.
البنك غير ملزم بقبول العرض الأدنى, أو أي عرض كان.
في حال وجود تناقض أو عدم تناسب بين هذا الإعلان وبين وثائق المناقصة, فإن الأفضلية لتعليمات وثائق المناقصة.

 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
המועד האחרון להעברת שאלות ובקשות להבהרות, הינו:
10/02/2016
בשעה 12:00
למידע בדבר מכרז זה סגור
מספר הודעהמהות ההתקשרותשם הספקתחוםתאריך פרסוםמועד אחרון להגשת הסתייגויות
3-16רכישת רשיונות, תמיכה, הדרכה ושירותי פיתוח עבור תוכנת Cell Store Technology28msec GmbHחומרה ותוכנה09/02/201629/02/2016
בשעה 12:00
​התקשרות עם ספק החוץ לצורך רכישת רשיונות, תמיכה, הדרכה ושירותי פיתוח עבור תוכנת Cell Store Technology. הטעמים בגינם קבעה המחלקה כי אין בישראל ספק שביכולתו לספק את השירותים המבוקשים מפורטים בחוו"ד המצ"ב.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:קלריס דייטש
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר התקשרות זו סגור
2-16שירותי תמיכה ו - Professional Services למערכת AMH לניהול ושינוע מסרי SWIFTאס.טי.פי האוס (2011) בע"מחומרה ותוכנה25/01/201614/02/2016
בשעה 14:00
​התקשרות  עם החברה, כספק יחיד, לצורך אספקת שירותי תמיכה ו - Professional Services למערכת AMH לניהול ושינוע מסרי SWIFT. הטעמים בגינם קבעה המחלקה כי מדובר בספק היחיד בישראל שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחו"ד המצ"ב.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:קלריס דייטש
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר התקשרות זו סגור
לא נמצאו בקשות לקבלת מידע לשנה השוטפת
מספר החלטהמהות ההתקשרותשם הספקתקופת ההתקשרותהיקף ההתקשרות
H787אספקת שירותי ייעוץ וליווי ליישום תקן הדיווח הבינלאומי XBRL טוליפ מערכות מידע בע"מ עד 31/12/2017 כ - 1.8 מש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(2)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​הארכת ההתקשרות עם חברת טוליפ מערכות מידע בע"מ על הסכם למתן שירותי ייעוץ וליווי ליישום תקן הדיווח הבינלאומי XBRL.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H786ביצוע תכניות הסברה תקשורתיותלפ"משנים 2016-20171,000,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34(9)
תחום
אספקת ציוד ומכונות
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם לפ"מ לצורך ביצוע תכניות הסברה תקשורתיות, לגבי דוחות שנתיים ללקוחות התאגידים הבנקאיים (ת.ז בנקאית) ומיזם לאיתור חשבונות ללא תנועה.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H785רכישת רישיונות לתוכנת SAS, תמיכה ושירותי מומחה מ.י.ה מחשבים בע"מ עד 31/12/2019 520,000 $ בתוספת מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם חברת מ.י.ה מחשבים בע"מ כספק יחיד לצורך רכישת רישיונות לתוכנת SAS, תמיכה ושירותי מומחה.  לאחר שלפרסום באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, התקבל אישור המנכ"ל מיום 17/11/2015 וועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H784רכישת מנויים למגזין The ECONOMIST בגרסת דפוס ובגרסה אלקטרוניתThe Economist Subscription Centre 3 שנים55,000 $ בתוספת מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(31)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם חברת The Economist Subscription Centre כספק חוץ, לצורך רכישת מנויים למגזין The ECONOMIST בגרסת דפוס ובגרסה אלקטרונית. לאחר שלפרסום באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, התקבל אישור המנכ"ל מיום 17/12/2015 וועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H783רכישת מנוי לעיתון Financial TimesThe Financial Times Limited 3 שנים20,000 € בתוספת מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(31)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם חברת The Financial Times Limited כספק חוץ, לצורך רכישת מנוי לעיתון Financial Times. לאחר שלפרסום באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, התקבל אישור המנכ"ל מיום 17/12/2015 וועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H782 רכישת מנוי למאגר Business source completeEBSCO INFORMATION SERVICES SRL 3 שנים 60,000 $ בתוספת מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(31)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם חברת EBSCO INFORMATION SERVICES SRL כספק חוץ, לצורך רכישת מנוי למאגר Business source complete. לאחר שלפרסום באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, התקבל אישור המנכ"ל מיום 17/12/2015 וועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H781רכישת כתבי עתEBSCOעד 31/12/201613,500 $ בתוספת מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
5(א)(3)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם חברת EBSCO, לצורך רכישת כתבי העת.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H780 רכישת רישיונות, שירות, תמיכה וציוד קצה למערכת ביקור אורחיםקורויז'ן טכנולוגיות06/12/2015 200,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​ההתקשרות עם חברת קורויז'ן טכנולוגיות, כספק יחיד, לצורך רכישת רישיונות, שירות, תמיכה וציוד קצה למערכת ביקור אורחים. לאחר שלפרסום באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, התקבל אישור המנכ"ל מיום 06/12/2015 וועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H779 התקשרות כספק יחיד, לצורך יישום ותחזוקה של מערכת Nakistaיוליוס מערכות מחשוב בע"מעד 31/12/2018 200,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
