הדפס print

מדריך - לעבור מבנק לבנק בדרך הקלה ביותר

מעוניינים לבחון את האפשרות לעבור לבנק אחר? קיבלתם החלטה על מעבר לבנק אחר? לפניכם הסבר מפורט אודות תהליך סגירת החשבון ומעבר מבנק לבנק, כך שתוכלו לעשות זאת באופן הקל, המהיר והמשתלם ביותר:


מידע מפורט, ניתן למצוא בהוראת ניהול בנקאי תקין 432, שעניינה העברת פעילות וסגירת חשבון של לקוח.

קבלת מידע מלא על פעילות הלקוח

כדי לבחון את מצבכם הפיננסי בבנק ולשקול את כדאיות העברת החשבון לבנק אחר, באפשרותכם לבקש מהבנק טופס מידע, פעמיים בשנה וללא תשלום.
הטופס מפרט את כלל הנכסים וההתחייבויות שיש לכם בבנק והעלויות הכרוכות בפירעון מוקדם שלהן, פירוט מסגרות האשראי בחשבון, עמלות שנגבו מראש מהחשבון, קיומם של יפויי כוח וכדומה.

את טופס המידע נדרש הבנק להמציא ללקוח בתוך ארבעה ימי עסקים ממועד הגשת הבקשה. מומלץ לבקש את הטופס טרם קבלת ההחלטה לעבור מבנק לבנק, שכן הטופס יכול לסייע לכם:

 • לשקול את כדאיות העברת הפעילות (כולה או חלקה) לבנק אחר.
 • לקבל רשימה ברורה וכוללת של נושאים בהם אתם נדרשים לטפל, טרם סגירת חשבונכם.
 • לשקף את מצבכם הפיננסי על מנת שהבנק, אליו אתם שוקלים להעביר את חשבונכם, יוכל להתרשם ולבחון את תנאי החשבון שהוא מציע לכם.

הימנעות מהגעה מיותרת לסניף

על מנת לצמצם ככל הניתן את הצורך בהגעה חוזרת לסניף הבנק, כחלק מתהליך סגירת החשבון והעברתו לבנק אחר, מומלץ לבצע את הפעולות הבאות:

 • מתן הוראות מפורטות - ודאו כי נתתם לבנק הוראות מפורשות בעניין הפעולות שיש לבצע לגבי כל אחד מהנכסים וההתחייבויות, שפורטו בטופס המידע שנמסר לכם. במעמד זה, כדאי למסור לבנק את כל ההוראות, לרבות הוראות עתידיות (למשל העברת סכום כסף שיתקבל בחשבון בעקבות פירעון עתידי של פיקדון, לחשבון הבנק החדש).
 • הסכם למתן הוראות בטלפון ובפקס - בקשו מהבנק לחתום על טופס למתן הוראות בטלפון ובפקס, דבר שיאפשר לכם למסור הוראות נוספות כלשהן ללא צורך להגיע פעם נוספת לסניף, אם יתעורר בכך צורך.

ביצוע הפעולות על ידי הבנק שאליו הועבר החשבון

לאחר שבחרתם בבנק אליו ברצונכם להעביר את הפעילות, יבצע הבנק החדש עבורכם את הפעולות הבאות:
חשבון עובר ושב:

 • מסירת הודעה לגופים שמעבירים זיכויים לחשבון (ביטוח לאומי, מעביד) על פרטי החשבון החדש לזיכוי.
 • מסירת הודעה לגופים שמחייבים את החשבון על פי הרשאה לחיוב חשבון (תשלומים שונים, כגון: תשלומי משכנתא, תשלומים לחברת החשמל) על פרטי החשבון החדש לחיוב.
 • הנפקת כרטיס אשראי חדש וטיפול בבקשה להעברת הפעילות בעסקאות מתמשכות.

אם הבנק החדש מנפיק עבורכם כרטיס אשראי, הוא יחתים אתכם על טופס בקשה להעברת פעילות בעסקאות מתמשכות, המתבצעות באמצעות הרשאה לחיוב חשבון, מהכרטיס הישן לכרטיס החדש. הבנק יעביר את המידע על הכרטיס החדש לבנק בו נסגר החשבון וזה יודיע לכל הספקים עמם התקשרתם על ביטול הכרטיס הישן ועל פרטי הכרטיס החדש לצורך חיובו. אם אינכם מעוניינים בכך, תוכלו לבצע את העברת ההרשאות לכרטיסכם החדש באופן עצמאי.

שימו לב:
הבנק אליו הנכם מעבירים את החשבון רשאי לבצע עבורכם את כל הפעולות הכרוכות בהעברת הפעילות בחשבון, לרבות קבלת מידע מפורט על חשבונכם מאת הבנק הישן ומתן הוראות בנוגע לנכסים והתחייבויות המצויים בחשבון הישן, זאת בתנאי שיימסר לבנק ייפוי כוח, בו הנכם מסמיכים אותו לבצע עבורכם פעולות אלה.

העברת הפעילות, כולה או חלקה, לבנק אחר

כשברשותכם המידע הנדרש לצורך בחינת פעילותכם הבנקאית ולאחר שבחנתם את התנאים המוצעים ע"י הבנקים השונים, אתם יכולים לנסות ולבקש מהבנק בו מנוהל חשבונכם, להציע לכם תנאים טובים יותר. אם בקשתכם נענתה בשלילה, תוכלו לעבור לבנק אחר, בו משתלם יותר עבורכם לנהל את החשבון.