אספקת ציוד ומכונות
תיאור ההחלטה
ההתקשרות עם החברה, כספק יחיד, צורך יישום ותחזוקה של מערכת Nakista. לאחר שלפרסום באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, התקבל אישור המנכ"ל מיום 29/11/2015 וועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H778 אספקת שירותי ייעוץ חשבונאי אלרואי יועצים בע"משנת 2016 50,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​הרחבת ההתקשרות עם החברה, לקבלת שירותי ייעוץ חשבונאי.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H777התקשרות כספק יחיד, לצורך רכישת מכונה ושירותי תחזוקה למערך ספירת מעותלהב טכנולוגיותממועד החתימה ועד 7 שנים מיום קבלת המכונה 750,000 ₪ כולל מע"מ לרכישת המכונה ו- 150,000 ₪ כולל מע"מ לכל שנת תחזוקה.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לצורך רכישת מכונה ושירותי תחזוקה למערך ספירת מעות. לאחר שלפרסום באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, התקבל אישור המנכ"ל מיום 22/11/2015 וועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H776 אספקת שירותי טלפוניה לצורך שדרוג ותחזוקת מרכזיית בניין הבנק ברח' לילינבלום ורכישת הציוד בסוף התקופהבזק בינלאומי בע"מ18 חודשים400,000 ₪ בתוספת מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34(8)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​ההתקשרות עם החברה, לצורך החלפת המרכזייה בבניין לילנבלום בתל אביב, כפוף לתנאי מכרז מרכזי.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H775 תחזוקת מרכזיית קורל בבניין בתל אביב תדיראן טלקום בע"מ31/12/2016 50,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​הרחבת והארכת ההתקשרות עם החברה, לתחזוקת מרכזיית קורל בבניין לילנבלום בתל אביב.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H774אספקת סולרפז חברת נפט בע"מכל עוד מכרז החשכ"ל בתוקףלפי הצריכה בפועל
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34(8)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה, לאספקת סולר בבנייני הבנק, לפי תנאי מכרז חשכ״ל.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:ilana.samay@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H773 שדרוג מערכת ניהול ומעקב הדפסות הראל טכנולוגיות מידע בע"משנים 2015-2016 עד 50,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​הרחבת ההתקשרות עם החברה, לצורך שדרוג מערכת ניהול ומעקב הדפסות ולצורך הרחבתה ליתר מרכזי ההפקה בסניפי הבנק. 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H773התקשרות כספק יחיד, לצורך אספקת שירותי ייעוץ לגיבוש מאגר לשיתוף נתוני אשראי. דב הלפרין יועצים בע"מ31/12/20162,000,000 ₪ בתוספת מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם חברת דב הלפרין יועצים בע"מ, כספק יחיד, לצורך אספקת שירותי ייעוץ לגיבוש מאגר ומערכת לשיתוף נתוני אשראי. לאחר שלפרסום באתר האינטרנט הוגשה הסתייגויות שנדחתה, התקבל אישור המנכ"ל מיום 25/10/2015 וועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:יוסי רוט
 • טלפון:02-6552838
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H772התקשרות עם החברה כספק יחיד לצורך אספקת שירותי תמיכה, תחזוקה, פיתוח ורישיונות למערכת MSP.מיי סינגל פוינט בע"מ 5 שנים2,500,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם הספק מיי סינגל פוינט בע"מ לצורך אספקת שירותי תמיכה, תחזוקה, פיתוח ורישיונות למערכת MSP, לאחר שלפרסום באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, התקבל אישור המנכ"ל מיום 20/10/2015 וועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H771רכישת רישיונות, תחזוקה, תמיכה, הטמעה ושדרוגים.ג'טפרינט פתרונות בע"מ31/12/2018100,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם חברת ג'טפרינט פתרונות בע"מ, כספק יחיד, לצורך רכישת רישיונות, תחזוקה, תמיכה, הטמעה ושדרוגים של מערכות הדפסה בסביבות הדורשות אמולציה למדפסות MF, כולל שעות עבודה והדרכה. לאחר שלפרסום באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, התקבל אישור המנכ"ל מיום 15/10/2015 וועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:ilana.samay@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H770הרחבת ההתקשרות לצורך ניהול פרויקט הבינוי והשיפוץמר' משה רבינוביץ' מספר חודשים כ- 96,000 ₪ בתוספת מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
​הרחבת ההתקשרות עם משה רבינוביץ' לצורך ניהול פרויקט הבינוי ושיפוץ בתקופת הביניים.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H769פרויקט "מיזם לאיתור פיקדונות ללא תנועה וחשבונות של נפטרים"משרד האוצר ויחידת ממשל זמין במשרד ראש הממשלה ללא הגבלת זמןכ - 768,700 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34(9)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​ההתקשרות עם משרד האוצר ויחידת ממשל זמין במשרד ראש הממשלה לצורך פרויקט "מיזם לאיתור פיקדונות ללא תנועה וחשבונות של נפטרים".
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H768רכישת רכביוניון מוטורס בע"משנת 2015כ - 175,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34(8)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם חברת, יוניון מוטורס בע"מ, במסגרת אימוץ מכרז חשכ"ל מס' 16/11 לצורך רכישת רכב עבור צי הרכב בבנק.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:ilana.samay@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H767רכישה, שדרוג ותחזוקה של תוכנת Stata תשתית יעוץ מדעי31/12/2018250,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לצורך רכישה, שדרוג ותחזוקה של תוכנת Stata.  לאחר שלפרסום באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, התקבל אישור המנכ"ל מיום 26/08/2015 וועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H766ההשתתפות בספורטיאדההשטיח המעופף 30/09/2019כ - 35,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה לצורך ההשתתפות בספורטיאדה, במסגרת הספק יחיד הקיים עם הפועל - הליגה למקומות עבודה ירושלים.  לאחר שלפרסום באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, התקבל אישור המנכ"ל מיום 13/09/2010, וועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H765רכישת מלגזותאיגל מלגזות ולוגיסטיקה בע"מעד תום שנתיים ממועד אספקת המלגזות לבנקכ - 139,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
אספקת ציוד ומכונות
תיאור ההחלטה
​הרחבת ההתקשרות עם חברת איגל מלגזות ולוגיסטיקה בע"מ, זוכת מכרז פומבי מס' 26/13, לצורך רכישת מלגזות
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H764הרחבת ההתקשרות אינג' מ.יוקלה ושות' (2000) 1996 בע"מכל עוד ההסכם עם הספק בתוקף כ- 4,000,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(3)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות עם החברה, שנכרתה בהמשך לזכייתה במכרז פומבי,לצורך העסקת PMO.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H763הארכת ההתקשרות לצורך שירותי סבלות בסניפי הבנק בתל אביב ובירושלים אחים יששכרחצי שנה או עד לבחירת ספק חדש, המוקדם מבניהםכ - 300,000 ₪ לשנה כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(2)
תחום
תחזוקת מבנים ושירותים שונים
תיאור ההחלטה
הארכת ההתקשרות עם החברה לצורך אספקת שירותי סבלות בסניפי הבנק.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H762רכישת רכב מסוג פיג'ו 508 אקטיבדוד לובינסקי בע"מ2015כ - 172,000 ש"ח כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34(8)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
ההתקשרות עם החברה במסגרת מכרז חשכ"ל מס' 16/2011 לצורך רכישת רכב מסוג פיג'ו 508 אקטיב.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H761אספקת שירותי תקשורת בינלאומית012 סמייל טלקום בע"מ בהתאם לתוקף מכרז החשכ"לע"פ לתעריפי החשכ"ל, בהתאם לרכישות בפועל
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34(8)
תחום
תחזוקת מבנים ושירותים שונים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה לאספקת שירותי תקשורת בינלאומית לפי תנאי מכרז מרכזי מס' 30-2015.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H760אירוע למשפחות העובדים מור ברקוביץ שירותים והשקעות בע"מ 2015כ - 100 ש"ח למשתתף, כולל מע"מ. חלק מן הסכום משולם על ידי העובדים.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(11)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה לאספקת שירותי מזון באירוע למשפחות העובדים. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H759אירוע למשפחות העובדים עיר השעשועים בע"מ2015 כ - 100 ש"ח למשתתף, כולל מע"מ. חלק מן הסכום משולם על ידי העובדים.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(11)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברות לאספקת פעילות באירוע למשפחות העובדים.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H758אספקת שירותי ייעוץ לרציפות תפקודרמי דנן (אבן דנן בע"מ) 5 שניםעד 2,950,000 ₪ כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(3)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
התקשרות בפטור ממכרז עם החברה, לצורך אספקת שירותי ייעוץ לרציפות תפקוד. משהתקבל אישור המנכ"ל מ - 30/04/2015 (כנדרש ע"פ התקנה לעיל בהתקשרויות בהיקף גבוה מ - 2.5 מש"ח),  אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H757אספקת שירותי ייעוץ בביקורת פנימית בפרויקט הבינויפאהן קנה ניהול בקרה בע"משנתיים, עם אופציה להארכה בשנתיים נוספות.התמורה תשולם לפי תעריף ההתקשרות עם רואה חשבון שמפרסם החשב הכללי של משרד האוצר.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
5(א)(2) ו-5(ג)(2)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
ועדת המכרזים אישרה את הבחירה בחברה, לצורך אספקת שירותי ייעוץ בביקורת פנימית בפרויקט הבינוי, לאחר קיום הליך בין מספר משרדי רו"ח  מתוך מאגר החשכ"ל בתחום זה. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:יוסי רוט