תוכלו לבחור האם ברצונכם להעביר לבנק אחר את כל פעילותכם הבנקאית, או רק חלק ממנה. למשל: השקעה בפיקדונות בבנק אחר, העברת פעילות חשבון העובר ושב בלבד, קבלת הלוואות בבנק אחר, או קבלת כרטיס אשראי המונפק ישירות על ידי חברת כרטיסי האשראי ולא על ידי הבנק בו מנוהל החשבון.

העברת כל הפעילות הבנקאית לבנק אחר וסגירת הפעילות בבנק המעביר

כדי להעביר את כל הפעילות הבנקאית שלכם מבנק לבנק, עליכם לבצע את הפעולות הבאות:

 • מתן הוראה לבנק המעביר כיצד לפעול ביחס לכל הנכסים ו/או ההתחייבויות הקיימים בבנק זה.
 • השבת כל אמצעי התשלום לבנק המעביר (כרטיסי האשראי והמידע וכל טופסי השיקים שטרם נעשה בהם שימוש).
 • ביטול הוראות התשלום שבחשבון (הוראות קבע וחיובים על פי הרשאה).
 • כיסוי כל ההתחייבויות הקיימות כלפי הבנק ושהבנק קיבל על עצמו עבורכם כלפי צדדים שלישיים.
 • חתימה על טופס סגירת חשבון בבנק.

לאחר סגירת החשבון תקבלו הודעה מהבנק כי חשבונכם נסגר.

העברת חלק מהפעילות לבנק אחר תוך הותרת נכסים או התחייבויות בבנק המעביר

ישנם מקרים בהם הלקוח מבקש להעביר רק חלק מפעילותו בבנק, לבנק אחר. במקרים אלה, אם מדובר רק בהעברה של הפעילות השוטפת מהחשבון, עומדות בפניכם האפשרויות הבאות:

 • חשבון עובר ושב- במידה שאתם מעבירים את פעילות העו"ש השוטפת, אך מותירים בבנק המעביר הלוואה, פיקדון, תכנית חיסכון, או כספים לצורך פירעון חיובים עתידים בכרטיס אשראי, באפשרותכם להורות לבנק על סגירת פעילות העו"ש בלבד ולוודא כי החשבון הנותר מסווג ככזה שאינו מחויב בדמי ניהול חשבון עובר ושב.
 • הלוואות- במידה שיש בחשבון ביטחונות המספקים את הבנק המעביר, כנגד ההלוואות שנטלתם, הוא מחויב לאפשר לכם להמשיך לפרוע את ההלוואות באמצעות חשבונכם בבנק החדש.
 • פיקדונות וחסכונות- במידה שהותרתם בבנק המעביר חסכונות ופיקדונות אשר מועד פירעונם טרם הגיע, תוכלו להורות לו להעביר את הפיקדונות שייפרעו, במועד פירעונם, ישירות לחשבון הבנק החדש שלכם.

העברת פעילות בכרטיסי אשראי

על פי רוב, בעת סגירת חשבון, נדרש הלקוח להעביר גם את הפעילות בכרטיס האשראי, שכן הכרטיס שברשותו הונפק ע"י הבנק המעביר אשר החשבון בו נסגר. במקרים אלה, הוראות הפיקוח על הבנקים מסדירות את הליך הנפקת כרטיס האשראי החדש והעברת הפעילות בעסקאות מתמשכות.

מנפיק כרטיס האשראי החדש, יעביר את המידע אודות הכרטיס החדש למנפיק כרטיס האשראי הישן, אשר יפעל אל מול הספקים להעברת העסקאות המתמשכות בכרטיס (כגון: מנוי לעיתון) לכרטיס החיוב החדש.

לאחר שהמנפיק הישן פעל מול הספקים לצורך העברת העסקאות המתמשכות בכרטיס האשראי לכרטיסכם החדש, עליו להודיע לכם, אם יש ספקים שלא פעלו בהתאם להנחייתו והמשיכו להעביר חיובים לכרטיס האשראי הישן שהיה ברשותכם.

הגבלה על גובה העמלות הנגבות בתהליך סגירת חשבון והעברת הפעילות

 • סך העמלות הכרוכות בהעברת הפעילות לבנק אחר, אגב סגירת חשבון, מוגבל לתקרה של 40 ₪ (לא כולל עמלת פירעון מוקדם והוצאות החלות על הבנק, כגון תשלום לצד שלישי).
 • סך העמלות הכרוכות בהעברת הפעילות בכרטיס האשראי, אגב סגירת חשבון, מוגבל לתקרה של 40 ₪ נוספים.

תקרות אלו עוגנו בכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות), התשס"ח - 2008.

בכפוף לתקרה המפורטת לעיל, להלן פירוט של העמלות הנגבות בגין הפעולות הכרוכות בסגירת חשבון עו"ש והעברת פעילות לבנק אחר:

השירות העמלה
ביטול הרשאה לחיוב חשבון או הוראת קבע במקרה של ביטול הרשאה לחיוב חשבון או הוראת קבע לפני שהוצגו 6 חיובים לפחות - התאגיד הבנקאי רשאי לגבות עמלת מינימום בגובה 6 פעולות בערוץ ישיר.
העברה בנקאית עמלת פעולה בערוץ ישיר או פעולה על ידי פקיד, בהתאם לערוץ שבו תבוצע הפעולה.
החזרת שיקים דחויים למפקיד עמלת החזרת שיקים דחויים למפקיד בעקבות סגירת חשבון לא תעלה על 5 ₪.
העברת ניירות ערך לחשבון אותו לקוח 5 ₪ בתוספת הוצאות בפועל לביצוע הפעולה.
העברת מט"ח לחשבון אותו לקוח בבנק אחר עמלת העברת מט"ח לחשבון אותו לקוח בבנק אחר בארץ במקרה של סגירת חשבון לא תעלה על 10 ₪.