 • טלפון:02-6552838
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H756 אספקת מאגר מידע ייחודי פרדיקטה דטהעד 30/06/2018 300,000 ₪, בתוספת מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לצורך אספקת מאגר מידע ייחודי עבור חטיבת המחקר. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות לאחר שלפרסום באתר האינטרנט כנדרש לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 16/06/2015.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H755בינוי מרכז המבקרים בבניין הבנק בת"אי.ע.ז חברה לבניה ופיתוח בע"מ2015750,000 ₪, לא כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(2)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה שזכתה במכרז פומבי של הבנק, לצורך בינוי מרכז המבקרים בביין בנק בת"א. מפאת הנסיבות, בהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ -30/6/2015, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H754אספקת שירותים בתחום חישובי שכר, הנוכחות והפנסיהחילן טק; חילן פנסיה ישירעד 1/4/20206,500,000 ₪ לא כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברות, כספקיות יחידות, לצורך אספקת שירותים בתחום חישובי שכר, הנוכחות והפנסיה.ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום באינטרנט כנדרש לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מיום 03/05/2015.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H752 הפעלת שירותי הסעותמסיעי אריה שאשא בע"מ3 שניםע"פ תעריפי המכרז, בהתאם לרכישות בפועל
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (8)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה, שזכתה במכרז מרכזי של החשכ"ל, לצורך הפעלת שירותי הסעות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H751השכרת כלי רכבשלמה תחבורה 2007 בע"מ ואלדן תחבורה בע"מבהתאם לתוקף מכרז החשכ"לע"פ לתעריפי המכרז, בהתאם לרכישות בפועל
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (8)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברות, שזכו במכרז מרכזי של החשכ"ל,  לצורך השכרת כלי רכב.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H750אספקת מחשבים הראל, מטריקס, נס טכנולוגיות, מט"ח ומילפרכל עוד מכרז החשכ"ל בתוקףע"פ תעריפי המכרז, בהתאם לרכישות בפועל
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (8)
תחום
אספקת ציוד ומכונות
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברות, שזכו במכרז מרכזי של החשכ"ל, לצורך אספקת מחשבים.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H749התקשרות עם הומלי כספק יחיד הומלי אתרים בע"מעד 30/06/2018 עד 42,480 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה כספק יחיד, כספק יחיד, לצורך רכישת נתונים ממודעות למכירת והשכרת דירות למגורים.  ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 02/06/2015.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:יוסי רוט
 • טלפון:02-6552838
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H748שיפוץ מעלית בבניין הבנק בת"אנחשול מעליות בע"מבמהלך 2015כ - 11,000 ₪, בתוספת מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
​מימוש האופציה בהסכם עם החברה שנכרת בהמשך לבחירתה בהליך תיחור, לצורך ביצוע עבודות שיפוץ של מעלית בבניין הבנק בת"א.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:ilana.samay@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H747רכישה ותחזוקה של מוצרי החברהמוטורולהתחזוקה עד 2020בהתאם לצרכי הבנק
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(3)
תחום
אספקת ציוד ומכונות
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות עם החברה לצורך רכישה ותחזוקה של מוצרי החברה.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H746אספקת שירותי מחקר בתחום הסייבר***עד 01/03/2018עד 300,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לאספקת שירותי מחקר סייבר. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות משהתקבל אישור המנכ"ל מ - 24/02/2015​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:ilana.samay@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H745התקנה ותחזוקה של מערכות גילוי וכיבוי אשסוילקו בע"מעד 01/05/2020 250,000 ₪ לא כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
תחזוקת מבנים ושירותים שונים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד להתקנה ותחזוקה של מערכות גילוי וכיבוי אש. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 04/05/2015.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H744תכנון והעתקת תשתיות כבלים אופטייםהוט טלקום שותפות מוגבלת שנהכ- 300,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד לתכנון והעתקת תשתיות כבלים אופטיים שלה המצויות בבנק / בסמוך לו. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 12/05/2015.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H743ביצוע עבודות שיפוץ ולמתן שירותי תחזוקה למעליות בסניפי הבנק בתל-אביבנחשול מעליות בע"מ5 שנים כ- 318,000 ₪ לא כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(3)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, לאחר שנבחרה בהליך תחרותי לקבלת הצעות, לצורך ביצוע עבודות שיפוץ וואספקת שירותי תחזוקה למעליות בסניפי הבנק בתל-אביב.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:ilana.samay@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H742המשך אספקת שירותי גישה לאינטרנטבזק בינ"לעד 31/12/2016 עד 300,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(2)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות עם החברה, שזכתה במכרז פומבי, לצורך המשך אספקת שירותי גישה לאינטרנט.  מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ -31/03/2015, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H741אספקת מנוי לשימוש בתוכנת REFWORKSזיעור לשכת שירות למיקרופילםעד 30/04/2017עד 9,723 $ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד לאספקת מנוי לשימוש בתוכנת REFWORKS. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 21/04/2015.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:ilana.samay@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H740תכנון והעתקת תשתיות כבלים אופטיים בחצר המשק, הזזת תשתיות והעתקת קובזק, החברה הישראלית לתקשורתשנהכ- 300,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד לתכנון והעתקת תשתיות כבלים אופטיים שלה המצויות בבנק / בסמוך לו. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 30/4/15.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H739תכנון והעתקת תשתיות כבלים אופטייםפרטנר פתרונות תקשורת נייחים שותפות מוגבלתשנהכ- 300,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד לתכנון והעתקת תשתיות כבלים אופטיים שלה המצויות בבנק / בסמוך לו. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 30.4.15.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H738תכנון והעתקת תשתיות כבלים אופטייםסלקום ישראל בע"משנהכ- 300,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד לצורך תכנון והעתקת תשתיות כבלים אופטיים שלה המצויות בבנק / בסמוך לו. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 30/4/15.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H737המשך אספקת שירותי ייעוץ פנים ארגוני בנושא מערכת נתיבא.ש שירותי ייעוץ (אדמון ששון)עד 13/04/2017עד 380,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות עם החברה, לצורך המשך אספקת שירותי ייעוץ פנים ארגוני בנושא מערכת נתיב.  מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, מן הטעמים המיוחדים שפורטו, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 13/4/15, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. 
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H736אספקת נתוני הסתברות לפשיטת רגל של פירמות בישראל ובעולםMoody's Analitics UK LTD 5 שניםעד 1,200,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(31)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם ספק חוץ,  לצורך אספקת נתוני הסתברות לפשיטת רגל של פירמות בישראל ובעולם. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט, בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית, לא הוגשו הסתייגויות.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H735 רכישה, תחזוקה, תמיכה, שדרוגים ושירותי מומחה לשרתים ותוכנותאורקל ישראל בע"מעד 30/06/2018 עד 1,500,000 $ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לרכישה, תחזוקה, תמיכה, שדרוגים ושירותי מומחה לשרתים ותוכנות.לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 12/02/2015, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H734ייעוץ אסטרטגי טאקטי בתחום המחשוב שוורצקוף אינטגרציית ידע בע"מ (STKI)עד 31.12.19עד 180,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה כספק יחיד, לצורך אספקת שירותי ייעוץ אסטרטגי וטאקטי בתחום המחשוב. זאת לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות התקבלה הסתייגות אחת, שנבחנה ונמצאה לא רלוונטית, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 22.3.15.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H733שכירת חדר מרכז מסחרי תלפיות בע"מעד מארס 2019 כ - 52,000 ש"ח, כולל מע"מ, בכל שנה
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(14א)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​המשך ההתקשרות עם החברה, לצורך שכירת חדר.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:ilana.samay@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H732 רכישת רכב דוד לובינסקי בע"מ2015173,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34(8)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​אימוץ תוצאות מכרז מרכזי של החשכ"ל, לצורך רכישת רכב
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:ilana.samay@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H731רכישה ותחזוקה של קווי תקשורת ואירוח שרתיםממשל זמין - משרד רוה"מ10 שניםבהתאם לצרכי הבנק
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38 (ב), המפנה לתקנה 34(9)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​הארכת והרחבת ההתקשרות עם המשרד, לצורך רכישה ותחזוקה של קווי תקשורת ואירוח שרתים.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H730 ייעוץ בתחום סיכוני שוק ונזילותדב הלפרין + בן דוד עד 30.6.15 90,000 ש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(2)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות עם החברה, שזכתה במכרז פומבי, לצורך המשך אספקת שירותי ייעוץ בתחומים ניהול סיכוני שוק ונזילות. מפאת הנסיבות בהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמים של חסכון ויעילות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 10.2.15, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H729בדיקות בטחון של עובדים מידות מערכי אבחון ממוחשבים בע"מ עד 31.12.1545,000 ש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(2)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​הארכת ההתקשרות עם החברה, שזכתה במכרז פומבי, לצורך אספקת שירותי בדיקות בטחון של עובדים. מפאת הנסיבות, בהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעלות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 25.1.15, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H728העברת דברי דוארמסוף העברת דברי דואר בע"מעד 9.5.16כ - 25,000 ₪ לשנה , כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​הרחבת ההתקשרות, לצורך העברת דברי דואר. מפאת הנסיבות, בהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חיסכון ויעילות, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H727 FSI5 שניםכ – 128 אש"ח, כולל מע"מ לכל התקופה
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(31)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם ספק חוץ, לאספקת  הכלי  FSI CONNECT והשירותים הקשורים בכך. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט, בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית, לא הוגשו הסתייגויות, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
   
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H726תכנון בנייה דונסקי-גינדי אדריכלים בע"מבמסגרת ההסכםכ- 6 מ' ₪
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות עם משרד, לצורך תכנון בנייה. מפאת הנסיבות, בהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, מן הטעמים המיוחדים שפורטו  ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 4.3.15, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H725 רכישת, הטמעת ותחזוקת מערכת קליטה INVOKE INVOKE SA10 שניםכ - 2 מיליון אירו בתוספת אופציות בסכום של כ- 1.5 מיליון יורו נוספים, בתוספת המיסים המחויבים ע"פ דין בישראל
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(31)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם ספק חוץ, לצורך רכישת, הטמעת ותחזוקת מערכת לקליטה וניהול של דיווחים בפורמט XBRL.
לאחר שלכוונת ההתקשרות שפורסמה באינטרנט לא התקבלו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 23.2.15, כנדרש ע"פ התקנות בהתקשרות עם ספק חוץ בהיקף של למעלה מ - 2.5 מש"ח, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H724העסקת PMO אינג מ. יוקלה ושות' (2000) 1996 בע"מכל עוד ההסכם עם הספק בתוקף כ - 1.8 מלש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(2)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
​הרחבת ההתקשרות עם החברה, שנכרתה בהמשך לזכייתה במכרז פומבי,לצורך העסקת PMO.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H723 ביצוע קמפיין הסברה לסדרה החדשההלשכה הממשלתית לפרסום עד 31.12.18בהתאם לצרכי הבנק
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38 (ב), המפנה לתקנה 34(9)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​המשך ההתקשרות עם המשרד, לצורך ביצוע קמפיין הסברה לקראת הנפקת סדרת שטרות חדשה.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H722אספקת שירותי תחזוקה, תמיכה, הטמעה, שדרוגים, רכישת רישיונות ומודולים נוספים למערכות סייבר-ארק סייבר-ארק תוכנה בע"מעד 31.12.19 1,000,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לאספקת שירותי תחזוקה, תמיכה, הטמעה, שדרוגים, רכישת רישיונות ומודולים נוספים למערכת מוצרי ניהול זהויות ושיחים מיוחסים ומערכת חדר הכספות הווירטואלי.
לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באינטרנט כנדרש, לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 22.1.15, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H721 תחזוקת שרתי יוניקס UNIX תים נטקוםשלוש שניםכ - 240,000 ש"ח ₪ נוספים, בתוספת מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות עם החברה, שזכתה במכרז פומבי, לצורך תחזוקת שרתי יוניקס.מפאת הנסיבות, בהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ומן הטעמים המיוחדים שפורטו באישור המנכ"ל מ - 1.2.15, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H720שירותי תמלול והקלטהאיטייפ אומניטק בע"מ עד 31.12.15.כ - 90,000 ש"ח, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​מימוש האופציה בהסכם עם הבנק, שנכרת עם החברה בהמשך לזכייתה במכרז פומבי, לצורך המשך אספקת שירותי תמלול והקלטה.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H719ייעוץ בתחום מיזוג אוויר דונסקי-גינדי אדריכלים בע"מבמסגרת הפרויקט 297.4 אש"ח במסגרת הפרויקט
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
​הרחבת ההתקשרות עם המשרד, לצורך העברת תשלום עבור ייעוץ בתחום המיזוג. מפאת הנסיבות, בהן האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעלות, הטעמים המיוחדים שפורטו ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 29.12.14, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H718תשלומי חשמל ותשלומי מים ואגרת ביוב של בנייני הבנקהגיחון בע"מ, מי אביבים בע"מ וחברת החשמלבהתאם לצורך חברת החשמל : כ - 3.5 מלש"ח כולל מע"מ לשנה.; חברת הגיחון בע"מ: כ - 170 אלש"ח כולל מע"מ לשנה; חברת מי אביבים 2010 בע"מ: כ – 50 אלש"ח כולל מע"מ לשנה.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד לתשלומי חשמל ותשלומי מים ואגרת ביוב  של בנייני הבנק. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ -  5.1.15.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H717אספקת מידע בנושאים שונים ממגוון אמצעי תקשורת יפעת המרכז התקשרותי למידע בע"משנתיים 360 אש"ח, כולל מע"מ, לשנה.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה, כספק יחיד לאספקה שוטפת של מידע בנושאים שונים ממגוון אמצעי תקשורת. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ -  11.1.15.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H716הארכת התקשרות לייעוץ בתחום ביטוחי שיניים ד"ר א. אלפר בע"מעד 31.12.15בהתאם לתעריפים שנקבעו במכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​הארכת ההתקשרות עם החברה, שזכתה במכרז, לצורך אספקת שירותי ייעוץ בתחום ביטוחי השיניים. מפאת הנסיבות, בהן האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, מן הטעמים המיוחדים שפורטו ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 31.12.14, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H715 רכישת ותחזוקת מוצרי VASCO קומדע בע"מעד 30.11.19 רכישות נוספות ושעות עבודה - עד 1 מלש"ח כולל מע"מ.שירותי תחזוקה - בהתאם לתעריפים שנקבעו במכרז.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​מימוש האופציה בהסכם עם החברה,  שזכתה במכרז פומבי, לצורך רכישות נוספות, אספקת שעות עבודה ושירותי תחזוקה.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H714רכישת רכב מסוג טויוטה ורסו יוניון מוטורס2015 כ - 151,000 ש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38 (ב) המפנה לתקנה 34 (8)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​אימוץ תוצאות מכרז מרכזי של החשכ"ל והתקשרות עם הזוכה, לצורך רכישת רכב מסוג טויטה ורסו.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:ilana.samay@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H713 ביצוע עבודות צבע וסיד האחים כליף בע"מעד 12.12.15. בהתאם לצרכי הבנק
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
​מימוש האופציה בהסכם עם הבנק, שנכרת עם החברה בהמשך לזכייתה במכרז סגור, לצורך המשך ביצוע עבודות צבע וסיד בבנייני הבנק בי-ם ובת"א.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:ilana.samay@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H712 אספקת שירותי גישה לרשת האינטרנט נטויז'ן 013 בע"מ עד 31.01.17כ- 30,000 ש"ח, בתוספת מע"מ, לשנה.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​מימוש האופציה בהסכם עם הבנק, שנכרת עם החברה, בהמשך לזכייתה במכרז פומבי, לצורך אספקת שירותי גישה לרשת האינטרנט.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H711הכנת פרשות טכניות לבינוי בניין 2מודולוג - תכנון ופיתוח בע"מבמסגרת הפרויקט עד 50 אש"ח, כולל מע"מ, נוספים
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
​הרחבת ההתקשרות עם החברה, לצורך בדיקת מפרטי מכרז השיפוץ והבינוי. מפאת הנסיבות, בהן האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H709תחזוקת מערכת לניהול ומעקב הדפסותהראל טכנולוגיות מידע בע"מעד 31.12.16. כ - 850 ש"ח, בתוספת מע"מ, לשנה.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​הרחבת ההתקשרות עם החברה, שזכתה במכרז פומבי, לצורך תחזוקת מערכת לניהול ומעקב אחר הדפסות. מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H708ביצוע פרויקט לקידום שילוב האוכלוסייה הערבית בכלכלת ישראל א.ס. עיתאד חברה לייעוץ עסקי בע"מעד 31.3.15כ - 11,960 ₪, בתוספת מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​מימוש האופציה בהסכם עם הבנק, שנכרת עם החברה בהמשך לזכייתה במכרז פומבי, לצורך השלמת פרויקט לקידום שילוב האוכלוסייה הערבית בכלכלת ישראל.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H707 שירותי ייעוץ בתחום פיתוח כישרונות לוטם אסטרטגיות לפיתוח ארגונים בע"מעד 31.12.15 עד 116,000 ש"ח, בתוספת מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​מימוש האופציה בהסכם עם הבנק, שנכרת עם החברה בהמשך לזכייתה במכרז פומבי, לצורך המשך ביצוע הפרויקט לפיתוח כשרונות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H706 אספקת סקרים, נתונים סטטיסטיים ותוצרים בתחומים שונים.הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהבהתאם לצורךבהתאם לצרכי הבנק
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38 (ב) המפנה לתקנה 34 (9)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם משרד ממשלתי, לצורך אספקת סקרים, נתונים סטטיסטיים ותוצרים בתחומים שונים.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H705תחזוקת מערכת שינוע ומיון אוטומטיות בעזרת בקרים תדביק בע"מעד 31.12.23בהתאם לכמות הקריאות בפועל
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
אספקת ציוד ומכונות
תיאור ההחלטה
​מימוש האופציה בהסכם עם הבנק, שנכרת עם החברה בהמשך לזכייתה במכרז פומבי, לצורך  אספקת שירותי תחזוקה ע"פ קריאה למערכת שסופקה על ידה לבנק.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H704המשך אספקת שירותי ניקיון בבנייני הבנק בתל אביבאיי.אס.אס אשמורת בע"מ עד 31.3.15, או עד להכרזה על הזוכה במכרז החדש, המוקדם מביניהם. בהתאם לצרכי הבנק, ע"פ התעריפים שנקבעו במכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
תחזוקת מבנים ושירותים שונים
תיאור ההחלטה
​מימוש האופציה בהסכם עם הבנק, שנכרת עם החברה, בהמשך לזכייתה במכרז פומבי, לצורך המשך אספקת שירותי נקיון בבנייני הבנק בת"א. 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H703אספקת קווי תקשורת הבורסה לני"ע בת"אעד 31.12.191,000,000 ש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לאספקת קווי תקשורת לבורסה לני"ע.ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות,לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ -24.12.14.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H702אפיון ובדיקות מערכת מושל"כ היולט פקארד (HP) ישראל בע"מעד 31.12.161,400,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​הרחבת ההתקשרות עם החברה, שזכתה במכרז פומבי לאספקת שירותי פיתוח ויישום הגירה מהמחשב המרכזי, לצורך עריכת בדיקות של מערכת מושל"כ בשלב א'.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H701העתקת מרכז המבקריםטוקן סטודיו לעיצוב בע"מעד 31.12.15600,000 ש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לצורך העתקת מרכז המבקרים מבניין הבנק בירושלים.ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 14.12.14.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H700רכישות ותחזוקת ספריית הגיבוי הראל טכנולוגיות מידע בע"מכ - 3 חודשים עד 50,000 ש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​הארכת ההתקשרות עם החברה, שזכתה במכרז מרכזי של החשכ"ל, לצורך רכישות ותחזוקת ספריית הגיבוי. מפאת הנסיבות בהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H699אספקת כתבי עת מדעייםEBSCOעד 31.12.15עד 47,597.89 דולר, בתוספת מע"מ ומיסים אחרים העשויים לחול על העסקה
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
5(א)(3)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם  החברה, שנבחרה בהליך תחרותי, לצורך רכישת כתבי עת בנושאים מדעיים. 
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H698רכישת ארוחות בשריות עבור עובדי הבנק רודריגז גריל בר שלוש שנים, או עד לחזרת העובדים למבנה הקבע, המאוחר מביניהם. עד 4 מש"ח, כולל מע"מ, לשנה (חלק מן הסכום משולם על ידי עובדי הבנק)
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לצורך אספקת ארוחות בשריות לעובדי הבנק במהלך שהותם בבניין הדיור החלופי.
לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 27.11.14, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H697רכישת ארוחות חלביות וכיבודיםי.א. קפה בחוצבים (ריקוטה) שלוש שנים, או עד לחזרת העובדים למבנה הקבע, המאוחר מביניהם. עד 2.5 מש"ח, כולל מע"מ, לשנה (חלק מן הסכום משולם על ידי עובדי הבנק)
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לצורך אספקת ארוחות חלביות וכיבודים לעובדי הבנק במהלך שהותם בבניין הדיור החלופי. בהמשך לפרסום כוונת ההתקשרות באינטרנט, הוגשה הסתייגות אחת, שנמצאה כלא רלוונטית והפונה הסיר את הסתייגותו. משהתקבל אישור המנכ"ל מ -  28.12.14, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H696אספקת שירותי כושר בבניין הדיור החלופי ר.ש.מ ספורט ובריאות בע"משלוש שנים, או עד לחזרת העובדים למבנה הקבע, המאוחר מביניהם. 300,000 ש"ח, כולל מע"מ, לשנה
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות כספק יחיד, לאספקת שירותי חדר כושר לעובדי הבנק, במהלך שהותם בבניין הדיור החלופי בהר החוצבים.
לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 27.11.14, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
 
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור